Απόφαση αριθμ. 30/414/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 414η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 27759/01-08-2016  εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 27759 / 06-07-2016 αίτημά τους  οι 1. Ηλίας Βούλγαρης, 2.Ελένη Βούλγαρη, 3.Θεοφανή Βούλγαρη και 4.Καλλιόπη Βούλγαρη αρχικοί ιδιοκτήτες του με αρ. κτ. 0607054 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 43,75% ο πρώτος και 18,75% οι λοιποί που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 739, 741, 747 ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης συνολικά 415,25 τμ εκ των οποίων  68 τμ ο πρώτος και 115,75 τμ έκαστος εκ των υπολοίπων. Στην αίτησή τους προτείνουν για τιμή μονάδος αποζημίωσης τα 120€/τ.μ. δηλ. να αποζημιωθούν συνολικά με το ποσό των (68+3* 115,75) *120 = 49.830,00€

 

Η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως της περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” της Πόλης της Κορίνθου κυρώθηκε με την αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και για την ως άνω ιδιοκτησία διορθώθηκε με την αρ.πρωτ. 3910/09-06-2010 Απόφαση  Νομάρχη Κορινθίας.

 

Η τιμή μονάδας με την οποία ζητούν να αποζημιωθούν οι αιτούντες είναι σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Συνεπώς και η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει το συνολικό έλλειμμα γης 415,25 τμ με 120€/τ.μ. δηλ. με το ποσό των 49.830,00 €

Σημειώνουμε ότι στους σημερινούς ιδιοκτήτες των τελικών οικοπέδων έχουν ήδη επιβληθεί οι σχετικές πράξεις εισφοράς σε χρήμα. Με την πράξη εφαρμογής αποδόθηκαν στους αρχικούς ιδιοκτήτες και αιτούντες της παρούσας τα τελικά οικόπεδα (05) στο ΟΤ 739 και (01) στο ΟΤ 741 τα οποία κατέτμησαν και σύστησαν κάθετες ιδιοκτησίες εκ των οποίων ήδη έχουν πουληθεί από το (05)/ ΟΤ.739 οι (03α) και (03β) και από το (01)/ΟΤ.741 η (01β). Οι εισφορές σε χρήμα που βαρύνουν τους αιτούντες είναι για τον πρώτο 15.523,86€, για τους λοιπούς τρείς έκαστο 6.653,08€ δηλ. συνολικά 35.483,10€ ενώ για τα πωληθέντα βαρύνονται οι αγοραστές.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες ώστε να συντελεστεί ο εξώδικος συμβιβασμός.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 23/279/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18-11-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Θεωρώ ότι η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27759/6-7-2016 αίτηση των: 1/Ηλία Βούλγαρη, 2/Ελένης Βούλγαρη, 3/Θεοφανής Βούλγαρη και 4/Καλλιόπης Βούλγαρη περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό των 120 ευρώ/τ.μ., για την με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607054 ιδιοκτησία των Ο.Τ. 739, 741 και 747 της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, της οποίας ιδιοκτησίας οι άνω αιτούντες είναι φερόμενοι συνιδιοκτήτες, είναι συμφέρουσα για τον Δήμο Κορινθίων, καθώς με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, που σας προσκομίζω και οι οποίες αφορούν παρόμοιες υποθέσεις (καθορισμός οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για ακίνητα της περιοχής Μπαθαρίστρα του Δήμου Κορινθίων), καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό των 135 ευρώ ανά τ.μ., ήτοι σε ποσό μεγαλύτερο από το αιτούμενο ποσό των 120 ευρώ ανά τ.μ., με το οποίο ποσό ζητούν οι αιτούντες να αποζημιωθούν από τον Δήμο Κορινθίων και ως εκ τούτου θεωρώ ότι συμφέρει τον Δήμο Κορινθίων να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό, κατ΄ άρθρο 23 Ν. 2282/2001, με τον οποίο θα καθοριστεί τιμή μονάδος αποζημιώσεως για την άνω υπ΄ αριθμ. 0607054 ιδιοκτησία στο ποσό των 120 ευρώ ανά τ.μ…..»

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει πως επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 18-11-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 47877/21-11-2016) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Γιαλού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    

    Παραπέμπει το θέμα του αιτήματος των κ.κ. Ηλία Βούλγαρη, Ελένης Βούλγαρη, Θεφανής Βούλγαρη και Καλλιόπης Βούλγαρη περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος, που αφορά αποζημίωση γης λόγω ένταξης ιδιοκτησίας τους με αρ. κτ. 0607054 στα ΟΤ. 739, 741, 747 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/414/2017.-