Απόφαση αριθμ. 30/415/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 415η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση της κ. Αγγελικής Μοσχάκη του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0638007 στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 17704/03-04-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της κας Αγγελικής Μοσχάκη του Ιωάννη, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφης 0638007 στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων

 

Η κα Αγγελική Μοσχάκη του Ιωάννη και της Μελπομένης με την υπ. αριθμ. 16691/31-3-2014 αίτηση της ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, ως φερόμενη ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφισης 0638007 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ. αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ. αριθμ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα αιτείται:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδας του δικαιώματος αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσης της λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 1.173,49 τ.μ.  ως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής με την υπ. αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση  Νομάρχη Κορινθίας, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120€/τμ), αποδεχόμενη την υπ. αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος των προς απαλλοτρίωση επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας με βάση τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με την υπ. αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τα οποία αποδέχεται ως τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο τις ακόλουθες σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986:

για 12 μεγάλες ελιές με τιμή μονάδος 210 €/ελιά

για συρματόπλεγμα 400 μ.μ. με τιμή μονάδος 13,5 €/τμ

για 70 τεμάχια σιδηρογωνίες ύψους 1,50 έκαστη με τιμή μονάδος 6€/σιδηρογωνία

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού για τις εν λόγω αποζημιώσεις γης και επικειμένων, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 9/206/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Πλέσσα Ελένη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 15-05-2014 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Εν όψει των ανωτέρω η άποψή μου είναι ότι το αίτημα της κας Αγγελικής Μοσχάκη ως απολύτως εύλογο, δίκαιο και νόμιμο, δέον να γίνει δεκτό…»

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει πως επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 15-05-2014 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 26157/21-05-2014) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Πλέσσα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    

    Παραπέμπει το θέμα του αιτήματος της κ. Αγγελικής Μοσχάκη του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος, που αφορά αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων ιδιοκτησίας της με κωδικό κτηματογράφησης 0638007 που βρίσκεται στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/415/2017.-