Απόφαση αριθμ. 28/386/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 386η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 43215/26-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Δημοτικό Ακίνητο ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ»

 

  Την 16/06/2016 μετά από δημοπρασία συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους το Δήμο Κορινθίων και τον Κακούρη Αλέξανδρο πληρεξούσιο της κας Κακούρη Χριστίνας, για την μίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στα Εξαμίλια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 12 χρόνια λήγουσα την 13/06/2028.

    Όμως η ανωτέρω μισθώτρια οφείλει μισθώματα ληξιπρόθεσμα από τον 9ο/2016 έως τον 9ο/2017 ποσού 3.900€ πλέον χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου & προσαυξήσεων.

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης το μίσθωμα πρέπει να προκαταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.  Παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στον Δήμο & της είσπραξης των μισθωμάτων.

 

    Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες προκειμένου να κινηθεί διαδικασία άμεσης παράδοσης του μισθίου στο Δήμο και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα στο Δήμο μισθώματα έως την ημέρα παράδοσης του μισθίου σε αυτόν και γενικά μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ.,  διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες δικαστικές ή/και εξώδικες ενέργειες, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία άμεσης παράδοσης του μισθίου – δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην πλατεία Εξαμιλίων, του οποίου μισθώτρια είναι η κ. Κακούρη Χριστίνα, και είσπραξης των οφειλομένων στο Δήμο Κορινθίων μισθωμάτων από την κ. Κακούρη Χριστίνα έως την ημέρα παράδοσης του μισθίου στο Δήμο Κορινθίων και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/386/2017.-