Απόφαση αριθμ. 31/473/2017

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 53390/17-11-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 23ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 473η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμό 11/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο δικηγόρος Αθηνών κ. Δήμας Νικόλαος για υποθέσεις α)της από 10-01-2010 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των Ιωάννας Μητροβγένη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, β)της από 10-01-2010 αίτησης αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των Ιωάννας Μητροβγένη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών και γ)της από 15-01-2010 εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης της Ιωάννας Μητροβγένη και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η ως άνω αναφερόμενη απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και να ανανεωθεί η εντολή του Δήμου προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Δήμα Νικόλαο.

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό 11/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β.,  διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

     Επικαιροποιεί την με αριθμό 11/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση του δικηγόρου Αθηνών κ. Δήμα Νικολάου, στον οποίο δίνει εκ νέου εντολή να παρασταθεί ενώπιον α)του αρμόδιου εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας και β)της επιτροπής αναστολών κατά τη συζήτηση της από 10-01-2010 αίτησης αναστολής των Ιωάννας Μητροβγένη και λοιπών κατά του Δήμου μας και λοιπών, καθώς επίσης και κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου τμήματος, να καταθέσει υπόμνημα παροχής στοιχείων και εξηγήσεων, καθώς και τα σχετικά έγγραφα του φακέλου και να πράξει ό,τι κατά την κρίση του κρίνει σκόπιμο για την υποστήριξη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και γενικότερα να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες (σύνταξη υπομνημάτων, άσκηση εφέσεων, παράσταση σε οιουδήποτε βαθμού δικαστήρια κ.λπ.) μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου.

 

        Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/473/2017.-