Απόφαση αριθμ. 36/524/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

  ΑΠΟΦΑΣΗ 524η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΄΄

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση,  προμηθειών, καθώς επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκ-πόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑ-ΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ΄΄, λόγω των εκτάκτων αναγκών που προήλθαν από τα παρακάτω :

 

Το έτος 2015, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 08/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού   984.199,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (Ε-ΤΟΥΣ 2015) ΄΄.  Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και διενεργήθηκε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά, στις 11-09-2015.

Πριν αυτός ολοκληρωθεί, έγινε μία απευθείας ανάθεση λιπαντικών (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) με την υπ’ αριθμ. μελέτη : 13/2016 της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία υπήρξε ανάδοχος η εταιρεία : ΄΄ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄.  Υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15795/22-04-2016 σχετική σύμβαση, ποσού : 3.263,68 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο συνεχιζόμενος διαγωνισμός, όμως, βαίνει άγονος για την ομάδα των λιπαντικών του Δήμου, λόγω μιας ένστασης κατά του από 19-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό, η οποία έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. 17/207/21-06-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Το ποσό της εν λόγω μελέτης για τα λιπαντικά του Δήμου ανερχόταν στα 68.642,04€ πλέον ΦΠΑ.

 

Με την υπ’ αριθμ. 07/208/21-06-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται «Επανάληψη του διαγωνι-σμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80 € και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας αυτού» (Αριθμός Μελέτης : 08/2015-επικαιροποιημένη).  Στην 01/09/2016 ήταν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  Όμως, για τα λιπαντικά δεν υπήρξε προσφέρων που να μπο-ρεί να προμηθεύσει λιπαντικά, τα οποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και διακήρυξης.  Τα εν λόγω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 27/327/11-10-2016 και 27/328/11-10-2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Το ποσό της εν λόγω μελέτης για τα λιπαντικά του Δήμου ανερχόταν στα 68.641,36 € πλέον ΦΠΑ.

Γι’ αυτό και έγινε και μία δεύτερη απευθείας ανάθεση λιπαντικών (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) με την υπ’ αριθμ. μελέτη : 59/2016 της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία υπήρξε ανάδοχος η εταιρεία : ΄΄ Δ. ΔΗ-ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.΄΄.  Υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 49890/05-12-2016 σχετική σύμβαση, ποσού  9.555,76 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

Συνοπτικά, το συνολικό συμβασιοποιημένο ποσό για προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2016, ήταν 12.819,44 €, ενώ στο διαγωνισμό το ποσό που αντιστοιχούσε στα λιπαντικά ήταν : 68.641,36 € πλέον ΦΠΑ.  Τα λιπαντικά ήταν μικρής ποσότητας, γενικά, για να καλύψουν τις ανάγκες.

 

Φέτος, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 48/2017 Μελέτη με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ΄΄ και εν-δεικτικού προϋπολογισμού 1.069.400,58 €.  Περιλαμβάνει ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώ-πων για τα έτη 2017 και 2018.  Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και η δημοπρασία έγινε στις 20/10/2017.  Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός ακόμα δεν έχει δώσει αποτέλεσμα.

Η ανάγκη προμήθειας λιπαντικών είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς ο Δήμος δε διαθέτει κάποια βα-σικά λιπαντικά για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταπε-ξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών όπως αποκομιδή απορριμμάτων, κα-θαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.ά.) με κατά-ληξη τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση βλάβης, η οποία εμπεριέχει και το απρόβλεπτο, η ανάλωση λιπαντικών είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, ειδικά στα απορριμματοφόρα.  

 

Ως εκ τούτων, και δεδομένου ότι : όλα τα στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών 2017 με τις εγκρίσεις από την Οικο-νομική Επιτροπή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον προσυμβατικό έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου, είναι άκρως χρονοβόρα, χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα υπάρξουν ενστάσεις ή προδικαστικές προ-σφυγές, οι οποίες και αυτές καθυστερούν την όλη διαδικασία, η εκτέλεση της προμήθειας των λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται άκρως επείγουσα. Κατόπιν αυτών,

 

Παρακαλούμε

 

όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης.

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρ. 76/2017 σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλυτικά, έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα 2017

Τιμή ανά lt

ΔΑΠΑΝΗ 2017

A.1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

Α.1.1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

Α.1,2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208 lt)

1

lt

208

4,60

956,80

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.329,60

Φ.Π.Α. 24%

3.679,10

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.008,70

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σύμφωνα με την αρ. 76/2017 μελέτη το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 19.008,70€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε και κατόπιν της αρ. 57915/07-12-2017 πρόσκλησης περί κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια λιπαντικών, κατατέθηκαν στο Δήμο τέσσερις προσφορές, των οικονοικών φορέων 1.GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 2.ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, 3.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και 4.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε..  Σύμφωνα με το από 19-12-2017 γνωμοδοτικό πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, το οποίο θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής, γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1.GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 2.ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ενώ η προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ γίνεται δεκτή μόνο για τα είδη 1.3 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt) και 1.5 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο, παραφλού (Βαρέλι 208 lt), διότι για τα λοιπά είδη η τεχνική του προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην αριθμ. 57915/2017 σχετική πρόσκληση του Δήμου, καθώς και τα οριζόμενα στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη και συνεπώς απορρίπτεται, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 19-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  Κατόπιν της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων προέκυψε η ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των:

Α .        GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.   για την προμήθεια των ειδών:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

Προσφερόμενη τιμή ανά λιτρο

Σύνολο προσφοράς

προ ΦΠΑ 24%

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

6

lt

1.248

6,20

7.737,60

1,85

2.308,80

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2

lt

416

4,00

1.664,00

1,49

619,84

Α.1.3

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

5

lt

1.040

2,75

2.860,00

1,00

1.040,00

Α.1.4

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

10,15

2.111,20

2,15

447,20

 

Β.   ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για  την προμήθεια:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης ανά lt

Δαπάνη πρ/σθείσα

Προσφερόμενη τιμή ανά λιτρο

Σύνολο προσφοράς

προ ΦΠΑ 24%

Α.1.5

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1

lt

208

4,60

956,80

1,50

312,00

 

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης, τις τεχνικής προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή στα είδη, όπως φαίνονται στους ως άνω πίνακες.      Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 19-12-2017 γνωμοδοτικού πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την εν θέματι προμήθεια, την ανάδειξη των οικονομικών φορέων GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινών αναδόχων της εν θέματι προμήθειας ανά είδος, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.  Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι με την παρούσα θα πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στους προσωρινούς μειοδότες.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 22-12-2017 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθμ. 76/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις προσφορές των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, το από 19-12-2017 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις         

                                                                                                                                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 19-12-2017 γνωμοδοτικό πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 19.008,70€.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους ανά είδος του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς: α) GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, με συνολικό ποσό προσφοράς 4.415,44€ (προ ΦΠΑ) και β)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, με συνολικό ποσό προσφοράς 312,00€ (προ ΦΠΑ).

  Γ.- Καλεί τους οικονομικούς φορείς GANT OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην αριθμ. 57915/07-12-2017 πρόσκληση του Δήμου και στην αριθμ. 76/2017 σχετική μελέτη της εν θέματι ανάθεσηςΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους προσωρινούς αναδόχους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.  Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης στις 05-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές για την ως άνω απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/524/2016.-