Απόφαση αριθμ. 9/59/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη, 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 59η: Ο Πρόεδρος, αφού πρόταξε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 1ο και το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 2ο, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητείται ως 3ο θέμα στην ημερήσια διάταξη «Επί εισηγήσεως περί σύνταξης σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 42840/22-09-2017 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο κανονισμού πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του αστικού Πρασίνου, αφού εκτός από τη συμβολή του στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας, αναδεικνύει και την αισθητική της πόλης, το Τμήμα Πρασίνου, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων Δήμων της Χώρας που έχουν ξεκινήσει αυτήν της προσπάθεια, σας παρουσιάζει το Σχέδιο του Κανονισμού για το Δημόσιο/Δημοτικό Πράσινο.

  Φρονούμε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός θα αποτελέσει την αρχή ενός θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να προστατευτεί το Πράσινο της πόλης, αφενός με τον ορισμό των παραβάσεων, αφετέρου με την επιβολή των κυρώσεων για καθεμιά από αυτές.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

 

1. Εισαγωγή

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου. Σε ότι αφορά τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός-των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

 

2. Αρμόδιες Υπηρεσίες

Για την προστασία, συντήρηση και φροντίδα των δέντρων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την αποκατάσταση των ζημιών έχει την ευθύνη το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

3. Μέτρα Προστασίας

Σε περίπτωση διενέργειας οικοδομικών εργασιών πλησίον των δέντρων, η αρμόδια δημοτική Υπηρεσία πρέπει να μεριμνά, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα με επιβάρυνση του Υπεύθυνου εκτέλεσης εργασιών, για:

α. περίφραξη του κορμού για την αποτροπή ζημιών

β. χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με προσμείξεις οργανικών ουσιών σε επανεπιχώσεις ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων για την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών,

γ. αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου

 

4. Κανόνες Χρήσης Δημόσιου/Δημοτικού Χώρου Πρασίνου από το Κοινό

α. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

β. Ο δημόσιος/δημοτικός χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της εκάστοτε αρμόδιας δημοτικής Υπηρεσίας.

γ. Η χρήση του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή η ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

 

5. Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε δημόσιο/δημοτικό χώρο πρασίνου

Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η αυθαίρετη φύτευση, η φθορά ή η ρύπανση φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπονται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής Υπηρεσίας. Η άδεια δεν θα δίνεται σε καμιά περίπτωση παρά μόνο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες :

α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν),

β. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες,

γ. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων,

δ. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα,

ε. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων,

στ. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων,

ζ. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων,

η. το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων),

θ. η χρήση τοξικών χημικών.

Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόμενης περιοχής του ριζικού συστήματος. Προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ. σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης και επιπλέον 5 μ. προς όλες τις κατευθύνσεις.

 

6. Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου

Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:

α. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του,

β. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων,

γ. η πρόκληση θορύβου,

δ. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδος τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται ρι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες,

ε. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς,

στ. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια.

 

7. Περιορισμοί στη χρήση

α. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου.

β. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, μπάλα, μπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, μπάρμπεκιου.

γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματα τους. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

8. Οικολογικό αντιστάθμισμα

Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων ή κατάργησης δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται να αντικαταστήσει τη βλάστηση στον ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο, να φυτεύει σε άλλο χώρο ή να δημιουργήσει αντίστοιχο ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή ως “οικολογικό αντιστάθμισμα”. Στόχος είναι η αποφυγή της μείωσης του πρασίνου στην πόλη.

 

9. Παραβάσεις και κυρώσεις

Α) Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημόσιου/δημοτικού πρασίνου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν εισηγήσεως του τμήματος Πρασίνου. Η Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει σχετική άδεια, υποχρεούται στην άμεση αφαίρεσή της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία, εφόσον υφίσταται, υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου το τμήμα Πρασίνου μεριμνά για την αποκατάστασή του.

Β) Τα ακολούθως αναφερόμενα πρόστιμα είναι κατ’ ελάχιστον. Η επιβολή προστίμου για τα δέντρα πέρα από την κατ’ ελάχιστον τιμή γίνεται με ειδική έγκριση από αρμόδια επιτροπή και με κριτήριο τη σπανιότητα, την υγεία και την ηλικία του δέντρου.

Γ) Επιπλέον τα πρόστιμα που αφορούν την ρίψη απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, επιβάλλονται σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα κανονισμό καθαριότητας.

Δ) Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση που προβλέπεται στη στήλη 1 του πίνακα 1. Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση η καταστροφή δένδρων ή θάμνων επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στη στήλη 2 του πίνακα 1.

 

Πίνακας 1

Περιγραφή Ενέργειας

1. Με άδεια του Δήμου

2. Χωρίς άδεια του Δήμου

Κοπή ή καταστροφή δένδρου

Α) για δένδρα που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης

90€

150 €

Β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών

180 €

300 €

Γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών

300 €

500 €

Κοπή ή καταστροφή θάμνου                                        . .

Α) για θάμνους που είναι ηλικίας έως τριών ετών από την ημέρα φύτευσης

25 €

40 €

Β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών

50 €

80 €

Γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών

90 €

150 €

Μείωση του χώρου πρασίνου (ανά τ.μ.)

240 €

400 €

 

I. Για την καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 80€ ανά τ.μ. ή κατ’ εκτίμηση φυτού αντίστοιχα.

ΙΙ. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.

III. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.

IV. Για την αυθαίρετη φύτευση φυτικού υλικού επιβάλλεται πρόστιμο 20 € και άνω κατ’ εκτίμηση.

V. Για πρόκληση βλάβης στην προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά δένδρο. Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, σύμφωνα με τον πίνακα 1. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη από πτώση δένδρου ο υπαίτιος της πτώσης έχει και την ανάλογη αστική/ποινική ευθύνη.

VI. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 300 €, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.

VII. Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη περατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.

VIII. Για τις εκσκαφές, διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50 € ανά τ.μ.

IX. Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης πάνω σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 €/δένδρο.

Χ. Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.

XI. Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα σε πάρκα και άλση και άλλους χώρους πρασίνου χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για δίκυκλα, 150 € για Ι.Χ. και 300 € για φορτηγά.

XII. Για εγκατάλειψη οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500 € γιο επιβατικά και τρέιλερ, 300 € για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και 1.500 € έως 5.000 € για μεγάλα οχήματα.

XIII. Για την κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου χωρίς άδεια με μπάζα ή άλλα υλικά ή αντικείμενα (πχ, τραπεζοκαθίσματα κλπ), επιβάλλεται -πρόστιμο 30 € ανά τ.μ. και ημέρα. Ειδικά για την περίπτωση των τραπεζοκαθισμάτων προβλέπεται έως και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

XIV. Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € συν το κόστος για την αποκατάσταση των καταστροφών.

XV. Γ ία την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 60 € /μέτρο.

XVI. Για τη ρύπανση δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων επιβάλλεται πρόστιμο από 500 € έως 1.000 €.

XVII. Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα αρδεύσεως) των δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο έως 600€/τεμάχιο.

XVIII. Γ ια τη ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πινακίδες σήμανσης) των δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.

XIX. Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 50€.

XX. Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαδιών χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 60 €.

XXI. Για κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για μπάζα,  επιβάλλεται πρόστιμο 500 € την ημέρα.

XXII. Για   ρίψη   χαρτιών   και  λοιπών  μικροαντικειμένων  από   πεζούς  ή περιπατητές επιβάλλεται πρόστιμο 20 €.

XXIII. Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά επιβάλλεται πρόστιμο 50 €.

XXIV. Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιμο 30 € στον κάτοχο του ζώου.

Ε) Αν κατά τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, δίδεται και άδεια αφαίρεσης φυτών, ο αιτών δικαιούχος της αδείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως υποχρεούται και σε αντικατάσταση των φυτών είτε στο ίδιο σημείο είτε στον ακάλυπτο χώρο του κτίσματος. Διαφορετικά, η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με τη στήλη 1 του πίνακα 1, ανέρχεται στο ποσό που επιβάλλεται ως πρόστιμο σε περίπτωση αυθαίρετηςκοπής.

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι το ως άνω σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου τέθηκε σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και θέτει υπόψη τους τη σχετική ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 29 Σεπτεμβρίου 2017

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            

    ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

“ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ “

Ο Δήμος Κορινθίων έχει προβεί στη σύνταξη  νέου Κανονισμού Καθαριότητας  με σκοπό τη θέσπιση κανόνων, με τους οποίους επιδιώκει:

·         Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

·         Την διατήρηση του αστικού Πρασίνου.

·         Την απορρύπανση της ατμόσφαιρας.

·         Την ανάδειξη της αισθητικής της πόλης.

 

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως  20 Οκτωβρίου 2017.
 

 Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις θα ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο και  μπορούν να αποστέλλονται έως τις 24:00 της  20-10-2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
j.panteleon@korinthos.gr, o.soukouli@korinthos.gr

Πληροφορίες: κ.κ. Ιωάννης Παντελέων, Ουρανία Σούκουλη
Τηλέφωνο:     27410 27544

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση του ως άνω σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί κανονιστική απόφαση επί αυτού.

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο Κανονισμού Πρασίνου, την από 29-09-2017 ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Πρασίνου Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την λήψη κανονιστικής απόφασης περί  Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

       

      Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/59/2017. 

Leave a Comment