Απόφαση αριθμ. 7/52/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 03-10-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 3η Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.44230/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Μαρία Καραμαλίκη, 4)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 52η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο», υπενθυμίζει στα μέλη ότι το θέμα είχε αποσυρθεί από την συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2017, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος και να διευκρινιστεί αν έχει δοθεί άλλη άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38830/04-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Περί αιτούμενης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : 1. Αρ.πρωτ. 32000/20-07-2017 έγγραφο Ε.Π.Ζ.

2.Αρ.πρωτ. 26909/ 16-06-2017 έγγραφό μας.

Κατόπιν του άνω αρ. 1 σχετικού εγγράφου σας και μετά από έρευνα της υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχει δοθεί από την Δημοτική Αρχή σχετική άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων για το ακίνητο επί της οδού Νοταρά 66 στην πόλη της Κορίνθου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την προώθηση του θέματος για λήψη απόφασης σύμφωνα με την αρ. 2 σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μας για την χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στην υπ’ όψη θέση.

Συνημμένα : αρ. 25499/09-06-2017 αίτηση με τα συνημμένα.

 

Η υπ’ αριθμ. Πρωτ.26909/16-06-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Αίτηση για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : αρ. 25499/9-6-2017 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής αίτησης οι Παναγιώτης Καλλίρης και Πηνελόπη Χασιλίδου φερόμενοι συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό ½ ο καθένας μιας κατοικίας επί της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά 66 στην Κόρινθο, αιτούνται την χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την διαμόρφωση ράμπας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην άνω διεύθυνση.

Οι αιτούντες την υπ’ όψη άδεια, κατέθεσαν κοινή Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούμενη από την υπηρεσία), αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου και κάτοψης υπογείου θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή του ακινήτου, σκαρίφημα της αιτούμενης εισόδου-εξόδου και Τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον μηχανικό Χρ. Ιωάννου, αντίγραφο της αρ.739/2002 οικοδομικής άδειας, καθώς και συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ. 15523/16-9-2003) με το οποίο αποδεικνύεται η κυριότητα των ανωτέρω στο συγκεκριμένο ακίνητο όσο και η νομιμότητα λειτουργίας ενός ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης στο υπόγειο του άνω ακίνητου.

Έπειτα, από αυτοψία μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια για δημιουργία ράμπας με απότμηση πεζοδρομίου σε πλάτος τριάμισι μέτρων για την είσοδο –έξοδο οχημάτων στον συγκεκριμένο υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο, εντός των ορίων της πρόσοψης του άνω ακίνητου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχεδιαγράμματος απότμησης της υπηρεσίας και τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1.Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της χορηγούμενης εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας

2.Η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας

3.Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος

Ας σημειωθεί ότι η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλληλα

4.Οι εργασίες θα γίνουν με δαπάνες των αιτούντων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τις υποδείξεις και την επιμέλεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος μετά από εξέταση του φακέλου, προτείνει θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26909/16-06-2017 εισήγηση και τα επισυναπτόμενα αυτής και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38830/04-09-2017 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της αιτούμενης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της χορηγούμενης εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,

2. Η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,

3. Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς να γίνει διαγώνια τομή πλακών και να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να αμβλυνθεί η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνει με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες να αρμολογηθούν κατάλληλα,

4. Οι εργασίες να γίνουν με δαπάνες των αιτούντων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τις υποδείξεις και την επιμέλεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου,

5. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/52/2017.