Απόφαση αριθμ. 9/143/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 16141/13-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ., ) 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων.,

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 143η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.9771/700/06-04-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης ελλείμματος γης με συμβιβασμό ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Αγίου Γεωργίου”

 

Oι κ. 1) Κριεμπάρδης Παρασκευάς του Αναστασίου και 2) η σύζυγος αυτού Κριεμπάρδη Σοφία του Ιωάννη , ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% έκαστος του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 112 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Αγίου Γεωργίου” στο ΟΤ. 238 & ΚΧ. 256 δικαιούνται αποζημίωσή λόγω ελλείμματος γης έκαστος 39,395τμ ήτοι συνολικό εμβαδόν Ε = 78,79 τμ

 

Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 7609 / 2017 αίτημά τους ΖΗΤΗΣΑΝ τον εξώδικο συμβιβασμό σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες γης -που υπολογίζονται στο συνημμένο στην αίτηση φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου υπογεγραμμένο από την συμβ/φο Κορίνθου κα. Παναγούλα Μπίζτα- δηλαδή στη αποζημίωσή τους με το συνολικό ποσό των 24.812,94€ (ή 314,925€/τμ) και σε συνέχεια αυτού με το αρ.πρωτ. 9771 / 700 / 2017 νέο αίτημά τους ζητούν τελικά τον εξώδικο συμβιβασμό στα 170€/τμ σύμφωνα και με την απόφαση 48/2016 του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου που αφορούσε απαλλοτρίωση σε γειτονικό Οικοδομικό Τετράγωνο.

 

ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν έχει δημοσιευθεί η υπ΄ αριθμόν 48 / 2016 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου για αποζημίωση ελλείμματος γης σε κοντινό Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ 261) με την οποία καθορίστηκε οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης 170€/τμ την ίδια αξία έχει ήδη κάνει δεκτή και η οικονομική επιτροπή με την 2/13/2017 απόφασή της σε έτερη περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού που αφορά αποζημίωση στο ΟΤ 258, η ΑΠΟΨΗ της υπηρεσίας μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό το δεύτερο αίτημα και η τιμή αποζημίωσης των αιτούντων να καθορισθεί σε 170€/τμ δηλαδή συνολικά να αποζημιωθούν με 78,79τμ * 170€/τμ = 13.394,30 €

 

Με το παρόν σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου, την γνωμοδότηση αυτού και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  • Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 9771 / 2017 αίτηση Κριεμπάρδη Παρασκευά & Σοφίας

  • Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 7609 / 2017 αίτηση Κριεμπάρδη Παρασκευά & Σοφίας

  • Φωτ/φο Απόφασης αρ.817/29-01-2008 Διορθωτικής Πράξη Εφαρμογής (α.α.1/2008) καθώς και των Πινάκων και Διαγραμμάτων και της μεταγραφής αυτής.

  • Φωτ/φο συμπληρωμένου Φύλλου υπολογισμού εκτίμησης αξίας ακινήτου.

  • Φωτ/φο Απόφασης 2/13/2017 Οικονομικής Επιτροπής με 170 €/τμ

  • Φωτ/φο Απόφασης 48/2016 Τριμελούς Εφετ. Οριστικής τιμής με 170 €/τμ

 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 9771/700 /2017 αιτήματος αποζημίωσης ελλείμματος γης με συμβιβασμό, των κ.κ.1) Κριεμπάρδη Παρασκευά του Αναστασίου και 2) της συζύγου του Κριεμπάρδη Σοφίας του Ιωάννη, για την ιδιοκτησία τους που βρίσκεται στο ΟΤ. 238 & ΚΧ. 256 στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή “Αγίου Γεωργίου” και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 9771/700 /2017 αιτήματος αποζημίωσης ελλείμματος γης με συμβιβασμό, των κ.κ.1) Κριεμπάρδη Παρασκευά του Αναστασίου και 2) της συζύγου του Κριεμπάρδη Σοφίας του Ιωάννη, ιδιοκτητών σε ποσοστό 50% έκαστος του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 112 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή “Αγίου Γεωργίου” στο ΟΤ. 238 & ΚΧ. 256, για αποζημίωσή λόγω ελλείμματος γης εκάστου 39,395τμ ήτοι συνολικού εμβαδού Ε = 78,79 τμ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/143/2017.-