Απόφαση αριθμ. 23/282/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάτραξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως περί Εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 31903/02-08-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “ Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

 

Σύμφωνα με τον πίνακα της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Κορινθίων που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.10992/22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 573 με αριθμό 47, η κα Σοφία Διδασκάλου του Κλεομένη και της Αικατερίνης συζ. Σπυρίδωνος Βενετσάνου, φέρεται ως ιδιοκτήτρια του οικοπέδου με κωδικό κτηματογράφησης 021146 στο Ο.Τ.340.

Το ακίνητο αυτό έχει αρχικό εμβαδόν 382,77 τ.μ., ρυμοτομείται από αυτό επιφάνεια 368,20 τ.μ για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 331,22 τ.μ από το Ο.Τ.Α. (στήλες 50 και 52 του πίνακα της Μ.Π.Ε).

Η κα Σοφία Διδασκάλου του Κλεομένη χα. Σπυρ. Βενετσάνου, υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 26491/28-06-2016 αίτηση με την οποία ζητά τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί σε άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας πράξης εφαρμογής.

Ως μέτρο σύγκρισης έχει συνυποβάλλει φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου από τον Συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Δημήτριο Καλλίρη, με το οποίο έχει υπολογίσει την τιμή μονάδος της αξίας του ακινήτου σε 228,95€/τ.μ.

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός σε ιδιοκτησίες στην ίδια περιοχή μεταξύ ιδιοκτητών και Δήμου με τιμή μονάδος 132,30 €/τ.μ., με σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμούς 9/208/2014, 11/231/2014,10/105/2015 και 10/106/2015.

Επειδή η αιτούσα συμφωνεί την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί για άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας περιοχής, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την τιμή των 132,30€/τ.μ.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτουμένου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 &2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε :

  1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26491/28-06-2016 αίτηση της κας Σοφίας Διδασκάλου του Κλεομένη χα. Σπυρ. Βενετσάνου με συνημμένο το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του Συμβ/φου Κορίνθου κ. Δημητρίου Καλλίρη.

  2. Την με αριθμ. Πρωτ. 10992/22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας

  3. Τον Πίνακα της κυρωμένης Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ.340.

  4. Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500.

  1.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 23/284/2016 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 7005/15-02-2017 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 9/208/2014, 11/231/2014, 10/105/2015 και 10/106/2015 αποφάσεών της έχει ήδη παγιώσει τιμή μονάδος για τα ακίνητα της περιοχής αυτής στο ποσό των 132,30€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 31903/02-08-2016 εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Πολεοδομίας η κα Σοφία συζ. Σπυρίδωνος Βενετσάνου, το γένος Κλεομένη και Αικατερίνης Διδασκάλου, συναινεί και αποδέχεται την τιμή αυτή ως τιμή μονάδας ήτοι το ποσό των 132,30€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης, αξία ανταποκρινόμενη στην πραγματική αξία και στις γενικότερες επικρατούσες οικονομικές συνθήκες φρονώ, και επί τη βάσει παρελθόντων εξωδίκων συμβιβασμών στην ίδια περιοχή, ότι πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στην αποζημίωση της αιτούσας λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας της συνολικής επιφάνειας 331,22 τ.μ., για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου με το συνολικό ποσό των 43.820,41€ (331,22 τ.μ.Χ132,30€=43.820,41€).”

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια λέει πως επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 31903/02-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 7005/15-02-2017 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει το θέμα του αιτήματος περί Εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, της αιτούσας κ.Σοφίας Διδασκάλου του Κλεομένη και της Αικατερίνης συζ. Σπυρίδωνος Βενετσάνου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/282/2017.-

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment