Απόφαση αριθμ. 25/325/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων. .

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ.26/320/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Καραθανάση Ειρήνη, με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2362/07-09-2015 κλήση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης για την συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε.» κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά», της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 01-12-2015 και νέα δικάσιμος ορίστηκε η 12.12.2017.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38810/04-09-2017 σημείωμα της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Καραθανάση Ειρήνης, η οποία ζητά την ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου σε άλλο συνάδελφο, επειδή η ίδια αδυνατεί πλέον να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κορινθίων.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ανακληθεί ο ορισμός της κ.Καραθανάση Ειρήνης και να οριστεί άλλος πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 12.12.2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Προσφυγή, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν την Δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ. 38810/04-09-2017 σημείωμα της πληρεξούσιας Δικηγόρου κ.Καραθανάση Ειρήνης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ανακαλεί τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Καραθανάση Ειρήνης ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υποθέσεως, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Εφετείο Ναυπλίου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, μετά από ενημέρωση από την κ.Καραθανάση Ειρήνη, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο στις 12.12.2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Προσφυγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/325/2017.-