Απόφαση αριθμ. 29/404/2017

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-10-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 48293/20-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 404η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 11/129/2015 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, με την εντολή να ασκήσει έφεση κατά της με αριθμό 27/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά των Γκίλλα Φιλιώς και λοιπών σχολικών φυλάκων (σύνολο 8) και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 48111/20-10-2017 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, με την οποία ζητά τον ορισμό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.155/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στους αντιδίκους, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.155/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στους αντιδίκους και για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί εμπρόθεσμα, στην κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.155/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στους αντιδίκους : 1)Γκίλλα Φιλιώ και λοιπούς σχολικούς φύλακες (σύνολο οκτώ).

Η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, (Κολιάτσου 36, Κόρινθος, τηλ. 2741072422 και 6944 145221 ).

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/404/2017.-

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment