Απόφαση αριθμ. 25/297/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να  πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..  

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 297η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής (Περίπτερα)» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση του τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: <<Εισήγηση  για  την λήψη απόφασης  περί καθορισμού του τέλους κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2017 & εφεξής>>.

 

Έχοντας υπ’ όψιν :

 

1.  Την παρ. 10 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14-04-2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με την οποία «Από 01/01/2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20/10/1958 Β.Δ.. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

2.  Την ενότητα 1.Στ της 38/06-06-2014 εγκυκλίου «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με την οποία «Σημειώνεται ότι από 1-1-2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου, υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Το τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.58 β.δ/τος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου πέραν του χώρου κατάληψης του κουβουκλίου επίσης εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις. Δεδομένης της ρητής πρόβλεψης περί υποχρέωσης καταβολής τέλους από τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4257, τόσο στην περίπτωση των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αδειών, όσο και στις νέες παραχωρήσεις του δικαιώματος, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του από 20.10.58 β.δ/τος όπως ισχύει».

3.  Το άρθρο 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος.

4.  Την υπ’ αριθμ. 112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2515/61668-08/08/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  βάση της οποίας εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Κορινθίων.

5.  Την υπ’ αρίθμ. 226/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών σε κοινόχρηστους χώρους, περίπτερα κλπ.

6.  Την αναγκαιότητα βεβαίωσης νομοθετημένων τελών ώστε να μην υπάρχει απώλεια εσόδων.

 

Eισηγούμαστε τον καθορισμό τέλους κατάληψης ανά τετραγωνικό μέτρο από το 2017 & εφεξής, για τα κουβούκλια των περιπτέρων & το χώρο που καταλαμβάνει η τοποθέτηση ψυγείων & σχαρών ως εξής:

1.      Για την ζώνη (α) που περιλαμβάνει το κέντρο της Κορίνθου & περικλείεται από τις οδούς Αδειμάντου, Δαμασκηνού, Ερμού & Απ. Παύλου στη τιμή των 80,00€/τμ ετησίως.

2.      Για την ζώνη (β) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της ΔΚ Κορίνθου, της ΔΚ Αρχαίας  Κορίνθου & της ΔΚ Λεχαίου στη τιμή των 60,00€/τμ ετησίως.

3.      Για την ζώνη (γ) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων, στη τιμή των 40,00€/τμ ετησίως.

 

 

   Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό δημοτικών τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2017 και εφεξής, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό δημοτικών τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2017 και εφεξής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/297/2017.-