Απόφαση αριθμ. 36/528/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 528η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ.54862/4801/2017/07-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 54862 / 4801/ 24-11-2017 αίτημα του κου Χουντή Ιωάννη ιδιοκτήτη σε ποσοστό 50% του αρχικού γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0613015 στο Ο.Τ.853 (ΚΑΕΚ 28055_6107002) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας και στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου, ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 40,95 τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση τιμής μονάδος του αιτούντος ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή του θα πρέπει να εισφέρουν στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 40,95τμ*120€/τμ= 4.914,00€. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες..

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο αίτησης υπ’ αριθμ.54862/4801/2017 αίτημα του κου Χουντή Ιωάννη

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 512/2013 και 83/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 34/502/2017 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 59599/19-12-2017 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία συμπεραίνει ότι:

..λαμβανομένων υπόψη τόσο της υπ’ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (αρχικής) όσο και της υπ’ αριθμ. 5/82/2016 τοιούτης (επικαιροποιημένης), φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχθεί το αίτημα του αιτούντος, το οποίο, άλλωστε, είναι απολύτως σύμφωνο με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για τα 40,95 τ.μ., που οφείλει ο αιτών ως συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της με κ.α.κ.:0613015 ιδιοκτησίας στο ΟΤ 853 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” του Δημου Κορινθίων και να προχωρήσει στην σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Χουντή Ιωάννη, ιδιοκτήτη του με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613015 στο Ο.Τ.853 (ΚΑΕΚ 28055_6107002), του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου, για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς τον Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 40,95 τ.μ., σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, δηλαδή την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54862/4801/2017/07-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 59599/19-12-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Φιλιππίδη Παυλίνας-Ιωάννας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα του κ. Χουντή Ιωάννη, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613015 στο Ο.Τ.853 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, συνολικής επιφάνειας 40,95 τ.μ. δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ, (δηλαδή : 40,95 τ.μ. x120 €/τ.μ.= 4.914,00 €) προς τον Δήμο Κορινθίων προκειμένου να εκπληρώσει την σχετική υποχρέωση του.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/528/2017.-