Καταβολή παραβόλου στην Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για παράταση ισχύος άδειας

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  375/2017
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Καταβολή παραβόλου στην Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για τη παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης της υπό κατασκευή «Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Καταβολή παραβόλου στην Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για τη παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης της υπό κατασκευή ΄΄Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων΄΄» επειδή η άδεια λήγει την  5-12-2017 και ο Δήμος  έχει προκηρύξει διαγωνισμό για το εν λόγω έργο. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
·   την με αριθμ. πρωτ. 6697/5.12.2014 άδεια εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα (ΚΑΔ 2008: 38.21.29.01, 20.15.80), του Δήμου Κορινθίων στη θέση  «ΜΠΟΥΛΜΠΕΡΙ» Δ.Κ. Εξαμιλίων,   με τριετή διάρκεια.  
·     το με  αριθμ. πρωτ. 42812/22-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προς το Τμήμα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης   Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της  Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, περί παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος  της παραπάνω  άδειας για τρία (3)  χρόνια επιπλέον, λόγω της άμεσης  δημοπράτησης του έργου υποδομής  από το Δήμο
·     Την με αριθμ. πρωτ. 49095/25-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία καθ΄  όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η υπό κατασκευή «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων» έχει εφοδιαστεί με την υπ΄ αριθμ. 6697/5-12-2014 άδεια εγκατάστασης με διάρκεια ισχύος  της εν λόγω  αδείας  για τρία (3) επιπλέον έτη. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη άδεια λήγει την  05-12-2017 και το γεγονός ότι ο
Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προκηρύξει την κατασκευή του εν λόγω έργου εντός των επόμενων ημερών , έχει ζητηθεί η παράταση της ισχύος αυτής. Για την εν λόγω παράταση απαιτείται η καταβολή παραβόλου 400,00 € υπέρ της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας. Για τον ανωτέρω λόγο παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης αυτής, η οποία και θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6331.0001 με τίτλο «Λοιποί Φόροι & Τέλη».
Το παράβολο θα κατατεθεί στο Λογαριασμό  με αρ. GR8901103790000037900885601 της Εθνικής Τράπεζας, υπέρ της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την καταβολή παραβόλου 400,00 €  από το Δήμο Κορινθίων υπέρ της   Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας, στο λογαριασμό με αρ. GR8901103790000037900885601 της Εθνικής Τράπεζας, περί παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης  Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα (ΚΑΔ 2008: 38.21.29.01, 20.15.80), του Δήμου Κορινθίων στη θέση  «ΜΠΟΥΛΜΠΕΡΙ» Δ.Κ. Εξαμιλίων, για τρία (3) έτη επιπλέον.
 
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6331.0001 με τίτλο «Λοιποί Φόροι & Τέλη».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 375 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης