Τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ΚΕΠΑΠ για παροχή τεχν. υπηρ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  376/2017
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για παροχή τεχνικών υπηρεσιών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.ΜουρούτσοςΓεώργιοςΑντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.   Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10.ΠιέτρηςΤιμολέων –Γραμματέας,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για παροχή τεχνικών υπηρεσιών»  επειδή πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων έργων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
·         την αριθμ. 234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για παροχή τεχνικών υπηρεσιών.
·   το με αριθμ. πρωτ. 158723/27-7-2017 έγγραφο  του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί κατάθεσης διευκρινιστικών στοιχείων, για την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση.
·    Την αριθμ. 63/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Π.Α.Π., περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, η οποία εγκρίθηκε με την  αριθμ. 256/2017 όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου και εστάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου για έλεγχο νομιμότητας με το αριθμ. πρωτ. 32116/21-7-2017.
·      Την αριθμ. 20/91/13-10-2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου, με την οποία τροποποιεί τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης  ως προς το άρθρο 3 και Παράρτημα Ι του Σχεδίου της Σύμβασης και ζήτησε την έγκρισή της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  την  αριθμ. 91/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Π.Α.Π. και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί, τις αριθμ. 234/2017 και 256/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το Άρθρο 3 και το Παράρτημα Ι  πεδίο  2  Διάρκεια Υλοποίησης,   ως ακολούθως:
 
.//.
.//.
 
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #257.000,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 
 
2.Διάρκεια υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Νέων  Έργων Τεχνικού Προγράμματος ΚΕΠΑΠ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ σε ευρώ
Εκτιμώμενη Διάρκεια Ολοκλήρωσης Έργου από την ημέρα Υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του με τον Ανάδοχο
1.
Κατασκευή αποδυτηρίων Σταδίου Χιλιομοδίου
15/7311.002
#2.000,00# αναμένουμε επιχορήγηση από το Δήμο
 
 
 
Τέσσερις (4) μήνες
2.
Αντικατάσταση παρκέ στο Κλειστό γυμναστήριο Χιλιομοδίου
15/7326.004
#73.800,00# επιχορήγηση από το Δήμο
Τέσσερις (4) μήνες
3.
Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης στις εγκαταστάσεις κολυμβητηρίου
 
15/7326.005
#74.400,00# αναμένουμε επιχορήγηση από το Δήμο
Τέσσερις (4) μήνες
4.
Αντικατάσταση σταθερών παραθύρων Σταδίου Κορίνθου
15/7331.002
#73.800,00#
ίδιοι πόροι
Τέσσερις (4) μήνες
5.
Κατασκευή δεξαμενής υπερχείλισης για το κολυμβητήριο στο ΔΑΚΚ
15/7326.002
#20.000,00#
Ίδιοι πόροι
Τέσσερις (4) μήνες
6.
Επισκευή 2 γηπέδων αντισφαίρισης στη Δ.Ε. Κάτω Άσσου
15/7331.003
#13.000,00#
Ίδιοι πόροι 
Τέσσερις (4) μήνες
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  αρ. 234/2017 και 256/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 376 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment