Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη Δημοτικών Συμβούλων για να συμμετέχουν σε Τουριστική Έκθεση

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  378/2017
 
Θέμα 6ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.   Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2017» επειδή η Τουριστική Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 10-12 Νοεμβρίου 2017 και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος θα συνεδριάσει την 11η Νοεμβρίου 2017, και δεν προβλέπεται να συνεδριάσει μέχρι τότε το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμαέθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 5621/24-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, με την οποία ενημερώνει τα μέλη του, για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο  11 Νοεμβρίου στις 17:00 – 20:00 στην «Αίθουσα Νερού» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης καθώς  και για την συμμετοχή του Συνδέσμου στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2017που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPOστη Θεσσαλονίκη το διάστημα 10 – 12 Νοεμβρίου 2017, με το περίπτερο 15, stand 15, προκειμένου να υπάρχει προβολή και διαφήμιση του Ελληνικού ιαματικού τουρισμού και των Δήμων -Μελών μας.
Ο Σύνδεσμος θα καλύψει την διαμονή των μελών του Δ.Σ. για μία διανυκτέρευση.
Κατόπιν, ο Δήμαρχος πρότεινε να συμμετάσχουν στην Έκθεση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζώγκος Ανδρέας και Παππάς Αντώνιος, εκπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικώς, με ημέρα αναχώρησης την 10-11-2017 και ημέρα επιστροφής την 12-11-2017
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 5621/24-10-2017 πρόσκληση του Συνδέσμου και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου ως εκπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Συνδέσμου που θα πραγματοποιηθεί τοΣάββατο  11 Νοεμβρίου στις 17:00 – 20:00 στην «Αίθουσα Νερού» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης,  καθώς και στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2017, που θα πραγματοποιηθεί, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. το διάστημα από 10 έως 12 Νοεμβρίου  2017, με το περίπτερο 15, stand 15, για την προβολή και διαφήμιση του Ελληνικού Ιαματικού Τουρισμού και των Δήμων – Μελών του
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικώς, με ημέρα αναχώρησης την 10-11-2017 και ημέρα επιστροφής την 12-11-2017 (δύο διανυκτερεύσεις). Τη διαμονή της 11ης Νοεμβρίου καλύπτει ο Σύνδεσμος. Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ζώγκου
 
Ανδρέα και Παππά Αντωνίου ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 378 /2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης