Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου’

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  384/2017

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.    την αριθμ. 158/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.  την αριθμ. 22/461/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.      τα από 26-11-2013 και 17-01-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.  την αριθ. 1/1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 823/19100/2014 όμοια της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία  “ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.”.
5.  το υπ’ αριθ. πρωτ. 23293/07-05-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 238.410,86€,
6.   τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 238.410,86€ και την αιτιολογική έκθεση αυτού,
7.     την αριθ. 241/2014 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου
8.   τον 2ο ΑΠΕ  του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 238.410,86€ και την αιτιολογική έκθεση αυτού
9.     την αριθ. 503/2015 περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου
10. την αριθμ. 11/202/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου,
11.  το από 11-9-2017 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
12. την από 22-9-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τη υπάλληλο κα Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Ο Ανάδοχος ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ βάση του υπ’ αριθμ. 23293/2014 συμφωνητικού με το Δήμο Κορινθίων εκτελεί τις εργασίες του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 158/2013 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
α) τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/14
β) Τα άρθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008
γ) το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87 για τη σύσταση του επιτροπών παραλαβής του έργου
δ) το από 02-06-2017 πρακτικό κλήρωσης μελών για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής
ε) τα κάτωθι στοιχεία του έργου :
 
-το αριθ. 23293/2014 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ., αναδόχου του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» το οποίο υπογράφηκε στις 07-05-2014 και προβλέπεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.
-Την από 07-05-2015 βεβαίωση περάτωσης του έργου
-Την υπ’ αριθ. 11/202/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου
-Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 11-09-2017
Παρακαλούμε
Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου’’» με αριθμό μελέτης 158/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 450.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/08.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 384 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης