Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.E. Σαρωνικού’

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  385/2017
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.E. Σαρωνικού’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Οδοποιία Δ.E. Σαρωνικού’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.       την αρ. 35/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»  
2.       προϋπολογισμού 200.000 €
3.       την αρ. 155/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργεια δημοπρασίας  του εν λόγω έργου.
4.       την αρ. 299/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανάδειξη μειοδότη την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με ποσοστό έκπτωσης της του αρχικού ποσού σε 61% , δηλαδή ποσό 93.826,65 € με το ΦΠΑ 23%.
5.       το με αρ. πρωτ. 1040/2013 συμφωνητικό ποσού 93.826,65 € με την ανωτέρω ανάδοχη εταιρεία για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
6.       την υπ’ αριθ. 258/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 10-08-2013  χωρίς αναθεώρηση τιμών
7.       την υπ’ αριθ. 434/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι  10-11-2013, χωρίς αναθεώρηση τιμών
8.       την υπ’ αριθ. 494/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκατάσταση του αναδόχου και παράταση μέχρι την 10/03/2014
9.       την αριθμ. 11/204/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου,
2.       το από 11-9-2017 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
3.       την από 22-9-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Με την 494/2013 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 4357/84777/π.ε. απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου έγινε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. από την ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 35/2011 μελέτη της Τ.Υ.Δ. Κορινθίων και υπεγράφη η υπ’ αριθ 1040/10-01-2013 σύμβαση.
Τίτλος Έργου :  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
Ανάδοχος :    ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Προϋπολογισμός Μελέτης :  200.000,00 EURO
Ύψος Δαπάνης :  73.426,46€ +ΦΠΑ 23% = 90.314,54 €
 
Βεβαίωση περαίωσης : 08-09-2014
Τελική επιμέτρηση : 08-10-2014
Επιβλέπουσα : Θεοδοσίου Αναστασία
Με την υπ’ αριθ. 11/204/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου
-Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 11-09-2017 .
Παρακαλούμε
Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού’’» με αριθμό μελέτης 35/2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 200.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/08.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 385 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment