Απόφαση αριθμ. 2/7/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ.,

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/312/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 10-10-2017 πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων : 1.Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 2.ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και 3.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η υπ’ αρ. 43136/25-09-2017 αναλυτική διακήρυξη και οι προσφορές τους προχωρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής :

Α. για τα ανταλλακτικά:

  1. Η προσφορά της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την διακήρυξη και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης και συνεπώς γίνεται αποδεκτή .

  2. Η προσφορά της ατ. Επιχείρησης του κου ΜΠΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιείχε τιμοκατάλογο με οικονομικά στοιχεία σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), ήτοι στοιχεία του φακέλου οικονομικής προσφοράς και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διότι αποτελεί δικαιολογητικό του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς και όχι της Τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 7.Γ. της σχετικής διακήρυξης 43136/2017.

Β. για τα ελαστικά:

  1. Η προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την προμήθεια των ελαστικών περιέχει συμπληρωμένο το Παράρτημα 2 και την υπεύθυνη δήλωση με τα αναγραφόμενα ως ανωτέρω και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την διακήρυξη και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης και γίνεται αποδεκτή μόνο για τα είδη των ελαστικών ως παράρτημα 1:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

 

 

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

2

KHI 5477

RENAULT

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

195*75*15

ΟΧΙ

3

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

4

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

5

ΕΗΜ 1492

LUOVANE

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

6

ΕΗΜ 1494

DAYANG

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

7

ΥΡ 9200

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

8

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158605)

 

300*10

ΟΧΙ

9

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158597)

300*10

ΟΧΙ

10

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

11

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

 

20/6671.0001

 

 

 

 

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

21

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

12*22.5

ΟΧΙ

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

 

20/6672.0001

 

 

 

 

44

ΜΕ 107063

JCB

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

205*25

ΟΧΙ

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

260*70*19.5

ΝΑΙ

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

51

ΜΕ 68280

RAM

ΤΣΑΠΑ

12*16.5

ΟΧΙ

52

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

EΡΠΥΣΤΡΙΑ

(Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

————–

 

53

ΜΕ 95964

HYUNDAI

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

20,5*25

ΟΧΙ

54

ME 122529

LIEBHERR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

20,5*25

ΟΧΙ

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

 

30/6671.0001

 

 

 

 

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

 

30/6672.0001

 

 

 

 

70

ΜΕ 26846

JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

12.5*80*18

16*9*28

ΟΧΙ

71

ME 117492

BOBCAT

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

12*16.5

ΟΧΙ

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

73

ME 88755

JCB

TΣΑΠΑ

12.5*80*18

18.5*26

ΟΧΙ

74

ME 54933

CATERPILLAR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

20.5*25

ΟΧΙ

75

ΜΕ 45017

KOMATSU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

12.5*80*18

16*9*28

ΟΧΙ

76

ME 128150

JCB

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

20.5*25

ΟΧΙ

77

Α.Α.Κ.

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ

(152763000000) (102991/400)

————–

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

35/6672.0001

 

 

 

 

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

 

45/6671.0001

 

 

 

 

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*16

ΝΑΙ

 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, εισηγείται ότι στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα προχωρήσουν οι κάτωθι προσφορές:

Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών

Η προσφορά της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ

Β. για την προμήθεια ελαστικών

Η προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως κάτωθι πίνακας:

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

260*70*19.5

ΝΑΙ

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*16

ΝΑΙ

 

Ακολούθως η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την επικύρωση του Πρακτικού αυτού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 10-10-2017 πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την αποδοχή των προσφορών: 1. Για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και 2. Για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό Πίνακα του εν λόγω Πρακτικού, καθώς και την προώθηση αυτών στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., και Δημητρόπουλου Κων., οι οποίοι καταψηφίζουν διότι υπάρχει μόνο μια οικονομική προσφορά, ενώ θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, με την κατάλληλη δημοσιότητα.)

 

Α.- Εγκρίνει το από 10-10-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€,

Β.- Αποδέχεται τις προσφορές:

  1. Για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και

  2. Για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, μόνο για τα είδη των ελαστικών ως παράρτημα 1:

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

 

 

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

2

KHI 5477

RENAULT

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

195*75*15

ΟΧΙ

3

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

4

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

5

ΕΗΜ 1492

LUOVANE

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

6

ΕΗΜ 1494

DAYANG

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

7

ΥΡ 9200

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

8

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158605)

 

300*10

ΟΧΙ

9

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

(Αρ. Πλ:81158597)

300*10

ΟΧΙ

10

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

11

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

ΔΙΚΥΚΛΟ

300*10

ΟΧΙ

 

20/6671.0001

 

 

 

 

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

21

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

12*22.5

ΟΧΙ

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

 

20/6672.0001

 

 

 

 

44

ΜΕ 107063

JCB

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

205*25

ΟΧΙ

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

260*70*19.5

ΝΑΙ

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

51

ΜΕ 68280

RAM

ΤΣΑΠΑ

12*16.5

ΟΧΙ

52

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

EΡΠΥΣΤΡΙΑ

(Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

————–

 

53

ΜΕ 95964

HYUNDAI

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

20,5*25

ΟΧΙ

54

ME 122529

LIEBHERR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

20,5*25

ΟΧΙ

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

 

30/6671.0001

 

 

 

 

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

 

30/6672.0001

 

 

 

 

70

ΜΕ 26846

JCB

TΣΑΠΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

12.5*80*18

16*9*28

ΟΧΙ

71

ME 117492

BOBCAT

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

12*16.5

ΟΧΙ

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

73

ME 88755

JCB

TΣΑΠΑ

12.5*80*18

18.5*26

ΟΧΙ

74

ME 54933

CATERPILLAR

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

20.5*25

ΟΧΙ

75

ΜΕ 45017

KOMATSU

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

12.5*80*18

16*9*28

ΟΧΙ

76

ME 128150

JCB

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

20.5*25

ΟΧΙ

77

Α.Α.Κ.

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

ΜΠΛΕ ΤΣΑΠΑΚΙ

(152763000000) (102991/400)

————–

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

35/6672.0001

 

 

 

 

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

 

45/6671.0001

 

 

 

 

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*16

ΝΑΙ

 

 

Γ.-Προωθεί στο επόμενο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, τις

προσφορές :

Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών

Την προσφορά της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ

Β. για την προμήθεια ελαστικών

Την προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως κάτωθι πίνακας:

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

ΝΑΙ

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

ΝΑΙ

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

ΝΑΙ

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

ΝΑΙ

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

ΝΑΙ

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

ΝΑΙ

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

ΝΑΙ

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

ΝΑΙ

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

ΝΑΙ

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

ΝΑΙ

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

ΝΑΙ

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

ΝΑΙ

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

ΝΑΙ

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

ΝΑΙ

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

ΝΑΙ

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

ΝΑΙ

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

ΝΑΙ

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

ΝΑΙ

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

ΝΑΙ

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

ΝΑΙ

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

260*70*19.5

ΝΑΙ

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

ΝΑΙ

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

ΝΑΙ

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

ΝΑΙ

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

ΝΑΙ

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

ΝΑΙ

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

ΝΑΙ

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

ΝΑΙ

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

ΝΑΙ

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

ΝΑΙ

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

ΝΑΙ

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

ΝΑΙ

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

ΝΑΙ

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

ΝΑΙ

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*16

ΝΑΙ

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

ΝΑΙ

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*16

ΝΑΙ

 

Δ.- Ορίζει η αποσφράγιση να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 01-02-2018 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/7/2018.-