Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  392/2017
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  <<Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                          
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  <<Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου >>», έθεσε υπόψη των μελώντου Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του έργου:
 1. την αρ. 39/2011 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 200.000,00 € με το ΦΠΑ,
2. την αρ. 18/186/2011 (ΑΔΑ 45Β2ΩΛ7-ΤΩΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης και διενέργειας της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
3. τα από 22-11-2011 και 14-12-2011 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4. την αρ. 23/300/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης της  δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου υπέρ της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 64%, 
5. το με αρ. πρωτ. 3/2013 συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ποσού 92.799,31 € με το ΦΠΑ,  με προθεσμία εκτέλεσης την 02-05-2013,
6. την υπ’ αριθ. 299/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-08-2013  χωρίς αναθεώρηση τιμών,
7. την υπ’ αριθ. 433/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-11-2013  χωρίς αναθεώρηση τιμών,
8. την αρ. 495/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου ΄΄ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.΄΄ από την ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 02-03-2014  χωρίς αναθεώρηση τιμών,
9.       τον 1ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου της αναδόχου εταιρείας  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ποσού 92.799,31 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
10.     την αριθ. 123/2014 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 25-04-2014 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
11.    την υπ’ αριθ. 244/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-09-2014, 
12.    την από 22-09-2017 εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεοδοσίου Αναστασία, η οποία εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα και η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Με την 495/2013  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 4355/84771/π.ε. απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου έγινε υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου από την ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και είχε δοθεί παράταση έως 02-03-2014 για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 39/2011 μελέτη της ΤΥΔ Κορινθίων.
 
Έχοντας υπόψιν:
1.       τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν4257/14
2.       τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008
3.       το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, για την σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου
4.        το από 2-6-2017 πρακτικό κλήρωσης μελών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
5.       η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε στις 08-09-2014
6.       με την υπ΄ αριθμ. 11/203/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
7.       η  προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω  έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 12-09-2017
Παρακαλούμε
Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» με αριθμό μελέτης 39/2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
      
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 392/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  01 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης