Επιχορήγηση συλλόγων εθελοντών δασοπυροπροστασίας

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  396/2017
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Επιχορήγηση συλλόγων εθελοντών δασοπυροπροστασίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιχορήγηση συλλόγων εθελοντών δασοπυροπροστασίας», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι :
 
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
 
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»
 
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου»
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας  Απόφασης Διοικ. Μετ. &Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’): «Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:
Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014»
Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.»
 
Στο προϋπολογισμό έτους 2017 έχει εγγραφεί ποσό 30.000 € από ΣΑΤΑ 2017, για την επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Στο Δήμο έχουν υποβληθεί οι κάτωθι αιτήσεις περιβαλλοντικών συλλόγων και συλλόγων εθελοντών για δράσεις πυροπροστασίας:
Ø      η αριθ. πρωτ. 36396/21-8-2017 αίτηση του Περιβαλλοντικού  και Πολιτιστικού  Συλλόγου Αθικίων 
Ø      η αριθ. πρωτ. 37815/29-8-2017 αίτηση του σωματείου Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου
        «SOSTE TO» 
Ø      η αριθ. πρωτ. 38188/31-8-2017 αίτηση της Οργάνωσης Εθελοντών Σολυγείας»
Ø      η αριθ. πρωτ. 35986/17-8-2017 αίτηση Διασωστικό Σώμα Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ»
Ø      η αριθ. πρωτ. 36308/18-8-2017 αίτηση του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπροστασίας Δ.Κ. Γαλατακίου
Ø      η αριθ. πρωτ. 33957/02-8-2017 αίτηση του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών τμήμα Κορίνθου
Ø      η αριθ. πρωτ. 36288/18-8-2017 αίτηση του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Κορίνθου
Ø       η αριθ. πρωτ. 35411/11-8-2017 αίτηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσοστών Κορίνθου.
 
τις οποίες και θα εξετάσουμε μια προς μία χωριστά και ανάλογα με τις δραστηριότητές τους, θα τους επιχορηγήσουμε αντίστοιχα.
 
Στη συνέχεια ο  κ. Δήμαρχος  πρότεινε την κατανομή των 24.500,00 € από ΣΑΤΑ 2017 στους εθελοντικούς συλλόγους δασοπροστασίας, ως εξής: 
 1. Περιβαλλοντικός  και Πολιτιστικός  Σύλλογος Αθικίων» ποσό 4.000,00€
 2. Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTETO»  ποσό 4.000,00€
 3. Οργάνωση Εθελοντών Σολυγείας» ποσό 4.000,00€
 4. Διασωστικό Σώμα Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ» ποσό 2.000,00€
 5. Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Δ.Κ. Γαλατακίου ποσό 3.000,00€
 6. Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών τμήμα Κορίνθου  ποσό 3.500,00€
 7. 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου ποσό 2.500,00€
 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσοστών Κορίνθου ποσό 1.500,00€
 
Ο κ. Νανόπουλος πρότεινε, ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών, τμήμα Κορίνθου να επιχορηγηθεί με το ποσό των 6.000,00€. Με την πρόταση του κ. Νανόπουλου τάχθηκαν οι κ.κ. : Κορδώσης Χρήστος, Σούκουλης Ανδρέας και Γκουργιώτης Αλέξανδρος.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 24.500 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με τον ΚΑ 00/6739.0024 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)»  ποσού 30.000,00€ .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06, 2) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010,  3) την Απόφαση Διοικ. Μετ. & Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’) και  4) τις αιτήσεις των ανωτέρω συλλόγων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Νανόπουλου Βασιλείου, 2.Κορδώση Χρήστου, 3. Σούκουλη Ανδρέα και
4. Γκουργιώτη Αλέξανδρου)
 
Επιχορηγεί τον παρακάτω περιβαλλοντικό σύλλογο εθελοντών για δράσεις πυροπροστασίας, ως εξής :
1.       Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών τμήμα Κορίνθου,  με το ποσό των 3.500,00 €.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.500,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη  στο Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6739.0024 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)»  ποσού 30.000,00
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 3.500,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Επιχορηγεί τους παρακάτω περιβαλλοντικούς συλλόγους και συλλόγους εθελοντών για δράσεις πυροπροστασίας, ως εξής :
1Περιβαλλοντικός  και Πολιτιστικός  Σύλλογος Αθικίων» ποσό 4.000,00€
 1. Εθελοντές Περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTETO»  ποσό 4.000,00€
 2. Οργάνωση Εθελοντών Σολυγείας» ποσό 4.000,00€
 3. Διασωστικό Σώμα Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ» ποσό 2.000,00€
 4. Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Δ.Κ. Γαλατακίου ποσό 3.000,00€
 5. 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου ποσό 2.500,00€
 6. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσοστών Κορίνθου ποσό 1.500,00€
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 21.000,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη  στο Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6739.0024 και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)»  ποσού 30.000,00
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 21.000,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 396/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης