Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  400/2017
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»,  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τις με αριθμ. 348/16-10-2017 και 392/24-10-2017 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος  και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και τις από 10-10-2017 και 20-10-2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,  και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 348/2017  και 392/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.  Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου και Μαρίας Δημητριάδη –Κακούρου)
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στις  με  υπ’ αριθμ. 348/16-10-2017 και 392/24-10-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α΄
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου είχε εγγραφεί πίστωση 11.242,00€ στον κ.α 00/6726.0002 για την Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ “Ο Αρίων ” . Κατά την Α’ κατανομή των ΚΑΠ έγινε η παρακράτηση του ως άνω ποσού, το οποίο αφορούσε το οικονομικό έτος 2016. Κατά την Θ’ κατανομή ενημερωθήκαμε για την παρακράτηση οικονομικού έτους 2017, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.410,80€. Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθεί η σχετική πίστωση ως εξής:
 
 Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει τον Κ.Α  15/6117.0007 με  τίτλο:«Αμοιβή γυμναστή με ειδικότητα για ΑΜΕΑ Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής», προϋπολογισμού 18.000,00€ κατά  το ποσό των 8.410,80 € και τελική πίστωση   9.589,20€
 
Μεταφέρει ποσό 8.410,80€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει προκειμένου να ενισχυθεί η κάτωθι πίστωση:
 
Ενισχύειτον Κ.Α  00/6726.0002 με τίτλο:«Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ «Ο Αρίων»  προϋπολογισμού 11.242,00€ με το ποσό των 8.410,80€ και τελική πίστωση 19.652,80€.
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Τροποποιεί  το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1.      τον Κ.Α  30/6051.0001 με  τίτλο:Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 44.467,31€ κατά  το ποσό των 5.000,00 € και τελική πίστωση   39.467,31€
2.      τον Κ.Α  20/6051.0001 με  τίτλο:Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 193.015,13€ κατά  το ποσό των 3.000,00 € και τελική πίστωση   190.015,13€
3.      τον Κ.Α  10/6612.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», προϋπολογισμού 7.000,00€ κατά  το ποσό των 287,02 € και τελική πίστωση   6712,98€
4.      τον Κ.Α  30/6612.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», προϋπολογισμού 4.000,00€ κατά  το ποσό των 267,88 € και τελική πίστωση   3732,12€
5.      τον Κ.Α  10/6614.0001 με  τίτλο: “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των 3262,73€ και τελική πίστωση 16.737,27€
6.      τον Κ.Α  30/6614.0001 με  τίτλο: “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου», προϋπολογισμού 9.000,00€ κατά  το ποσό των 1450,00€ και τελική πίστωση 7550,00€
7.      τον Κ.Α  10/6613.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», προϋπολογισμού 6.000,00€ κατά  το ποσό των 3570,7€ και τελική πίστωση 2429,30€
8.      τον Κ.Α  30/6613.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», προϋπολογισμού 1.000,00€ κατά  το ποσό των 5,28€ και τελική πίστωση 994,72€
9.      τον Κ.Α  10/6654.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά  το ποσό των 17.463,46€ και τελική πίστωση 22.536,54€
10. τον Κ.Α  30/6654.0001 με  τίτλο: “Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 16.500,00€ κατά  το ποσό των 3.555,33€ και τελική πίστωση 12.944,67€
 
Μεταφέρει ποσό 37.862,40€ στο αποθεματικό και από εκεί  λαμβάνει ποσό 8.000,00 ( το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού) προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
·         τον Κ.Α  15/6051.0005 με  τίτλο:«ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”Ο Αρίων “»  προϋπολογισμού 6.490,56€ με το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 8.490,56€
·         τον Κ.Α  15/6051.0004 με  τίτλο:«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής»  προϋπολογισμού 5.532,07€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 6.532,07€
·         τον Κ.Α  20/6051.0003 με  τίτλο:«ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»  προϋπολογισμού 4.687,96€ με το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 6.687,96€
·         τον Κ.Α  35/6051.0003 με  τίτλο:«ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 6.887,00€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 7.887,00€
·         τον Κ.Α  10/6051.0005 με  τίτλο:«ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 2.459,91€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 3.459,91€
·         τον Κ.Α  20/6051.0008 με  τίτλο:«Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)» προϋπολογισμού 1.808,89€ με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 2.808,89€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Αναφορικά με το υπ΄ αριθμ. 194724/20-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού -Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Δ/σης, σύμφωνα με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τη νομιμοποίηση της υπ΄ αριθμ. 298/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να μην προκληθεί αύξηση στην ομάδα εσόδων Ι τροποποιεί τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017 ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των  εσόδων:
 
 Μειώνει τον Κ.Α  0129.0001 με  τίτλο:«Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων», προϋπολογισμού 13.320,00€ κατά  το ποσό των 5.000,00 € και τελική πίστωση 8.320,00€ και μέσω του αποθεματικού
 
Ως προς το  μέρος των εξόδων:
Μειώνει αντίστοιχα τον κ.α 30/7111.0003 με τίτλο: «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 1.901.548,08€ κατά το ποσό των  5.000,00€ και τελική πίστωση 1.896.548,08€.
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Τροποποιεί τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Ε’ διμήνου 2017,  ως εξής:
Μειώνει :
·         τον Κ.Α  15/6741.0002 με  τίτλο:Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS», προϋπολογισμού 419.078,74€ κατά  το ποσό των 19.000,00 € και τελική πίστωση 400.078,74€
·         τον Κ.Α  15/6741.0004 με  τίτλο:Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης», προϋπολογισμού 1.447.293,02€ κατά  το ποσό των 53.000,00 € και τελική πίστωση 1.394.293,02€
·         τον Κ.Α  15/6741.0005 με  τίτλο:Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους», προϋπολογισμού 215.469,48€ κατά το ποσό των 11.000,00 € και τελική πίστωση 204.469,48€
·         τον Κ.Α  15/6741.0006 με  τίτλο:Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής», προϋπολογισμού 66.362,86€ κατά  το ποσό των 2000,00 € και τελική πίστωση 64.362,86€
·         τον Κ.Α  15/6741.0008 με  τίτλο:Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου», προϋπολογισμού 259.970,26€ κατά  το ποσό των 10.000,00 € και τελική πίστωση 249.970,26€
·         τον Κ.Α  15/6741.0010 με  τίτλο:Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα», προϋπολογισμού 233.877,84€ κατά  το ποσό των 7.000,00 € και τελική πίστωση 226.877,84€
·         τον Κ.Α  15/6741.0012 με  τίτλο:Επίδομα απροστάτευτων παιδιών», προϋπολογισμού 50.808,04€ κατά  το ποσό των 16.500,00 € και τελική πίστωση 34.308,04€
 
Μεταφέρει ποσό 118.500,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνουμε προκειμένου να ενισχυθoύν οι κάτωθι πιστώσεις:
Ενισχύει :
·         τον Κ.Α  15/6741.0001 με  τίτλο:«Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 2.888.750,48€ με το ποσό των  71.000,00€ και τελική πίστωση 2.959.750,48€
·         τον Κ.Α  15/6741.0007 με τίτλο:«Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» προϋπολογισμού 244.457,16€ με το ποσό των 36.000,00€ και τελική πίστωση 280.457,16€
·         τον Κ.Α  15/6741.0009 με  τίτλο:«Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού 832.953,22€ με το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 842.953,22€
·         τον Κ.Α  15/6741.0013 με  τίτλο:«Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού 11.002,08€ με το ποσό των 1.500,00€ και τελική πίστωση 12.502,08€
 
ΜΕΡΟΣ Ε’
Τροποποιεί τον τίτλο της εγγεγραμμένης πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους 2017 με ΚΑ  20/7336.0001  από  «Κατασκευή μονάδας για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων» ποσού 450.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)  σε «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού  450.000,00 €. Αντίστοιχα τροποποιείται και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017.
 
Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο για την εγγραφή κατά τη σύνταξη του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018  συνολικού ποσού 2.360.000,00€ (αρχική δέσμευση 450.000,00 και απαιτούμενη συμπληρωματική σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ) για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων, ως  εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει:
1.       τον Κ.Α 4131.0015 με τίτλο: ”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.”, προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ποσό των 30.000,00€ και τελικό ποσό 110.000,00€
2.       τον Κ.Α 4111.0001 με τίτλο: ”Υπέρ Δημοσίου 6,67%”, προϋπολογισμού 290.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελικό ποσό 390.000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 130.000,00€  από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού ενισχύει :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
1.       τον Κ.Α 00/8231.0015 με τίτλο: ”Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ. ” προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ποσό των 30.000,00€ και τελικό ποσό 110.000,00€
2.       τον Κ.Α 00/8211.0001 με τίτλο: ”Υπέρ Δημοσιου 6,67%”, προϋπολογισμού 290.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελικό ποσό 390.000,00€
 
ΜΕΡΟΣ Z
 
Αποδέχεται ποσό 350.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571), για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με το με αριθμ. ΔΟΥ/2547/11-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΡΤ465ΧΘΞ-ΛΚΨ) εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 Τροποποιεί Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και τον δημοτικό  προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως εξής:
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:
Εντάσσει το έργο  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»  με πίστωση 350.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .
Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017:
Ω προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί  τον κ.α 1322.0004   με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το  Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  με το ποσό του 350.000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό του 350.000,00€  από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Δημιουργεί τον κ.α  64/7333.0003 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της  Ε.Ο Ισθμού -Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ, με το ποσό του 350.000,00€
ΜΕΡΟΣ Η’
Τροποποιεί  το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017 και το Τεχνικό Πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν  -δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ως εξής:
 
α) Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
1.       τον K.A. 15/7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» προϋπολογισμού 195.000,00 κατά 34.517,96 € (Π.Δ.)και τελική πίστωση 160.482,04 € (Π.Δ.) [αριθμ. 46485/11-10-17 σύμβαση]
2.       τον Κ.Α. 30/7323.0008  με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 181.200,00 κατά 106.908,00 € (ΣΑΤΑ 2017) και τελική πίστωση 74.292,00 € (ΣΑΤΑ 2017) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]
3.       τον Κ.Α.30/7322.0014 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» προϋπολογισμού 225.000,00 κατά 123.750,00 € (23.750,00 από ΣΑΤΑ 16, 13.950,00 από Π.Δ. και 86.050,00 από ΣΑΤΑ 17) και τελική πίστωση 101.250,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]
4.       τον Κ.Α.30/7311.0003 με τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προύπολογισμού 265.000,00 κατά 58.024,04 € (Π.Δ.)και τελική πίστωση 206.975,96 € (Π.Δ.) [ολοκλήρωση διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου]
 
Μεταφέρει ποσό 323.200,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει προκειμένου να ενισχυθoύν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
1.       τον  Κ.Α. 30/7336.0001 με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού  100.000,00  με το ποσό των 210.000,00 ευρώ (172.300,00 από ΣΑΤΑ 17, 23.750,00 από ΣΑΤΑ 16 και 13.950,00 από Π.Δ. ) και τελική πίστωση 310.000,00 ευρώ (172.300,00 από ΣΑΤΑ 17, 23.750,00 από ΣΑΤΑ 16 και 113.950,00 από Π.Δ.)
2.       τον  Κ.Α. 30/6661.0005  με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών καταστημάτων» προϋπολογισμού 3.400,00 με ποσό 1.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.900,00 ευρώ
3.        τον Κ.Α. 10/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 3.300,00 με ποσό 1.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 4.800,00 ευρώ
4.       τον Κ.Α. 30/6264.0001  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού  26.500,00 με ποσό 10.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 36.500,00 ευρώ
5.       τον Κ.Α. 30/6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 5.000,00 με ποσό 3.700,00 ευρώ και τελική πίστωση 8.700,00 ευρώ
6.       τον Κ.Α. 00/6433.0001  με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»προϋπολογισμού 10.000,00  με ποσό 2.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 12.500,00 ευρώ
7.       τον Κ.Α. 35/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 11.000,00  με ποσό 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 31.000,00 ευρώ
 
Δημιουργεί:
·         τον κ.α 30/7322.0003 με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη»  με πίστωση 74.000,00 ευρώ (20.658,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2017 & 53.342,00 ευρώ από Π.Δ.)
 
β) Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα: τροποποιεί αντίστοιχα τις πιστώσεις των έργων και εντάσσει  νέο έργο ως ανωτέρω.
Β΄
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017 και παλαιότερων ετών, για να   ενισχυθούν δημιουργηθούν νέες  πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Καταργεί :
1. τον Κ.Α  35/6262.0007 με  τίτλο:«Περίφραξη χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 5.000,00€ (1.000,00 ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014 + 4.000,00 Π.Δ)
2. τον Κ.Α  35/6262.0008 με τίτλο:«Σύνδεση υπαρχουσών γεννητριών με γεωτρήσεις  κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 500,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014)
3.  τον Κ.Α  35/6262.0016 με  τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας», προϋπολογισμού 10.900,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση   0,00€
4. τον Κ.Α  35/6262.0018 με  τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 15.000,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016)
5.   τον Κ.Α  30/6262.0004 με  τίτλο:«Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Κορίνθου», προϋπολογισμού 5.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)
6.    τον Κ.Α  30/6262.0005 με  τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 5.000,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)  
7.   τον Κ.Α  30/6262.0006 με  τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 5.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση 0,00€
8.       τον Κ.Α  30/6262.0007 με  τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Σαρωνικού», προϋπολογισμού 3.400,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)   και τελική πίστωση 0,00€
9.       τον Κ.Α  35/7132.0007 με  τίτλο: “Προμήθεια μοτοποδηλάτων -μηχανακίων», προϋπολογισμού 6.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014)
 
Μειώνει:
·         τον Κ.Α 35/6041.0010 με  τίτλο: “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017», προϋπολογισμού 23.900,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017) κατά  το ποσό των 760,00€ και τελική πίστωση 23.140,00€
·         τον Κ.Α  35/6054.0006 με  τίτλο: “Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών », προϋπολογισμού 6.100,00€ (ΣΑΤΑ  πυροπροστασία 2017) κατά  το ποσό των 21,08€ και τελική πίστωση 6.078,92€
·         τον Κ.Α  35/6262.0015 με  τίτλο: “Καθαρισμός-αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσύλλιων Δήμου Κορινθίων », προϋπολογισμού 20.000,00€ (9.100,00€ ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015 +10.900,00 Π.Δ) κατά  το ποσό των 10.900,00€  Π.Δ και τελική πίστωση 9.100,00€- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015
·         τον Κ.Α  35/7131.0006 με  τίτλο: “Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) », προϋπολογισμού 154.600,00€  κατά  το ποσό των 20.781,08€ (Π.Δ) και τελική πίστωση 133.818,92€
 
Μεταφέρει ποσό 88.262,16€ (7.500,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014, 29.300,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015, 15.000,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 781,08- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017, 35.681,08- Π.Δ) στο αποθεματικό και από εκεί  λαμβάνει ποσό 52.581,08 (7.500,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 14, 29.300,00-ΣΑΤΑ 2015, 15.000,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 781,08- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017) -το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού- προκειμένου να ενισχυθούν-δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί τον Κ.Α   35/6262.0011 με  τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων»  με το ποσό των  15.700,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)
 
Ενισχύει:
1.       τον Κ.Α  35/7132.0005  με  τίτλο:«Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009)»  προϋπολογισμού 63.103,42€ με το ποσό των 16.100,00€ (15.000,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 1.100,00 ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση 79.203,42€
2.        τον Κ.Α 35/7131.0006 με τίτλο:«Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)»  προϋπολογισμού 133.818,92€ με το ποσό των 20.781,08€ (12.500,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015, 7.500,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014, ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017-781,08€ ) και τελική πίστωση 154.600,00€.
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, προκειμένου να δημιουργηθεί νέα πίστωση, για την
αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνο Δ.Κ Αθικίων, για δημιουργία Πλατείας.
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει από το αποθεματικό ποσό 6.000,00 € και δημιουργεί πίστωση με Κ.Α. 30/7112.0001 και τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» με τελική πίστωση 6.000,00 €
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
 
Τροποποιεί το Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017, για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων, ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί το έσοδο με Κ.Α 4124.0005 και τίτλο: ”Xαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου”, με το ποσό των 1000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 1.000,00€  από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α 00/8224.0005 με τίτλο: ”Xαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου” με το ποσό των 1000,00€
ΜΕΡΟΣ Δ’
 
Τροποποιεί  το Δημοτικό  Προϋπολογισμό 2017 για την  ενίσχυση –δημιουργία  νέων πιστώσεων, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
·       τον K.A. 45/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 10.395,54€ κατά το ποσό των 1.200,00€ και τελική πίστωση 9.195,54€
·     τον K.A. 30/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Κορίνθου» προϋπολογισμού 59.990,52€ κατά το ποσό των 59.990,52€ και τελική πίστωση 0,00€
·      τον K.A. 30/6662.0005 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Τενέας» προϋπολογισμού 34.952,04€ κατά το ποσό των 24.440,56€ και τελική πίστωση 10.511,48€
·      τον K.A. 30/6662.0007 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€
·      τον K.A. 30/6662.0009 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€
·      τον K.A. 30/6662.0010 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σαρωνικού» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€
·      τον K.A. 30/6662.0023 με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό των 26.000,00€ και τελική πίστωση 74.000,00€
·     Τον K.A. 35/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 27.660,91€ κατά το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 23.660,91€
·     Τον K.A. 15/6741.0012 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού 34.308,04€ κατά το ποσό των 200,00€ και τελική πίστωση 34.108,04€
·      Τον K.A. 00/6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 445.921,13€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 435.921,13€
·     Τον Κ.Α. 00/6731.0002 με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς  οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας» προϋπολογισμού 6.500,00 € κατά το ποσό των 3.000,00€ και τελική πίστωση 3. 500,00€
 
Μεταφέρει ποσό 173.831,08€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει  ποσό 70.400,00 ,(το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού) και ενισχύει –δημιουργεί τις  κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει:
1.       τον  Κ.Α. 45/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού  5.860,29  με το ποσό των 700,00 ευρώ και τελική πίστωση 6.560,29 ευρώ
2.       τον  Κ.Α. 45/6022.0001  με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 2.031,43 με ποσό 500,00 ευρώ και τελική πίστωση 2.531,43 ευρώ
3.       τον  Κ.Α. 00/6126.0001  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές αιρετών» προϋπολογισμού 22.892,84€ με ποσό
 
 
 
4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 26.892,84 ευρώ
4.       τον  Κ.Α. 15/6741.0001  με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 2.959.750,48€ με ποσό 200,00 ευρώ και τελική πίστωση 2.959.950,48 ευρώ
5.       τον  Κ.Α. 00/6492.0003  με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης οδοστρωμάτων με βάση δικαστικές αποφάσεις” προϋπολογισμού 6.000,00€ με ποσό 10.000,00 ευρώ και
       τελική πίστωση 16.000,00 ευρώ
Δημιουργεί:
1.       τον K.A. 30/7135.0010 με νέο τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για την κάλυψη αναγκών της Τ.Κ Κουταλά» με πίστωση 28.000,00€
2.       τον K.A. 30/6662.0008 με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος Δήμου Κορινθίων» με πίστωση 24.000,00€
3.       τον Κ.Α. 00/6739.0004 με τίτλο «Επιχορήγηση σε συλλόγους και σωματεία με κοινωνικές δράσεις» με πίστωση 3.000,00 €.
 
ΜΕΡΟΣ Ε’
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α 30/7322.0009 έχει εγγραφεί πίστωση 3.000.000,00€ για την  εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη». Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 71/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 4.150.000,00€.
 
Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο για την  εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α 30/7322.0009 συνολική πίστωση 4.150.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 71/2017  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 400 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης