Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κορινθίων 2017-2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  401/2017
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κορινθίων 2017-2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κορινθίων 2017-2018»,  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 43088/25-9-2017 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
Α. Εισαγωγικά
Σας υποβάλλουμε το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων 2017-2018 .
Εφόσον το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο δράσης Τουριστικής Προβολής αυτό θα υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού για την διατύπωση της προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 3270/2004 και του αρ. 1,2 του ΠΔ 15/2010. και συγκεκριμένες δράσεις στον ΕΟΤ (εισηγητική έκθεση του Ν. 3498/2006).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 514666/ 24-12-2014 εγκύκλιο του E.O.T. όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 5788/20-05-2016 «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων από το Υπουργείο Τουρισμού» που αφορά στις κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4276/2014 περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Η  προσέγγιση του Ε.Ο.Τ. για τη τουριστική ταυτότητα της χώρας μας, βασίζεται στην δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη. Δηλαδή εμφανίζεται η χώρα σαν ιδανικός προορισμός που συνδυάζει ατέλειωτες δυνατότητες (επιλογές διαμονής σε βουνό ή θάλασσα, επιλογές διασκέδασης, επιλογές θεματικού τουρισμού, θρησκευτικός, εναλλακτικός, πολιτιστικός, αθλητικός, χαλάρωσης, γαστρονομίας κλπ).
Β. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος προβολής του Δήμου Κορινθίων είναι:
 Η ανάπτυξη ποικίλων – ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδεδεμένων με το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και με την τοπική οικονομία. Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τον Δήμο Κορινθίων. ·Ενημέρωση μέσων, τουριστικών οδηγών, ταξιδιωτικών γραφείων και υπηρεσιών.
Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών που συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των επιμέρους ειδών τουρισμού τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας.

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε το μήνυμα να μεταδοθεί στη σωστή αγορά και στο σωστό κοινό. Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η προβολή του Δήμου Κορινθίων ως πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού στην τουριστική αγορά .
Τι θέλουμε να πετύχουμε :

Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Δήμου Κορινθίων.
·Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα αλλά και πιθανή περαιτέρω άμβλυνση της εποχικότητας
Αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης

Γ. Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται στις κάτωθι ενέργειες :

1.Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός (ενοικίαση)
Πρόκειται για μια πλατφόρμα για συσκευές με android και IOS ( apple) , που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον επίσημο ψηφιακό τουριστικό οδηγό για τον Δήμο Κορινθίων.
Σύμφωνα με την 5788/20-05-2016 Απόφαση του Γ.Γ. Του ΕΟΤ.
“Το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο/φωτογραφίες) είναι ουσιώδες για την προβολή κάθε προορισμού. Τόσο στα εργαλεία της παραδοσιακής διαφήμισης, όσο και στα νέα ψηφιακά εργαλεία (διαδίκτυο, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το κατάλληλο τεχνικά, καλαίσθητο και ελκυστικό οπτικοακουστικό υλικό, είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική προώθηση του μηνύματός .Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι το διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου μάρκετινγκ, απαιτεί ειδική προσέγγιση, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πρακτικές.”5788/20-05-2016 Εγκύκλιος του ΕΟΤ.
Ο περιηγητής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει ,να εξερευνήσει και να περιπλανηθεί στα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του Δήμου Κορινθίων.
Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να συγκρίνει, να διαλέξει καταλύματα και χώρους εστίασης για τις εξορμήσεις -διακοπές του.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω δράσης-ενοικίασης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Τουριστικού Οδηγού , ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00 € ετησίως.
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 3.720 (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση)
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.720,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό)
2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ .)
Η παραπάνω δράση :
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 3.000,00 ευρώ (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση )
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον  υπό σύνταξη προϋπολογισμό)

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είτε με μεμονωμένη παρουσία του Δήμου είτε και μέσω των περιπτέρων της Περιφέρειας ή του ΕΟΤ . Προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις :
Που θα ανακοινωθούν και θα συμμετέχουν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ.
Η παραπάνω δράση :
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 3.000,00 ευρώ (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση )
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 3.000,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό)

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ .
Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου μας επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου για την με κάθε τρόπο ( συμμετοχή / χορηγία κλπ. ) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου. Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας. Επίσης οργάνωση εκδηλώσεων με τους επαγγελματίες και τους Συλλόγους.
Η παραπάνω δράση
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 5.000,00 ευρώ (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση )
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 5.000,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό)
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / press kit
Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα παραχθούν από την αρχή νέα υλικά ( ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή).
Στα νέα «έντυπα» θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία – καταλύματα – Δήμος, εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου / θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του υλικού θα ενσωματωθεί σε ειδική συσκευασία ( σε usb ) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit. Επίσης προτείνεται η δημιουργία εντύπου στα γαλλικά.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να καταρτιστούν από την ΔΤΥ /ΤΜΉΜΑ Πληροφορικής καθώς δεν είναι δυνατή η δημιουργία χαρτώνκαι λοιπού υλικού σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δήμο.
Η παραπάνω δράση :
Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 8.000,00 ευρώ (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση )
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 8.000,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό )
6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Προτείνουμε
την ανάθεση για τη δημιουργία Ανάλυσης και Σχεδίου Μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος προορισμού & δημιουργική στρατηγική & master plan προώθησης του Δήμου Κορινθίων .
Αντικείμενο του έργου / ενέργειας θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων :
-Ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού (έρευνα κι ανάλυση  στοιχείων
-Συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό.
-Ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού
-Ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα  στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους.
-Ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού  σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών
-Η παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς  που απευθύνονται.
Σκοπός:
Η σύνθεση του βασικού τουριστικού προϊόντος του προορισμού (χαρτοφυλάκιο και κύρια προϊόντα προτεραιότητας), η ανταγωνιστική του ταυτότητα, η δημιουργία του κεντρικού μηνύματος διαφοροποίησης, η δημιουργική πλατφόρμα και το σχέδιο ενεργειών προβολής που θα το καθιστούν ελκυστικό και ανταγωνιστικό στις ομάδες στόχους.
Η παραπάνω δράση :
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0006 Έτους 2017 με το ενδεικτικό ποσό των 15.000,00 ευρώ (υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση )
Θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0006 Έτους 2018 με το ενδεικτικό 15.000,00 ευρώ (θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό).>>
και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, την με αριθμ.  πρωτ.  43088/25-9-2017 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Υπηρεσιών του Δήμου,  τις διατάξεις των Ν. 3270/2004 3498/2006 και 4276/2014, του Π.Δ. 15/2010, την εγκύκλιο αρ.514666/2014, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 5788/2016, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Κορινθίων για τα έτη 2017-2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 401 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 6 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης