Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεως της εορτής του Απ. Παύλου, στη Κόρινθο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  399/2017
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεως της εορτής του Απ. Παύλου, στη Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεως της εορτής του Απ. Παύλου, στη Κόρινθο»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
 
.1   την αριθμ. 182/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έκδοσης κανονιστικής διάταξης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων όπως νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 2190/62816/5-8-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
.2   την αριθμ. 17/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων όπως νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 567/7242/26-3-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
.3    την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω 17/2013 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου.
.4     την υπ΄ αριθμ. 17/351/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 182/2015 απόφασης του Δ.Σ.
.5       την αριθμ. 25/349/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθμ. 17/2013 απόφασης του, σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
 
<< Με την υπ’ αριθμ. 17/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΛ7-ΙΙΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2013 και εφεξής.
Προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς το μέρος που αφορά τον καθορισμό του τέλους εμποροπανηγύρεως για την εορτή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και συγκεκριμένα τον καθορισμό του σύμφωνα με τις ζώνες εμπορικότητας ως εξής:
 
 

1.   ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου) Ζώνη Α΄ με προτεινόμενη τιμή 32,00€/τ.μ. ημερησίως

 
2.   ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) Ζώνη Β΄ – προτεινόμενη τιμή 25,00€/τ.μ. ημερησίως
 
 Κατά τα λοιπά  η υπ’ αριθμ 17/2013 απόφαση ισχύει ως έχει χωρίς να θίγεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ως προς το ύψος των εσόδων-εξόδων και ζήτησε την έγκρισή της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα έγγραφα την υπ΄ αριθμ. 25/349/04-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4264/2014, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 17/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΛ7-ΙΙΙ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»για το έτος 2013 και εφεξής, η οποίανομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 567/7242/26-3-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν.  Κορινθίας, ως προς το μέρος που αφορά τον καθορισμό του τέλους εμποροπανηγύρεως για την εορτή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και συγκεκριμένα τον καθορισμό του σύμφωνα με τις ζώνες εμπορικότητας ως εξής:
 
 

 

1.  ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου) Ζώνη Α΄ με προτεινόμενη τιμή 32,00€/τ.μ. ημερησίως

 
 

 

 

2.   ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) Ζώνη Β΄ – προτεινόμενη τιμή 25,00€/τ.μ. ημερησίως

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 17/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΛ7-ΙΙΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγεται η ισοσκέλιση της υπηρεσίας ως προς το ύψος των εσόδων-εξόδων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 399/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης