Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  403/2017

 
Θέμα 25ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019»,  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
 
α) την αριθ. 154110/Δ1/18-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) τα με αριθμ. Πρωτ. 8225/09-10-2017 και 8982/12-10-2017 έγγραφα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 και
γ) την αριθμ. 9/33/2017 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία προτείνει την προσθήκη του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 1ο  Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου για το σχολικό έτος 2018-2019 για τους κάτωθι λόγους:
·         Ο ανωτέρω τομέας δεν λειτουργεί στα ΕΠΑΛ του Ν. Κορινθίας και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές για τον συγκεκριμένο τομέα
·         Υπάρχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας του, σχετικά με την εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και εργαστηρίου Πληροφορικής. Επίσης το εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) στο οποίο υπάγονται τα εργαστήρια του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια (Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό εργαστήριο) καθώς και εύκολη πρόσβαση σε αυτά με σχολικά λεωφορεία.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τo έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, την αριθμ. 9/33/2017 απόφαση της ΔΕΠ, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί θετικά για την προσθήκη του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου για το σχολικό έτος 2018-2019 για τους κάτωθι λόγους:
 
·         Ο ανωτέρω τομέας δεν λειτουργεί στα ΕΠΑΛ του Ν. Κορινθίας και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές για τον συγκεκριμένο τομέα
·         Υπάρχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας του, σχετικά με την εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και εργαστηρίου Πληροφορικής. Επίσης το εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) στο οποίο υπάγονται τα εργαστήρια του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια (Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό εργαστήριο) καθώς και εύκολη πρόσβαση σε αυτά με σχολικά λεωφορεία.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 403/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment