Αίτημα Παναγιώτη Καλλίρη και Πηνελόπης Χασιλίδου άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο –έξοδο οχημ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  410/2017
 
Θέμα 32ο Η.Δ.: «Αίτημα Παναγιώτη Καλλίρη και Πηνελόπης Χασιλίδου χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66, στην Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Παναγιώτη Καλλίρη και Πηνελόπης Χασιλίδου χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66, στην Κόρινθο», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 25499/09-06-2017 αίτησή τους ο κ. Παναγιώτης Καλλίρης και η κα Πηνελόπης Χασιλίδου ζητάνε τη χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της Νοταρά 66 στην Κόρινθο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  7/52/03-10-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Νοταρά 66 στην Κόρινθο στον κ. Παναγιώτη Καλλίρη και την κα Πηνελόπη Χασιλίδου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.       Να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση  εντός των ορίων της χορηγούμενης εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,
2.       Η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,
3.       Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς να γίνει διαγώνια  τομή πλακών και να προσαρμοστεί  κατάλληλα, ώστε να αμβλυνθεί η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνει με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες να αρμολογηθούν  κατάλληλα,
4.       Οι εργασίες να γίνουν με δαπάνες των αιτούντων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τις υποδείξεις και την επιμέλεια των  αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου,  
5.       Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25499/09-06-2017 αίτηση του κ. Παναγιώτη Καλλίρη και της κας Πηνελόπης Χασιλίδου, την αριθμ. 7/52/2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ. 25499/09-06-2017 αίτηση του κ. Παναγιώτη Καλλίρη και της κας Πηνελόπης Χασιλίδου και χορηγεί άδεια απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 66 στην Κόρινθο, με τους παρακάτω όρους:
·         Να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση  εντός των ορίων της χορηγούμενης εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,
·         Η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας,
·         Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς να γίνει διαγώνια  τομή πλακών και να προσαρμοστεί  κατάλληλα, ώστε να αμβλυνθεί η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η
 
βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνει με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες να αρμολογηθούν  κατάλληλα,
·         Οι εργασίες να γίνουν με δαπάνες των αιτούντων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης με τις υποδείξεις και την επιμέλεια των  αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου,  
·         Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 410/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment