Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  411/2017
 
Θέμα 33ο Η.Δ.: «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 43404/26.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
   
<< Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Έπειτα από αιτήσεις δημοτών, εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας:
1)   Στον οφειλέτη Πετρόπουλο Κωνσταντίνο του Βλασίου (κωδ. οφ. 2149) διαγραφή ποσού 54,08 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Κορίνθου, ετών 2011 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 6394, το οποίο εκ παραδρομής από την Υπηρεσία μας χρεώθηκε σε αυτόν. Το ακίνητο ανήκει στον Κακούρη Ιωάννη του Μιχαήλ (κωδ. οφ. 2147), στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
2)   Στην οφειλέτρια Μαλαχάτη Μαρία του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ395) διαγραφή ποσού 108,81 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2012 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 2297, διότι το ακίνητο ανήκει διοικητικά στα όρια του Δήμου Βέλου – Βόχας, σύμφωνα με την αρ. 8864/08-06-2017 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς που κατέθεσε.
3)   Στον οφειλέτη Φρυγανά Βασίλειο του Αποστόλου (κωδ. οφ. Λ10753) διαγραφή ποσού 68,81 € από το ποσό των 126,96 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου ετών 2008 έως και 2014 (9,83 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 1.012 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 150 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4343, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
4)   Στον οφειλέτη Μπισιώτη Δημήτριο του Χρήστου (κωδ. οφ. Λ451) διαγραφή ποσού 23,49 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2012 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 6691, διότι το ακίνητο έχει πουληθεί στον πρώην Δήμο Άσσου – Λεχαίου με το αρ. 2533/28-07-2010 συμβόλαιο που κατέθεσε.
5)   Στον οφειλέτη Αλεξίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (κωδ. οφ. Λ3699) διαγραφή ποσού 47,20 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2011 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 2017, διότι το ακίνητο έχει πουληθεί στους Καρρά Αναστάσιο (κωδ. οφ. 144384) και Καρρά Δήμητρα (κωδ. οφ. 144385), οι οποίοι ήδη εξόφλησαν το Τ.Α.Π. που αντιστοιχεί.
6)   Στον οφειλέτη Τζίνια Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου (κωδ. οφ. Λ 1333) διαγραφή ποσού 70,60 € από το ποσό των 119,92 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου ετών 2011 έως και 2014 (17,65 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 3.270 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκονται ηλεκτροδοτούμενες οικίες συνολικού εμβαδού 276 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 6138, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
7)   Στην οφειλέτρια Καραλέκα Παναγιώτα του Ιωσήφ (κωδ. οφ. Λ272) διαγραφή ποσού 16,12 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2011 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 7053, το οποίο χρεώθηκε εκ παραδρομής από την Υπηρεσία μας, ενώ ανήκει διοικητικά στον Δήμο Ρεθύμνου.
8)   Στον οφειλέτη Ματθαίο Νικόλαο του Γεωργίου (κωδ. οφ. Λ3883) διαγραφή ποσού 54,38 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2006 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 2304, διότι το ακίνητο έχει πουληθεί στην Χάψα Αναστασία του Γεωργίου (κωδ. οφ. 43711) σύμφωνα με το αρ. 14665/30-01-2004 συμβόλαιο που κατέθεσε, στην οποία και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
9)    Στον οφειλέτη Γαρούφη Γεώργιο του Δημητρίου (κωδ. οφ. 36549) διαγραφή ποσού 14,46 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Κορίνθου, ως ανεξόφλητο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας της αρ.31550002 παροχής ΔΕΗ στη  Κόρινθο επι της οδού  Κολιάτσου 36  για το μήνα Οκτώβριο 2013 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί), διότι το ακίνητο έχει πουληθεί στην Νάκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου (κωδ. οφ. 48997), στην οποία και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
10) Στον οφειλέτη Χατζόπουλο Νεκτάριο του Γεωργίου (κωδ. οφ. Λ3499) διαγραφή ποσού 18,18 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Άσσου, ετών 2011 έως και 2014 (ολοκληρωτική διαγραφή του ποσού που έχει χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε έτος), με κωδικό ακινήτου 2612, λόγω μη σωστής αρχικής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας και σύμφωνα με τα ηλεκτροδοτούμενα τ.μ. του κτίσματος δεν απομένουν τ.μ. του οικοπέδου για χρέωση. >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 43404/26/09/2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τέλους ακίνητης Περιουσίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στο  ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 43404/26-09-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 411/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης