Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  414/2017
 
Θέμα 37ο Η.Δ.:  «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
    
<<1) Ο κος Καίσαρης Δημήτριος τ. Γεωργίου με ΚΩΔ. 59468 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής έτους 2014 & 2015. Πρέπει να διαγραφούν οι αρ. χρέους 2043 ποσού 50€ & 1444 ποσού 50€ πλέον προσαυξήσεων, σύμφωνα με την 61009/30.12.2015 αίτηση του ανωτέρω, γιατί για τον ίδιο τάφο χρεώνεται ο πατέρας του Καίσαρης Γεώργιος τ. Δημητρίου με ΚΩΔ. οφειλέτη 28496.
2) Η κα Φίνου Χρυσούλα με ΚΩΔ. 46526 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών έτους 2015. Πρέπει να διαγραφεί ο αρ. χρέους 72 ποσού 40€ πλέον προσαυξήσεων, σύμφωνα με την 43384/24.09.2015 αίτηση της ανωτέρω, γιατί έγινε παραχώρηση του τάφου στο Δήμο λόγω εκταφής & μεταφοράς των οστών στο Κοιμητήριο Σχιστού.
3) Ο κος Κουτσούκος Νικόλαος τ. Αναστασίου με ΚΩΔ. 23564 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σολομού έτους 2014. Πρέπει να διαγραφεί ο αρ. χρέους 39 ποσού 35€ πλέον προσαυξήσεων, σύμφωνα με την 36940/23.08.2017 αίτηση του ανωτέρω, γιατί έκανε αίτηση παραίτησης από τον συγκεκριμένο τάφο διότι έχει άλλο οικογενειακό.
4) Η κα Σακούλη Βασιλική με ΚΩΔ. 26132 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής ετών 2002-2004. Πρέπει να διαγραφούν οι αρ. χρέους 2550/2002 ποσού 45,49€,  2550/2003 ποσού 46,96€ & 2562/2004 ποσού 50€ πλέον προσαυξήσεων,  διότι σύμφωνα με την 39517/07.09.2017 αίτηση της κόρης Κων/νας Σακούλη, για τον ίδιο τάφο χρεώνεται η κόρη με ΚΩΔ. οφειλέτη 27505 & έχει εξοφλήσει τα αντίστοιχα τέλη.  
5) Ο κος Κωτσάκος Ιωάννης με ΚΩΔ. 138052 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου έτους 2016 για 2 τάφους ενώ έχει μόνο έναν μονό. Πρέπει να διαγραφεί ο αρ. χρέους 150 ποσού 22€ πλέον προσαυξήσεων,  διότι σύμφωνα με την 45423/05.10.2017 αίτησή του έχει μόνο έναν μονό τάφο τον 10053 (Ν) & τον έχει εξοφλήσει με το διπλ. Μ’ 630/01.11.2016.  
6) Η κα Κακίτση Βασιλική με ΚΩΔ.2062 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής για τα έτη 2007-2016 συνολικού ποσού 540,00 συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την 45006/04.10.2017 αίτηση του κου Κακίτση Παναγιώτη, για τον συγκεκριμένο τάφο, ο οποίος είναι μονός, υπάρχει χρέωση στο όνομα ΚΟΥΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με κωδ. 1099.
7) Η κα Κορδώση Μαρία με ΚΩΔ.118056  είναι χρεωμένη εκ παραδρομής για τα έτη 2011-2016 με τις παρακάτω εγγραφές, αρ.χρέους 174,486,701,972,139 και 116 αντίστοιχα συνολικού ποσού 120,00€, συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την υπ’αρ.43343/26.09.2017 αίτησή της,έχει προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στις 11/08/2011 και έχει αναλάβει τον τάφο του Παναγιώτη και της Χριστίνας Οικονομοπούλου στο Κοιμητήριο Κλένιας.
8) Ο κος Πάντζος Αθανάσιος με ΚΩΔ.. ΣΟΛ-60805 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής  για οφειλές Νεκροταφείου Σολυγείας για τα έτη 2008,2009,2010 συνολικού ποσού 46,96€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση  και την 43756/27.09.2017 αίτησή του, δεν είχε ποτέ τάφο στο Κοιμητήριο Σολυγείας.
9) Η κα Χονδρού Ευανθία με ΚΩΔ.1995 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής έτους 2003 με αρ. χρέους 1986, για οφειλή ποσού 46,96€,συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με την 45673/06-10-2017 έχει υποβάλλει παραίτηση στις 18/09/2002 από τον συγκεκριμένο τάφο και παραχώρηση του τάφου στο Δήμο.
               
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής για τα έτη 2014 και 2015 συνολικού ποσού 100,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στον κ. Καίσαρη Δημήτριο  του Γεωργίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
2.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών για το έτος 2015 ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στη κα Φίνου Χρυσούλα,όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
3.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σολομού για το έτος 2014 συνολικού ποσού 35,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στον κ. Κουτσούκο Νικόλαο του Αναστασίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
4.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής για τα έτη 2002 έως και 2004 συνολικού ποσού 142,45€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στην κα. Σακούλη Βασιλική,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
5.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου για το έτος 2016 ποσού 22,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στον κ. Κωτσάκο Ιωάννη,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
6.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου για τα έτη 2007 έως και 2016 ποσού 540,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στην κα. Κακίτση Βασιλική,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
7.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας για τα έτη 2011 έως και 2016 συνολικού ποσού 120,00€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στην κα Κορδώση Μαρία,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
8.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σολυγείας για τα έτη 2008 έως και 2010 συνολικού ποσού 46,96€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στον κ. Πάντζο Αθανάσιο,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
9.       Τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής για το έτος 2003 ποσού 46,96€ πλέον προσαυξήσεων το οποίο εκ παραδρομής έχει χρεωθεί στην κα Χονδρού Ευανθία,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 414/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment