Συμμετοχή του Δήμου στο διεθνές συνέδριο ”Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/25.10.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  416/2017
 
Θέμα 39ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ιδρύματα του εξωτερικού και θέμα ‘’Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης : Σκέψεις για το 21ο Αιώνα’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48049/19-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
14.    Ζήμος Κων/νος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6υ ΕΗΔΘ
17.    Πανταζής  Βασίλειος, αποχώρησεστο τέλος του 6ου ΘΕΗΔ
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 4ου  ΘΗΔ
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Σούκουλης  Ανδρέας
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.     Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
 
 
 
1. Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στη αρχή του 23ου ΘΗΔ
2. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Κοντογιώργος Αναστάσιος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
  7.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
10. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΕΗΔ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ιδρύματα του εξωτερικού και θέμα ‘’Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης : Σκέψεις για το 21ο Αιώνα’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 47941/19-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 27347/20.06.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του στο διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για τον 21ο Αιώνα», το οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με το Συνεταιριστικό Ίδρυμα για Διεθνείς Μελέτες και το CaliforniaSchoolofIntegralStudies, από 26-29 Οκτωβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Το Συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Ρωσική Επανάσταση, η οποία αποτελεί ιστορικό γεγονός  με αποφασιστική επιρροή στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα προβάλλονται ζωντανά μέσω του διεθνούς ειδησεογραφικού μέσου «TheRealNewsNetwork» και με αφορμή τη διεξαγωγή του θα επισκεφτούν την πόλη μας, μεταξύ άλλων και αρκετοί ξένοι κορυφαίοι διανοούμενοι, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη μας και την ξεχωριστή ιστορία της.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του Συνεδρίου με την κάλυψη της δαπάνης για την παράθεση μπουφέ για τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, ήτοι 100 άτομα, την 26.10.2017, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις». Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω Συνέδριο και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 00/6441.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα συνέδριο, τις δαπάνες του οποίου μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα και οικονομικά συμφέροντα κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – συμμετεχόντων, διοργανωτών και θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47941/19-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρου)
 
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διεθνές συνέδριο με θέμα: «Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης : Σκέψεις για το 21ο Αιώνα» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Συνεταιριστικό Ίδρυμα για Διεθνείς Μελέτες και το CaliforniaSchoolofIntegralStudies, και το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 29 Οκτωβρίου 2017 στην Κόρινθο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Εγκρίνει ποσό 372,00€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης για την παράθεση μπουφέ εκατό (100) ατόμων για  26 Οκτωβρίου 2017.
 
Η ανωτέρω δαπάνηθα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού  ποσού 372,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 416/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment