Απόφαση αριθμ. 3/12/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.3 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, Αρ.3 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 21/254/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 28-08-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 18-09-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45348.

 

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 28/364/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-09-2017, που σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 02-10-2017, Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45348 για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, αποκλείστηκαν από τον ως άνω διαγωνισμό οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ALPHA GREEN ABEE και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E., κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω αναφερόμενος διαγωνισμός, ορίστηκε επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-10-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16-11-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554.

Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 33/489/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 22-11-2017 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554 για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας και προωθήθηκε η προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε., με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 81030, στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση ορίστηκε να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού την Τετάρτη, 27-12-2017 και ώρα 13:00.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 36/519/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 27-12-2017 Πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, του εν λόγω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 48432/23-10-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων και της αριθμ. Α.Μ. 43/2017 μελέτης, με συνολικό ποσό προσφοράς εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (178.560,00€), και ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της υπ’ αριθ. 48432/23-10-2017 αναλυτικής διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και ορίστηκε η αποσφράγιση του σχετικού φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του ανωτέρω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στις 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 24-01-2018 Πρακτικό Αρ.3 αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΣΗΔΗΣ δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση της Επιτροπής με τον διαγωνισμό στις 24-01-2018. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από τρεις ημέρες, στις 27-01-2018 και η Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση της, στις 29-01-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου εμπρόθεσμα, φάκελο δικαιολογητικών, λαμβάνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου 2026/16-01-2018, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης, οπότε η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης εισηγείται:

(Α) την κήρυξη της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. σε ανάδοχο για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», σύμφωνα με τον Πίνακα:

 

Α/Α

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα (tn)

Διανυθείσα απόσταση (km)*

Τιμή μονάδας (€/tn km)

Μερικό σύνολο

1

Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

7.500

80

0,24

144.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

144.000,00

 

 

 

 

ΦΠΑ (24%)

34.560,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

178.560,00

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 24-01-2018 πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. με προσφερόμενη τιμή μονάδας ( €/tn km) 0,24 € και συνολική προσφερόμενη δαπάνη 178.560,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., ο οποίος διαφωνεί διότι θεωρεί ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ε.Ε.Α.Α.)

 

Α.- Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, ποσού 186.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20/6277.0001 (συνεχιζόμενο) με τίτλο «Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας»

Β.- Εγκρίνει το από 24-01-2018 πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 47554, με ορισμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26-10-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16-11-2017.

Γ.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. (Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, Α.Φ.Μ. 997549741, Δ.Ο.Υ.Κορίνθου) με προσφερόμενη τιμή μονάδας ( €/tn km) 0,24 € και συνολική προσφερόμενη δαπάνη 178.560,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Δ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Ε.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 20/6277.0001 (συνεχιζόμενο) ποσού 186.000,00€ με τίτλο «Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας» ( Α.Ο.Ε. 3/12/2018).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/12/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 06-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 24-01-2018 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓ ΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»

 

Στην Κόρινθο, την 24-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 47544 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 48432/23-10-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη:

 1. της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.

ως προσωρινoύ αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 36/519/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 19-01-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 24-01-2018 και ώρα 13:00.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΣΗΔΗΣ δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση της επιτροπής με τον διαγωνισμό στις 24-01-2018. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από 3 ημέρες, στις 27-01-2018.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 47554 και αποσφράγισε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Η επιτροπή, σε επόμενη συνεδρίαση της, στις 29-01-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 15-01-2018 είναι τα εξής:

 

 1. ISO 9001

 2. ΦΕΚ ΣΎΣΤΑΣΗΣ

 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΌ

 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

 5. ΜΗΤΡΩΟ TAXIS

 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΗΞΗ 30-11-2017

 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΗΞΗ 01-02-2018

 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΗΞΗ 08-12-2017

 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΛΗΞΗ 10-02-2017

 11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 14. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

 15. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

 16. ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 17. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 18. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 19. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 21. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (Νο. 103-104-2015)

 22. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 23. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

 24. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΣΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 25. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

 26. ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

 27. ΔΗΛΩΣΗ ΤΣΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

 28. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ. Ν 2014

 29. Ε3 2014

 30. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ.Ν 2015

 31. Ε3 2015

 32. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ. Ν 2016

 33. Ε3 2016

 34. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 35. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 36. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 37. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014

 38. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015

 39. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016

 40. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017

 41. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018

 42. ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

 43. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 44. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕ 4317 (ΑΔΕΙΑ-ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 45. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕ 4338 (ΑΔΕΙΑ-ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 46. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Ε. 95951 (ΑΔΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 47. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. 95951

 48. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Ε. 95953 (ΑΔΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 49. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. 95953

 50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ρ 45121 (ΑΔΕΙΑ-ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 51. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ρ 45128 (ΑΔΕΙΑ-ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)

 52. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

 53. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 54. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 55. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 56. ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΝΤΑΚΟ ΑΛΚΗ

 57. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 58. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 59. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΤΑΚΟ ΑΛΚΗ

 60. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΡΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 61. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 62. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΕ 4317 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 63. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΕ 4338 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 64. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΛΗΞΗ 30-11-2017

 65. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΛΗΞΗ 09-7-2018

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 2026/16-01-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο, ταυτίζονται με όσα έγγραφα κατατέθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ. 36/519/2017, εισηγείται:

 

(Α) την κήρυξη της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E. σε ανάδοχο για την «Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», σύμφωνα με τον Πίνακα:

 

Α/Α

Περιγραφή εργασίας

Ποσότητα (tn)

Διανυθείσα απόσταση (km)*

Τιμή μονάδας (€/tn km)

Μερικό σύνολο

1

Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

7.500

80

0,24

144.000,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

144.000,00

 

 

 

 

ΦΠΑ (24%)

34.560,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

178.560,00

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος