Απόφαση αριθμ. 4/44/2018

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-02-2018

………..Ορθή επανάληψη…………

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4418/02-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.,(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ., 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.3 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας, για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 44η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, Αρ.3 για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 25/311/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 59/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 09-10-2017.

 

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 31/454/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 09-10-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, προωθήθηκε η μοναδική κατατεθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης η 21-12-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 36/526/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 21-12-2017 Πρακτικό Αρ.2 για την αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ έναντι του ποσού των 29.850,00€ (μη συμπ/μένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%) και ως προσωρινός ανάδοχος, η ανωτέρω εταιρεία κλήθηκε εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 της αριθμ. 42717/22-09-2017 αναλυτικής διακήρυξης, να υποβάλλει τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 (εδάφιο 8.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίστηκε να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 23 -01-2018.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 23-01-2018 Πρακτικό Αρ.3 Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 42717/22-9-2017 διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση αυτού. Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, προέκυψε ότι ο προσωρινός αναδόχος NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η διακήρυξη με αρ. 42717/22-9-2017, οπότε αυτά γίνονται δεκτά από την Επιτροπή, η οποία εισηγείται την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Συντήρησης υπαρχουσών Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Κορινθίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι πίνακας:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4.000,00

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

3000,00

3.000,00

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

9000,00

9.000,00

4

ΕΣΟΔΑ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

7350,00

7.350,00

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

1000,00

1.000,00

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4.000,00

7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30

ΩΡΕΣ

50,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

29.850,00

ΦΠΑ 24%

7.164,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

37.014,00

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού Αρ.3 Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, με συνολική τιμή προσφοράς 37.014,00 € (συμπ/μένου Φ.Π.Α. ).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Αρ.3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 23-01-2018 Πρακτικό αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. ), με ημερομηνία διαγωνισμού την 09-10-2017.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, (Μεθώνης 6& Σπηλιωτοπούλου- Πειραιάς,

Τ.Κ.18545, Α.Φ.Μ. 999608870, Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και συνολική τιμή προσφοράς 37.014,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. ).

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, με ΚΑ 10/6266.0001(συνεχιζόμενο) ποσού 37.200,00€ και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018, Α.Α.Υ.318/2018 ).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/44/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 09-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 23-01-2018 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 23η -01 -2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 42717/22-9-2017 και την με αρ. 59/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κορινθίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τον φακέλο με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, o οποίος έφερε αρ. πρωτοκόλλου 2647/2018, τα οποία παραδόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, κατά την ώρα που ορίζεται στο υπ’ αριθμ. 1554/11-1-2018 έγγραφο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 11:00 π.μ., διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. .: 42717/22-9-2017 διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Ιωάννη Μαυρουδή

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Φωτίου Κώνστα

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Γεωργίου Μαμάη

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Καλλιόπης Τσιμιδοπούλου

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Αναστασίας Μηλιαράκη (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περί αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 16-1-2018)

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Αναστασίας Μηλιαράκη

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Φωτίου Χατζηπαπαδόπουλου (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση περί αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 18-1-2018)

-Αντίγραφο αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Φωτίου Χατζηπαπαδόπουλου

– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ – 12312/9-1-2018

– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ -197152/10-05-2017 ισχύος έως 09/11/2017

– Φορολογική Ενημερότητα ( 63776558/8-11-2017) ημερομηνία λήξης ισχύος 8/10/2017,

– Φορολογική Ενημερότητα (63789705/13-9-2017) ημερομηνία λήξης ισχύος 13/11/2017

– Φορολογική Ενημερότητα (64305148/9-1-2018) ημερομηνία λήξης ισχύος 9/3/2018

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά (2954/2017) περί κήρυξης σε κατάσταση πτωχεύσεως, πτωχευτικό συμβιβασμό και παύσης εργασιών.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά (134/2018) περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού και παύσης εργασιών.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, (137/2018) περί μη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης,

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, (136/2018) περί μη διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, (1142/2017) περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, (135/2018) περί μη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης.

– Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πειραιά, (138/2018) περί μη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης.

– Ένορκη Βεβαίωση (59084/28-6-2017)

– Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ (510232.725756/28-12-2017) καθώς και αναπόσπαστο μέρος αυτού – Ανακοίνωση Καταχώρισης πρακτικού Δ.Σ. της NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (αρ. πρωτ.: 934276/19-9-2017).

Kαταστατικό της Α.Ε. με την επωνυμία NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινού αναδόχου NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, και διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η διακήρυξη με αρ. 42717/22-9-2017.

 

Τα ανωτέρω υποβληθέντα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την Επιτροπή και ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:

Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κορινθίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι πίνακας:

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4.000,00

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

3000,00

3.000,00

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

9000,00

9.000,00

4

ΕΣΟΔΑ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

7350,00

7.350,00

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

1000,00

1.000,00

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

4000,00

4.000,00

7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30

ΩΡΕΣ

50,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

29.850,00

ΦΠΑ 24%

7.164,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

37.014,00

 

Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

Leave a Comment