Απόφαση αριθμ. 3/16/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού Αρ.1 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς τα ανωτέρω υλικά είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, Αρ.1 για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 31/440/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 78/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 13/12/2017.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 13.12.2017 Πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό υποβληθέντα φάκελο με τις προσφορές του οικονομικού φορέα, εμπρόθεσμα και προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η αριθμ.55608/2017 διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ προχωρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής προσφοράς.

Από τον έλεγχο της Τεχνικής προσφοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης και κατά συνέπεια η προσφορά προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι «η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής». Από την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ προέκυψαν τα κάτωθι:

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

89

5,35

476,15

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

30

6,00

180,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

30

6,00

180,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

30

6,00

180,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

60

6,00

360,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

610

62,00

37.820,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

10

110

1.100,00

ΦΠΑ 24%

40.296,15

ΣΥΝΟΛΟ 2

9.671,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

49.967,23

 

Κατόπιν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης ε ι σ η γ ε ί τ α ι την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», δαπάνης 49.967,23€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ως ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 13-12-2017, Πρακτικού Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, έναντι του ποσού των 49.967,23 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.). Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας, ως προσωρινός ανάδοχος και σύμφωνα με το Άρθρο 3.2 της υπ’ αριθμ. 55608/28-11-2017 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης, θα πρέπει να κληθεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα -προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων και παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και την διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης, είτε κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 13-12-2017 πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, Ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ έναντι του ποσού των 49.967,23 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 13-12-2017 Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού Αρ.1.

Γ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 3.2 της υπ’ αριθμ. 55608/28-11-2017 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα -προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων και κατόπιν παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη Πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και την διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης, είτε κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της εν θέματι προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος ) στις 28-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/16/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 12-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 12-12-2017 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 13-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 55608/2017 και την με αρ. 78/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.967,23€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:


 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Αναπληρωματικό Μέλος

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό υποβληθέντα φάκελο με τις προσφορές του οικονομικού φορέα από το Πρωτόκολλο, με τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η υπ’ αριθμ. 55608/2017 διακήρυξη, δηλαδή στις 11:00 π.μ.

Στη διαγωνιστική διαδικασία δεν παρέστη εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα.

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, η οποία έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 58735/13-12-2017, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο και ότι αναγράφονται σε αυτόν εξωτερικά τα οριζόμενα από το άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς.

 

Περιεχόμενα του κυρίως φακέλου

Α. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς με το εξής περιεχόμενο

  1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

  2. Τεχνική Έκθεση –τεχνικές προδιαγραφές.

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε σχέση

με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 78/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Koρινθίων

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο παράδοσης των υλικών , ο οποίος δεν μπορεί να

είναι μεγαλύτερος του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

  1. Πιστοποιητικά προς τεκμηρίωση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών όλων των προσφερομένων ειδών της 78/2017 μελέτης.

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η 55608/2017 διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:

 

-Τεχνική Έκθεση –τεχνικές προδιαγραφές.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε σχέση

με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 78/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Koρινθίων

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο παράδοσης των υλικών , ο οποίος δεν μπορεί να

είναι μεγαλύτερος του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

-Πιστοποιητικά προς τεκμηρίωση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών όλων των προσφερομένων ειδών της 78/2017 μελέτης.

 

η επιτροπή διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης και κατά συνέπεια η προσφορά προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται «η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής», προχωρά στο στάδιο αποσφράγισης του φακέλου οικονομικής προσφοράς της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ όπου προκύπτουν τα κάτωθι:

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Προσφερόμενη τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

1

ton

89

5,35

476,15

2

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ton

30

6,00

180,00

3

ΧΑΛΙΚΙ

ton

30

6,00

180,00

4

ΣΚΥΡΟ

ton

30

6,00

180,00

5

ΑΜΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ton

60

6,00

360,00

6

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

m3

610

62,00

37.820,00

7

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΥΒΙΚΩΝ)

ΦΟΡΑ

10

110

1.100,00

ΦΠΑ 24%

40.296,15

ΣΥΝΟΛΟ 2

9.671,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

49.967,23

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

η προσφορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης

 

ε ι σ η γ ε ί τ α ι την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», δαπάνης 49.967,23€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ως ανωτέρω.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα

 

Σούκουλης Αντώνιος