Απόφαση αριθμ. 3/20/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 26-06-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017, καθώς και την αριθμ. 28/360/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, αποκλείστηκε από τον ως άνω διαγωνισμό η προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 68912, προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, «Β. Καυκάς Α.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358 και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, και ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων η 14-11-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 31/439/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής:

Α.- Εγκρίθηκε το από 14-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού 171.315,63€,

Β.- Ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς: α)«Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69529, για τα είδη με α/α 15, 31, 33, 35, 38, 46, 47, 60, 61, 69, 70, 80, 82, 83, 86, 102 και 103 γιατί η προσφορά του ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 1, 2, 3 , 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 55, 56, 57, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το συνολικό ποσό προσφοράς του ανωτέρω ανέρχεται σε 7.679,44€ (συμπ/νου ΦΠΑ),

β)«Β. Καυκάς Α.Ε.», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69358, για τα είδη με α/α 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 107 και 108 γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 13, 29, 37, 47, 60, 64, 65, 72, 99, 109 είχε αποκλειστεί η προσφορά της καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Επίσης για τα είδη με α/α 12, 14, 17, 19 η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας της μελέτης, οπότε η οικονομική προσφορά της Καυκάς Α.Ε. για τις τιμές αυτές απορρίπτεται. Το συνολικό ποσό προσφοράς του ανωτέρω ανέρχεται σε 40.902,73€ (συμπ/νου ΦΠΑ), και

γ)«Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 69294, για το είδος με α/α 3 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το είδος αυτό και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 20, 21, 22, 38, 48, 49, 50, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Επίσης για τα είδη με α/α 12, 13, 14 η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας της μελέτης, οπότε η οικονομική προσφορά του κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου για τις τιμές αυτές απορρίπτεται. Το συνολικό ποσό προσφοράς του ανωτέρω ανέρχεται σε 533,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Γ.- Κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Νικολάου», να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της αριθμ. 27552/21-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 27552/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους προσωρινούς αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίστηκε να γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στις 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Δ.- Κλήθηκαν όσοι υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.

Ε.- Κηρύχθηκε άγονος ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521 για ορισμένα είδη της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€, ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού για τα είδη αυτά με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, στους οποίους θα ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης και ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.). Επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 04/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/01/2018 και ώρα 14:00.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το αρχόμενο από 18-12-2017 πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα, η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από όλους τους προσωρινούς αναδόχους. Κατόπιν, σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως τις 15-01-2018 η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. Για τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 08/12/2017 (εμπρόθεσμα) και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή (58039/08-12-2017 αριθμ. Πρωτ.), δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.4 σημείο (β) (Σελίδα 23), αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Σύμφωνα με το σημείο Β.1.(β) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελίδα 27) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν για την παράγραφο 2.2.3.4 (σημείο β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου δεν υπέβαλε τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή απέστειλε το με αρ.1367/10-01-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 35).

Ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου υπέβαλλε στις 11-01-2017 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ το με αρ. 4144/06-12-2017 Πιστοποιητικό Αφερεγγυότητας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, το οποίο βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ή διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή, δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθρο 106ια του Πτωχ. Κώδικα, δεν έχει υποβληθεί πρόταση αυτού σχεδίου αναδιοργάνωσης, δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής – εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχ. Κώδικα, δεν έχει υπαχθεί σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων ή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Το παραπάνω έγγραφο απεστάλη εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο στις 15/1/2018, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 1992.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

Β. Για τον κο Παπαθανασίου Κων/νο του Νικολάου

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 15/12/2017 (εμπρόθεσμα), αλλά και σε έντυπη μορφή (59260/18-12-2017 αριθμ. Πρωτ.), είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

Γ. Για την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 12/12/2017 (εμπρόθεσμα), αλλά και σε έντυπη μορφή (58758/13-12-2017 αριθμ. Πρωτ.), είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ. 31/439/2017, εισηγείται:

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη

 

 1. του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι

Πίνακας Ι

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

1,85

18,50

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

4,88

1.464,00

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

5,31

265,50

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

48,18

1.927,20

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

2,15

752,50

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

0,60

240,00

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,25

25,00

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

1,32

39,60

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

1,96

39,20

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

9,00

90,00

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

16,49

164,90

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,06

6,00

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,31

21,70

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,31

24,80

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,45

562,50

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

2,56

230,40

103

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

3,57

321,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

6.193,10

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

1.486,34

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

7.679,44

 

 

 1. του κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ

Πίνακας ΙΙ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10,00

43,00

430,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

430,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

103,20

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

533,20

 

 1. της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ

 

 

 

Πίνακας ΙΙΙ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α

τεμ

10

20,64

206,40

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

27,86

278,60

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

2,03

203,00

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

2,03

40,60

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

2,03

60,90

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,02

60,00

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

4,34

65,10

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

7,30

146,00

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

1,68

58,80

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,22

244,00

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

3,38

3.042,00

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

5,23

523,00

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103

7,05

726,15

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,60

160,00

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

18,98

664,30

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

2,40

3.600,00

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

2,23

223,00

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

6,00

6.000,00

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

9,90

6.930,00

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

10,80

1.080,00

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

5,16

361,20

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

3,78

151,20

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

1,89

94,50

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

1,40

42,00

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

1,38

41,40

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

10,36

621,60

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

6,98

977,20

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

4,48

1.254,40

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

2,03

101,50

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

2,03

162,40

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,43

21,45

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,95

29,25

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

10,35

103,50

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

0,48

48,00

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,23

11,50

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,23

11,50

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

1,56

15,60

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

0,90

27,00

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

1,36

40,80

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,36

72,00

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

0,40

80,00

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,03

3,00

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,26

20,80

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,21

12,60

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,10

100,00

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,39

312,00

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,58

232,00

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,95

380,00

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,38

342,00

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,16

144,00

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

0,56

280,00

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

0,71

284,00

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

3,24

324,00

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

0,73

219,00

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,62

248,00

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,18

54,00

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

33,86

575,62

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,16

11,20

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,16

16,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

32.986,07

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

7.916,66

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

40.902,73

 

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του αρχόμενου από 18-12-2017 πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-01-2018, και την κήρυξη των κ.κ.Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ και της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ, του εν λόγω Πρακτικού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το αρχόμενο από 18-12-2017 πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-01-2018, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€» (συμπ/νου του ΦΠΑ), ο οποίος είχε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26-06-2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17-07-2017, και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 39521.

Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς ως εξής :

1.τον κ.Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου (Ερμού 104, Λ.Αιδηψού, Τ.Κ. 34300, Α.Φ.Μ. 121208903, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ) σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι και συνολικό ποσό προσφοράς 7.679,44(συμπ/νου του ΦΠΑ),

 

Πίνακας Ι

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

1,85

18,50

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

4,88

1.464,00

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

5,31

265,50

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

48,18

1.927,20

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

2,15

752,50

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

0,60

240,00

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,25

25,00

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

1,32

39,60

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

1,96

39,20

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

9,00

90,00

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

16,49

164,90

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,06

6,00

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,31

21,70

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,31

24,80

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,45

562,50

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

2,56

230,40

103

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

3,57

321,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

6.193,10

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

1.486,34

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

7.679,44

 

 

2. τον κ.Παπαθανασίου Κων/νο του Νικολάου ( Λεωφ.Επιδαύρου – Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100 , Α.Φ.Μ.105280697) σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ και συνολικό ποσό προσφοράς 533,20(συμπ/νου του ΦΠΑ),

 

Πίνακας ΙΙ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10,00

43,00

430,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

430,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

103,20

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

533,20

 

3. την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (1ο Χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Θέση Πουσι Χατζή, Τ.Κ. 19002 Παιανία Ατττικής, Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ και συνολικό ποσό προσφοράς 40.902,73(συμπ/νου του ΦΠΑ),

 

Πίνακας ΙΙΙ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α

τεμ

10

20,64

206,40

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

27,86

278,60

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

2,03

203,00

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

2,03

40,60

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

2,03

60,90

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,02

60,00

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

4,34

65,10

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

7,30

146,00

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

1,68

58,80

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,22

244,00

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

3,38

3.042,00

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

5,23

523,00

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103

7,05

726,15

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,60

160,00

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

18,98

664,30

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

2,40

3.600,00

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

2,23

223,00

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

6,00

6.000,00

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

9,90

6.930,00

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

10,80

1.080,00

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

5,16

361,20

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

3,78

151,20

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

1,89

94,50

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

1,40

42,00

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

1,38

41,40

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

10,36

621,60

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

6,98

977,20

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

4,48

1.254,40

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

2,03

101,50

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

2,03

162,40

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,43

21,45

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,95

29,25

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

10,35

103,50

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

0,48

48,00

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,23

11,50

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,23

11,50

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

1,56

15,60

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

0,90

27,00

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

1,36

40,80

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,36

72,00

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

0,40

80,00

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,03

3,00

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,26

20,80

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,21

12,60

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,10

100,00

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,39

312,00

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,58

232,00

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,95

380,00

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,38

342,00

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,16

144,00

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

0,56

280,00

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

0,71

284,00

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

3,24

324,00

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

0,73

219,00

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,62

248,00

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,18

54,00

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

33,86

575,62

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,16

11,20

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,16

16,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

32.986,07

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

7.916,66

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

40.902,73

 

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 και τους κωδικούς: ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 141.396,11€ (ΑΑΥ 417/2018) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» (συνεχιζόμενο), ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 19.999,53€ (ΑΑΥ 411/2018) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων» (συνεχιζόμενο), και ΚΑ 20/6662.0007 ποσού 9.920,00€ (ΑΑΥ 418/2018) με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων»,(συνεχιζόμενο) όπως αναφέρονται στην σχετική υπ’ αριθμ. 3/18/2018 Α.Ο.Ε. .

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/20/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 14-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το αρχόμενο από 18-12-2017 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 39521 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 27552/21-6-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη:

 1. κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου

 2. της Καυκάς Α.Ε.

 3. κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου

ως προσωρινών αναδόχων. Με την υπ΄αριθ. 31/439/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους, πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 15-12-2017 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 18-12-2017 και ώρα 10:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 39521 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από όλους τους προσωρινούς αναδόχους.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως τις 15-01-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

 

Α. Για τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 08/12/2017 είναι τα εξής:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 374461/24-11-2017 για τον Θεόδωρο Ρουμελιώτη του Αθανασίου.

 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 278/22-5-2017 με ισχύ έως 21-11-2017.

 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 665/04-12-2017 με ισχύ έως 01-6-2018.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού και οφειλής πληρωμής εισφορών μόνο στον ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ)

 5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 1558780/30-11-2017 με ισχύ έως 31-3-2018 (ισχύει για είσπραξη χρημάτων).

 6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63323080/09-5-2017 και ισχύ έως τις 17-7-2017

 7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.64090100/22-11-2017 και ισχύ έως τις 22-1-2018

 8. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ευβοίας με αρ. πρωτ.: 6268/23-11-2017 με ισχύ έως 31-12-2017

 9. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 58039/08-12-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 374461/24-11-2017 για τον Θεόδωρο Ρουμελιώτη του Αθανασίου.

 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 278/22-5-2017 με ισχύ έως 21-11-2017.

 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 665/04-12-2017 με ισχύ έως 01-6-2018.

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 1558780/30-11-2017 με ισχύ έως 31-3-2018 (ισχύει για είσπραξη χρημάτων).

 5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63323080/09-5-2017 και ισχύ έως τις 17-7-2017

 6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.64090100/22-11-2017 και ισχύ έως τις 22-1-2018

 7. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ευβοίας με αρ. πρωτ.: 6268/23-11-2017 με ισχύ έως 31-12-2017

 8. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

 9. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού και οφειλής πληρωμής εισφορών μόνο στον ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ).

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.4 σημείο (β) (Σελίδα 23), αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Σύμφωνα με το σημείο Β.1.(β) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελίδα 27) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν για την παράγραφο 2.2.3.4 (σημείο β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου δεν υπέβαλε τα εν λόγω πιστοποιητικά.

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.1367/10-01-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 35).

 

Ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου υπέβαλλε στις 11-01-2017 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ το με αρ. 4144/06-12-2017 Πιστοποιητικό Αφερεγγυότητας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, το οποίο βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει κηρυχτεί σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ή διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή, δεν έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση του άρθρο 106ια του Πτωχ. Κώδικα, δεν έχει υποβληθεί πρόταση αυτού σχεδίου αναδιοργάνωσης, δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής – εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχ. Κώδικα, δεν έχει υπαχθεί σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων ή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

 

Το παραπάνω έγγραφο απεστάλη εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο στις 15/1/2018, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 1992.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Β. Για τον κο Παπαθανασίου Κων/νο του Νικολάου

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 15/12/2017 είναι τα εξής:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 7800/12-12-2017 για τον Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου.

 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 206977/16-5-2017 με ισχύ έως 15-11-2017.

 3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) με αρ. πρωτ.: 518435/15-11-2017 με ισχύ έως 14-5-2018.

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 970298/06-7-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 1557501/30-11-2017 με ισχύ έως 30-4-2018.

 6. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 2294/06-7-2017.

 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 198/06-7-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 479/30-11-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 9. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63952841/23-10-2017 και ισχύ έως τις 23-12-2017

 10. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63451601/15-6-2017 και ισχύ έως τις 15-8-2017

 11. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2788/12-12-2017 περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 12. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2787/12-12-2017 περί μη έκδοσης απόφασης σε θέση στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 13. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2786/12-12-2017 περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 14. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού και οφειλής πληρωμής εισφορών μόνο στον ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ).

 15. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 59260/18-12-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 7800/12-12-2017 για τον Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 206977/16-5-2017 με ισχύ έως 15-11-2017.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) με αρ. πρωτ.: 518435/15-11-2017 με ισχύ έως 14-5-2018.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 970298/06-7-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 1557501/30-11-2017 με ισχύ έως 30-4-2018.

 • Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας με αρ. πρωτ.: 2294/06-7-2017.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 198/06-7-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 479/30-11-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63952841/23-10-2017 και ισχύ έως τις 23-12-2017

 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63451601/15-6-2017 και ισχύ έως τις 15-8-2017

 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2788/12-12-2017 περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2787/12-12-2017 περί μη έκδοσης απόφασης σε θέση στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αρ. 2786/12-12-2017 περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού και οφειλής πληρωμής εισφορών μόνο στον ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ).

 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

6.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον κο Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου , αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

 

Γ. Για την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 12/12/2017 είναι τα εξής:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323602/16-10-2017 για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου.

 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 13003/16-10-2017 για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου.

 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 35709/16-10-2017 για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου.

 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323602/16-10-2017 για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου.

 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323603/16-10-2017 για την Λάμπρου Μαρίκα του Ευάγγελου

 6. Υπεύθυνη Δήλωση περί οφειλής πληρωμής εισφορών στο ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) για το προσωπικό και στο ΕΦΚΑ για τα μέλη του ΔΣ, εκτός της Μαρίκας Λάμπρου, η οποία δεν είναι μέτοχος και δεν υποχρεούται εισφορών στο ΕΦΚΑ.

 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 545770/29-11-2017 με ισχύ έως 28-5-2018.

 8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407554/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 9. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου με αρ. πρωτ.: 1407572/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407353/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 11. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407190/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 12. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.64151314/04-12-2017 και ισχύ έως τις 04-01-2018.

 13. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 82234/01-3-2017 με ισχύ έως 31-8-2017.

 14. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 917249/29-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 15. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου με αρ. πρωτ.: 943483/30-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 16. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 943453/30-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 17. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 917282/26-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 18. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63416153/07-6-2017 και ισχύ έως τις 07-8-2017.

 19. Μετοχολόγιο 2017

 20. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43979/22-11-2017 περί μη έκδοσης απόφασης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

 21. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43980/22-11-2017 περί μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση.

 22. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43982/22-11-2017 περί μη λύσεως της εταιρείας.

 23. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 24376/16-11-2017 περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 24. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43978/22-11-2017 περί μη απόφασης για σχέδιο αναδιοργάνωσης.

 25. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 10358/15-11-2017 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 26. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 7935/3-10-2017.

 27. Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. 779349/10-3-2017 περί καταχώρισης στο ΓΕΜΗ με κωδ. Καταχώρισης 946024 του καταστατικού της εταιρείας.

 28. Καταστατικό ανώνυμης εταιρείας

 29. ΦΕΚ σύστασης και καταχώρισης

 30. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 475272.675225/23-10-2017 με τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

 31. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 475272.675226/23-10-2017.

 32. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. 785596/24-8-2017.

 33. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

 34. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001:2008.

 35. Βεβαίωση της Φωτοκύκλωση Α.Ε. από 12-12-2017 για τη συμμετοχή της Καυκάς Α.Ε. στο ΣΣΕΔ αποβλήτων ΗΗΕ με αρ. μητρώου παραγώγου: 1770.

 36. Πιστοποιητικό εγγραφής της Καυκάς Α.Ε. από τον ΕΟΑΝ στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων.

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 58758/13-12-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323602/16-10-2017 για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου.

 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 13003/16-10-2017 για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου.

 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 35709/16-10-2017 για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου.

 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323602/16-10-2017 για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου.

 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 323603/16-10-2017 για την Λάμπρου Μαρίκα του Ευάγγελου

 6. Υπεύθυνη Δήλωση περί οφειλής πληρωμής εισφορών στο ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) για το προσωπικό και στο ΕΦΚΑ για τα μέλη του ΔΣ, εκτός της Μαρίκας Λάμπρου, η οποία δεν είναι μέτοχος και δεν υποχρεούται εισφορών στο ΕΦΚΑ.

 7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ.: 545770/29-11-2017 με ισχύ έως 28-5-2018.

 8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407554/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 9. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου με αρ. πρωτ.: 1407572/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407353/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 11. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 1407190/27-10-2017 με ισχύ έως 31-12-2017.

 12. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.64151314/04-12-2017 και ισχύ έως τις 02-01-2018.

 13. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 82234/01-3-2017 με ισχύ έως 31-8-2017.

 14. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Νικόλαο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 917249/29-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 15. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Σιαχάμη Θεόδωρο του Νικολάου με αρ. πρωτ.: 943483/30-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 16. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για τον Καυκά Κων/νο του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 943453/30-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 17. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για την Καυκά Μαρία του Βασιλείου με αρ. πρωτ.: 917282/26-6-2017 με ισχύ έως 31-7-2017.

 18. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63416153/07-6-2017 και ισχύ έως τις 07-8-2017

 19. Μετοχολόγιο 2017

 20. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43979/22-11-2017 περί μη έκδοσης απόφασης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

 21. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43980/22-11-2017 περί μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση.

 22. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43982/22-11-2017 περί μη λύσεως της εταιρείας.

 23. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 24376/16-11-2017 περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 24. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 43978/22-11-2017 περί μη απόφασης για σχέδιο αναδιοργάνωσης.

 25. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 10358/15-11-2017 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 26. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 7935/3-10-2017.

 27. Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. 779349/10-3-2017 περί καταχώρισης στο ΓΕΜΗ με κωδ. Καταχώρισης 946024 του καταστατικού της εταιρείας.

 28. Καταστατικό ανώνυμης εταιρείας

 29. ΦΕΚ σύστασης και καταχώρισης

 30. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 475272.675225/23-10-2017 με τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

 31. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. 475272.675226/23-10-2017.

 32. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ. 785596/24-8-2017.

 33. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

 34. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001:2008.

 35. Βεβαίωση της Φωτοκύκλωση Α.Ε. από 12-12-2017 για τη συμμετοχή της Καυκάς Α.Ε. στο ΣΣΕΔ αποβλήτων ΗΗΕ με αρ. μητρώου παραγώγου: 1770.

 36. Πιστοποιητικό εγγραφής της Καυκάς Α.Ε. από τον ΕΟΑΝ στο Εθνικό Μητρώο Παραγώγων.

 1. 6.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ. 31/439/2017, εισηγείται:

 

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη

 

 1. του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι

Πίνακας Ι

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

1,85

18,50

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

4,88

1.464,00

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

5,31

265,50

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

48,18

1.927,20

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

2,15

752,50

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

0,60

240,00

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,25

25,00

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

1,32

39,60

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

1,96

39,20

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

9,00

90,00

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

16,49

164,90

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,06

6,00

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,31

21,70

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,31

24,80

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,45

562,50

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

2,56

230,40

103

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

3,57

321,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

6.193,10

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

1.486,34

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

7.679,44

 

 

 1. του κου Παπαθανασίου Κων/νου του Νικολάου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ

Πίνακας ΙΙ

 

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10,00

43,00

430,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

430,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

103,20

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

533,20

 

 1. της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ

 

Πίνακας ΙΙΙ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερικό σύνολο

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α

τεμ

10

20,64

206,40

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

27,86

278,60

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

2,03

203,00

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

2,03

40,60

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

2,03

60,90

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,02

60,00

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

4,34

65,10

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

7,30

146,00

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

1,68

58,80

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,22

244,00

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

3,38

3.042,00

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

5,23

523,00

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103

7,05

726,15

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,60

160,00

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

18,98

664,30

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

2,40

3.600,00

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

2,23

223,00

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

6,00

6.000,00

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

9,90

6.930,00

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

10,80

1.080,00

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

5,16

361,20

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

3,78

151,20

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

1,89

94,50

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

1,40

42,00

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

1,38

41,40

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

10,36

621,60

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

6,98

977,20

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

4,48

1.254,40

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

2,03

101,50

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

2,03

162,40

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,43

21,45

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

1,95

29,25

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

10,35

103,50

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

0,48

48,00

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,23

11,50

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,23

11,50

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

1,56

15,60

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

0,90

27,00

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

1,36

40,80

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,36

72,00

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

0,40

80,00

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,03

3,00

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,26

20,80

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,21

12,60

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,10

100,00

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,39

312,00

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,58

232,00

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,95

380,00

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,38

342,00

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,16

144,00

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

0,56

280,00

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

0,71

284,00

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

3,24

324,00

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

0,73

219,00

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

0,62

248,00

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,18

54,00

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

33,86

575,62

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,16

11,20

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,16

16,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

32.986,07

 

Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

7.916,66

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

40.902,73

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος