Απόφαση αριθμ. 29/392/2017

 Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 48293/20-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 392η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Προκειμένου να τακτοποιήσουμε τις αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017 και παλαιότερων ετών  κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν δημιουργηθούν νέες  πιστώσεις ως εξής:

 

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

καταργούμε :

τον Κ.Α  35/6262.0007 με  τίτλο:«Περίφραξη χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 5.000,00€ (1.000,00 ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014 + 4.000,00 Π.Δ) και τελική πίστωση   0,00€

τον Κ.Α  35/6262.0008 με  τίτλο:«Σύνδεση υπαρχουσών γεννητριών με γεωτρήσεις  κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 500,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014) και τελική πίστωση   0,00€

τον Κ.Α  35/6262.0016 με  τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας», προϋπολογισμού 10.900,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση   0,00€

τον Κ.Α  35/6262.0018 με  τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 15.000,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016) και τελική πίστωση   0,00€

τον Κ.Α  30/6262.0004 με  τίτλο:«Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Κορίνθου», προϋπολογισμού 5.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση   0,00€

τον Κ.Α  30/6262.0005 με  τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου», προϋπολογισμού 5.000,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)  και τελική πίστωση 0,00€

τον Κ.Α  30/6262.0006 με  τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 5.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση 0,00€

τον Κ.Α  30/6262.0007 με  τίτλο: “Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε.Σαρωνικού», προϋπολογισμού 3.400,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015)   και τελική πίστωση 0,00€

τον Κ.Α  35/7132.0007 με  τίτλο: “Προμήθεια μοτοποδηλάτων -μηχανακίων», προϋπολογισμού 6.000,00€  (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014)και τελική πίστωση 0,00€

μειώνουμε:

τον Κ.Α  35/6041.0010 με  τίτλο: “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017», προϋπολογισμού 23.900,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017) κατά  το ποσό των 760,00€ και τελική πίστωση 23.140,00€

τον Κ.Α  35/6054.0006 με  τίτλο: “Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών », προϋπολογισμού 6.100,00€ (ΣΑΤΑ  πυροπροστασία 2017) κατά  το ποσό των 21,08€ και τελική πίστωση 6.078,92€

τον Κ.Α  35/6262.0015 με  τίτλο: “Καθαρισμός-αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσύλλιων Δήμου Κορινθίων », προϋπολογισμού 20.000,00€ (9.100,00€ ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015 +10.900,00 Π.Δ) κατά  το ποσό των 10.900,00€  Π.Δ και τελική πίστωση 9.100,00€- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015

τον Κ.Α  35/7131.0006 με  τίτλο: “Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) », προϋπολογισμού 154.600,00€  κατά  το ποσό των 20.781,08€ (Π.Δ) και τελική πίστωση 133.818,92€

μεταφέρουμε ποσό 88.262,16€ (7.500,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014, 29.300,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015, 15.000,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 781,08- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017, 35.681,08- Π.Δ) στο αποθεματικό και από εκεί  λαμβάνουμε ποσό 52.581,08 (7.500,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 14, 29.300,00-ΣΑΤΑ 2015, 15.000,00-ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 781,08- ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017) -το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού- προκειμένου να ενισχυθούν-δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

δημιουργούμε:

τον Κ.Α   35/6262.0011 με  τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων»  με το ποσό των  15.700,00€ (ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση 15.700,00€

ενισχύουμε:

τον Κ.Α  35/7132.0005  με  τίτλο:«Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009)»  προϋπολογισμού 63.103,42€ με το ποσό των 16.100,00€ (15.000,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2016, 1.100,00 ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015) και τελική πίστωση 79.203,42€

τον Κ.Α  35/7131.0006 με  τίτλο:«Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)»  προϋπολογισμού 133.818,92€ με το ποσό των 20.781,08€ (12.500,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2015, 7.500,00 -ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2014, ΣΑΤΑ πυροπροστασία 2017-781,08€ ) και τελική πίστωση 154.600,00€.

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Προκειμένου να προβούμε σε αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνο Δ.Κ Αθικίων για δημιουργία Πλατείας, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017  προκειμένου να δηημιουργηθεί νέα πίστωση ως εξής:

α) ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μεταφέρουμε απο το αποθεματικό ποσό 6.000,00 € και δημιουργούμε τον κ.α 30/7112.0001 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» με τελική πίστωση 6.000,00 €

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων  απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

ως προς το μέρος των εσόδων:

δημιουργούμε:

·         το έσοδο με Κ.Α 4124.0005 με τίτλο: ”Xαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου”, με το ποσό των 1000,00€ και τελική πίστωση 1.000,00€

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό των 1.000,00€  απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

δημιουργούμε:

·         τον Κ.Α 00/8224.0005 με τίτλο: ”Xαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου” με το ποσό των 1000,00€ και τελική πίστωση 1.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 και να ενισχυθούν  -δημιουργηθούν νέες πιστώσεις ως εξής:

 

α) ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε :

·         τον K.A. 45/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 10.395,54€ κατά το ποσό των 1.200,00€ και τελική πίστωση 9.195,54€

·         τον K.A. 30/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Κορίνθου» προϋπολογισμού 59.990,52€ κατά το ποσό των 59.990,52€ και τελική πίστωση 0,00€

·         τον K.A. 30/6662.0005 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Τενέας» προϋπολογισμού 34.952,04€ κατά το ποσό των 24.440,56€ και τελική πίστωση 10.511,48€

·         τον K.A. 30/6662.0007 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€

·         τον K.A. 30/6662.0009 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€

·         τον K.A. 30/6662.0010 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σαρωνικού» προϋπολογισμού 25.572,24€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 10.572,24€

·         τον K.A. 30/6662.0023 με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό των 26.000,00€ και τελική πίστωση 74.000,00€

·         Τον K.A. 35/6051.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 27.660,91€ κατά το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 23.660,91€

·         Τον K.A. 15/6741.0012 με τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού 34.308,04€ κατά το ποσό των 200,00€ και τελική πίστωση 34.108,04€

·         Τον K.A. 00/6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 445.921,13€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση 435.921,13€

·         Τον K.A. 00/6731.0002 με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας» προϋπολογισμού 6.500,00€ κατά το ποσό των 3.000,00€ και τελική πίστωση 3.500,00€

 

μεταφέρουμε ποσό 173.831,08€ στο αποθεματικό και από εκεί  λαμβάνουμε  ποσό 70.400,00 ,(το ποσό που απομένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισμού) προκειμένου να ενισχυθoύν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

ενισχύουμε:

·         τον  Κ.Α. 45/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού  5.860,29  με το ποσό των 700,00 ευρώ και τελική πίστωση 6.560,29 ευρώ

·         τον  Κ.Α. 45/6022.0001  με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» προϋπολογισμού 2.031,43 με ποσό 500,00 ευρώ και τελική πίστωση 2.531,43 ευρώ

·         τον  Κ.Α. 00/6126.0001  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές αιρετών» προϋπολογισμού 22.892,84€ με ποσό 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 26.892,84 ευρώ

·         τον  Κ.Α. 15/6741.0001  με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 2.959.750,48€ με ποσό 200,00 ευρώ και τελική πίστωση 2.959.950,48 ευρώ

·         τον  Κ.Α. 00/6492.0003  με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης οδοστρωμάτων με βάση δικαστικές αποφάσεις” προϋπολογισμού 6.000,00€ με ποσό 10.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 16.000,00 ευρώ

δημιουργούμε:

·         τον K.A. 30/7135.0010 με νέο τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για την κάλυψη αναγκών της Τ.Κ Κουταλά» με πίστωση 28.000,00€

·         τον K.A. 30/6662.0008 με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος Δήμου Κορινθίων» με πίστωση 24.000,00€

·         τον K.A. 00-6739.0004 με τίτλο «Eπιχορήγηση σε συλλόγους και σωματεία με κοινωνικές δράσεις » με πίστωση 3.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ Ε’

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α 30/7322.0009 έχει εγγραφεί πίστωση 3.000.000,00€ για την  εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη”. Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 71/2017   μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 4.150.000,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει  το Δημοτικό Συμβούλιο να δεσμευτεί για την  εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α 30/7322.0009 συνολικής πίστωσης 4.150.000,00€ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/392/2017.-