Απόφαση αριθμ. 3/15/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου, ώστε να είναι ο χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για τις εκδηλώσεις του Δήμου, το συντομότερο δυνατόν.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00 » υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 31/456//2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 75/2017 μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αυτής, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας αυτού. Ορίστηκε δε ως ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 22/01/2018 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 29/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68252.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 31-01-2018, 1ο Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. Κατατέθηκαν δε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων δεκατρείς (13) φάκελοι προσφορών με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο ομαλότητας των προσφορών, από όπου προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές, ωστόσο ο συμμετέχοντας «Τζαβάρας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς 56244 δεν έχει ψηφιακά υπογράψει την οικονομική του προσφορά και η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή (άρθρο 3.5.ε της αναλυτικής διακήρυξης) . Οι υπόλοιπες προσφορές καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρόν πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

Πιστεύος Α.Ε.

50,51

Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

50,00

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

48,00

Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.

46,90

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

43,32

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

38,04

Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. Τ.Η.Κ.Α.Ε.

38,00

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

37,63

Π. Αλιφέρης Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε.

35,32

Μ. Τσαούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.

34,58

Γεώργιος Βασ. Καψής

32,45

Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας Ο.Ε.

25,14

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτών, καθώς και στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, από τον οποίο προέκυψε ότι στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες.

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων:

(α) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «Τζαβάρα Αναστάσιου του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς 56244, διότι η οικονομική προσφορά δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα,

(β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 50,51%.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 31-01-2018, 1ου Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00€, την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «Τζαβάρα Αναστάσιου του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς 56244, διότι η οικονομική προσφορά δεν έφερε ψηφιακή υπογραφή και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε» με αριθμό Προσφοράς Συστήματος 57938, ως προσωρινού αναδόχου του εν θέματι έργου, με μέση έκπτωση 50,51%. Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας, ως προσωρινός ανάδοχος και σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της υπ’ αριθμ. 60351/27-12-2017 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης, θα κληθεί με ηλεκτρονική πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, (άρθρ. 23.2-23.10 της ως άνω αναλυτικής διακήρυξης) ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την διαβίβαση αυτού στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό 1ο της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 31-01-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68252.

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του συμμετέχοντα «Τζαβάρα Αναστάσιου του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς Συστήματος 56244, διότι η οικονομική προσφορά δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα.

Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2ης Τάξης και Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 50,51% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και με αριθμό Προσφοράς Συστήματος 57938, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 31-01-2018 1ο Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί με ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος και σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της υπ’ αριθμ. 60351/27-12-2017 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρ. 23.2-23.10 της ως άνω αναλυτικής διακήρυξης). Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα β) και γ) αναφερόμενα στο άρθρο 4.2, της ως άνω διακήρυξης, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ”Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την διαβίβαση αυτού στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης.

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/15/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα.

Κόρινθος, 21-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 31-01-2018 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 31/01/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 60351/2017

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002492443

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :68252

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 310.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 29/01/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων &

3. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60351/27-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

56244

Τζαβάρας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57938

Πιστεύος Α.Ε.

3015/23-01-2018

57972

Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57191

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

3207/24-01-2018

57440

Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Δάφνης 28 Ζωγράφου

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57953

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57960

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57070

Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. Τ.Η.Κ.Α.Ε.

2979/23-01-2018

57999

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

3315/25-01-2018

57989

Π. Αλιφέρης Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

57665

Μ. Τσαούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

58016

Γεώργιος Βασ. Καψής

e- εγγυητική του ΤΜΕΔΕ

56835

Κ. Αδαμίδης-Βρ.Στέφας Ο.Ε.

2928/22-1-2018

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές, ωστόσο ο συμμετέχοντας «Τζαβάρας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς 56244 δεν έχει ψηφιακά υπογράψει την οικονομική του προσφορά και η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή (άρθρο 3.5.ε της αναλυτικής διακήρυξης) .

Οι υπόλοιπες προσφορές καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

Πιστεύος Α.Ε.

50,51

Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

50,00

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

48,00

Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.

46,90

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

43,32

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

38,04

Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. Τ.Η.Κ.Α.Ε.

38,00

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

37,63

Π. Αλιφέρης Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε.

35,32

Μ. Τσαούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.

34,58

Γεώργιος Βασ. Καψής

32,45

Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας Ο.Ε.

25,14

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

57938

Πιστεύος Α.Ε.

26604

2η Οικοδομικά,

2η Οδοποιία &

2η Η/Μ

Χ

Χ

57972

Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

25714

Α2 Οικοδομικά,

1η Οδοποιία &

Α2 Η/Μ

Χ

Χ

57191

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

30583

1η Οικοδομικά,

Α1 Οδοποιία &

1η Η/Μ

Χ

Χ

57440

Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Δάφνης 28 Ζωγράφου

29974

2η Οικοδομικά,

1η Οδοποιία &

2η Η/Μ

Χ

Χ

57953

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

21712

1η Οικοδομικά,

1η Οδοποιία &

1η Η/Μ

Χ

Χ

57960

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

28526

1η Οικοδομικά,

1η Οδοποιία &

1η Η/Μ

Χ

Χ

57070

Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. Τ.Η.Κ.Α.Ε.

19353

4η Οικοδομικά,

4η Οδοποιία &

4η Η/Μ

Χ

Χ

57999

Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2η Οικοδομικά,

2η Οδοποιία &

1η Η/Μ

Χ

Χ

57989

Π. Αλιφέρης Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε.

25109

1η Οικοδομικά,

1η Οδοποιία &

1η Η/Μ

Χ

Χ

57665

Μ. Τσαούλη& ΣΙΑ O.Ε.

24013

2η Οικοδομικά,

2η Οδοποιία &

2η Η/Μ

Χ

Χ

58016

Γεώργιος Βασ. Καψής

29775

Α2 Οικοδομικά,

Α2 Οδοποιία &

Α2 Η/Μ

Χ

Χ

56835

Κ.Αδαμίδης-Βρ.Στέφας Ο.Ε.

28183

2η Οικοδομικά,

2η Οδοποιία &

2η Η/Μ

Χ

Χ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

Πιστεύος Α.Ε.

e-7718/17-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3792/29-01-2018

2

Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

e-7561/16-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3793/29-01-2018

3

Καλαντζής Ηλίας και ΣΙΑ Ε.Ε.

2582/18-01-2018

Τ.Π.& Δ.

-/31-01-2018

4

Β. Γεωργαλής και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. Δάφνης 28 Ζωγράφου

e-7898/19-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3797/29-01-2018

5

Σύριος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

e-7973/22-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3800/29-01-2018

6

ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

e-7999/22-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3803/29-01-2018

7

Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. Τ.Η.Κ .Α.Ε.

1737945/19-01-2018

ΤΜΕΔΕ

5315/29-01-2018

8

Κ .Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.

e-7811/18-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3808/29-01-2018

9

Π. Αλιφέρης Α. Φουρτούνη και ΣΙΑ Ε.Ε.

e-8021/22-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3810/29-01-2018

10

Μ. Τσαούλη & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-7902/19-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3812/29-01-2018

11

Γεώργιος Βασ. Καψής

e-8051/22-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3815/29-01-2018

12

Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας Ο.Ε.

e-7873/19-01-2018

ΤΜΕΔΕ

V/3816/29-01-2018

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων:

(α) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «Τζαβάρα Αναστάσιου του Κωνσταντίνου» με αριθμό Προσφοράς 56244, διότι η οικονομική προσφορά δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα

 

(β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε» με μέση έκπτωση 50,51%.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος

 

 

Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

Βενετσάνος Νικόλαος