Απόφαση αριθμ. 30/418/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 418η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα περί εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 50212/29-10-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού  αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου”

  

            Με το υπ’ αριθμ. 50212/21-1-2015 αίτημα των 1. Αγγελικής Γ.Θωμάκη συζ. Καββαδία  2.Παντελίτσας Γ. Θωμάκη και 3. Χαρίκλειας Γ. Θωμάκη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου αυτών Παυλίνας -Ιωάννας Φιλιππιδη, ιδιοκτητριών των γεωτεμαχίων με αρ.κτ.0613046 & 0613055 & 0613052 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στα ΟΤ 851 & ΚΧ 849,850,852 με ποσοστά ιδιοκτησίας επ’ αυτών εκάστης όπως προσδιορίζονται και στην 12/2013 διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής, ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να αποζημιωθούν για τα απαλλοτριούμενα επικείμενα των ιδιοκτησιών τους δηλαδή (8) Μεγάλες Ελιές, (1) Μεγάλη Συκιά και (1) Μικρή Αμυγδαλιά σύμφωνα με τις αξίες επικειμένων που προσδιορίστηκαν με το Αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α), δηλαδή με 210€/τεμ. Μεγάλης Ελιάς, 105€/τεμ. Μεγάλης Συκιάς και 50€/τεμ. Μικρής Αμυγδαλιάς.

 

Η ανωτέρω πρόταση αποζημίωσης κρίνεται εύλογη από την υπηρεσία μας καθώς συμφωνεί με το είδος/ποσότητα/κατάσταση επικειμένων των κυρωμένων Πινάκων Επικειμένων(66264/6-12-12 Αποφ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και με τις αξίες επικειμένων της αρμόδιας επιτροπής του Π.Δ.5/1986 (αρ.1/2013 πρακτικό )και ως εκ τούτου θα πρέπει οι αιτούντες να αποζημιωθούν:

            α.Για (8) Μεγάλες Ελιές                     8x 210=1680€

            β.Για (1) Μεγάλη Συκιά                      1x 105=105€

            γ.Για (1) Μικρή Αμυγδαλιά     1x 50=  50€

Η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε (1680+105+50=) 1835€ και θα αναλογιστεί στους ανωτέρω στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο γεωτεμάχιο με αρ.κτ.0613046 από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαλλοτριούμενα επικείμενα. Δηλαδή :

       Αγγελική Γ. Θωμάκη 1835€ x14,286%=262,14 €

       Παντελίτσα Γ. Θωμάκη          1835€ x42,857%=786,43

       Χαρίκλεια Γ. Θωμάκη            1835€ x42,857%=786,43

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 28/366/2015 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Αναστασοπούλου Αικατερίνη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 19-09-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Γνωμοδοτώ ότι η πρόταση αποζημίωσης, στην οποία έχουν προβεί οι αιτούσες με την με αριθμ. πρωτ. 50212/21-10-2015 αίτησή τους είναι εύλογη καθώς συμφωνεί κατά είδος, ποσότητα και κατάσταση των επικειμένων, όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα Επικειμένων της σχετικής πράξης εφαρμογής, και ιδιαιτέρως στην σελ. 144 αυτού, που αφορά με την κωδικό κτηματογράφησης 0613046 των αιτουσών, καθώς και με την αξία των επικειμένων, όπως αυτή ορίζεται στο με αριθμ. 1/2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων Πράξεως Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, όπως συνετάχθη από την Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/1986 (αριθμ. πρωτ. 56046 και από 10-10-2013), με αποτέλεσμα οι αιτούσες να πρέπει να αποζημιωθούν για τα παρακάτω:

α/ το ποσό των 1.680,00 ευρώ για οκτώ (8) μεγάλες ελιές (8 Χ 210,00 ευρώ = 1.680,00 ευρώ)

β/ το ποσό των 105,00 ευρώ για μία (1) μεγάλη συκιά (1 Χ 105,00 ευρώ = 105,00 ευρώ), και

γ/ το ποσό των 50,00 ευρώ για μία (1) μικρή αμυγδαλιά (1 Χ 50,00 ευρώ = 50,00 ευρώ),

ήτοι συνολικά για το ποσό των 1.835,00 ευρώ (1.680,00 + 105,00 + 50,00 = 1.835,00 ευρώ), το οποίο λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών συνιδιοκτησίας των αιτουσών στην με κωδικό κτηματογράφησης 0613046 ιδιοκτησία τους αναλογίζεται στα εξής για την κάθε μία:

1/ Για την Θωμάκη Αγγελική του Γεωργίου και της Κυριακής, συζύγου Δημητρίου Καββαδία στο ποσό των 262,14 ευρώ (1.835,00 Χ 14,286%),

2/ Για την Θωμάκη Παντελίτσα του Γεωργίου και της Κυριακής στο ποσό των 786,43 ευρώ (1.835,00 Χ 42,857%), και

3/ Για την Θωμάκη Χαρίκλεια του Γεωργίου και της Κυριακής στο ποσό των 786,43 ευρώ (1.835,00 Χ 42,857%). …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ. Αγγελικής Γ. Θωμάκη συζ. Καββαδία, Παντελίτσας Γ. Θωμάκη και Χαρίκλειας Γ. Θωμάκη, ιδιοκτητριών των απαλλοτριούμενων επικειμένων του γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας τους με αρ. κτ. 0613046, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 851 & ΚΧ 849, 850 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενες από πλευράς τους τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί με το αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τις ανωτέρω του συνολικού ποσού των 1.835,00€.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 19-09-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 38233/20-09-2016) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστασοπούλου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0613046, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 851 & ΚΧ 849, 850 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας των Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου και της Κυριακής, συζύγου Δημητρίου Καββαδία, Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και της Κυριακής και Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου και της Κυριακής,  με τα ποσά: α. για (8) Μεγάλες Ελιές 8x 210=1680€, β. για (1) Μεγάλη Συκιά  1x 105=105€, γ. για (1) Μικρή Αμυγδαλιά 1x 50= 50€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στις αιτούσες κ.κ. Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου και της Κυριακής, συζύγου Δημητρίου Καββαδία, Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και της Κυριακής και Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου και της Κυριακής του συνολικού ποσού των 1.835,00€, το οποίο αναλογίζεται στις ανωτέρω κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο με κωδικό κτηματογράφησης 0613046 γεωτεμάχιο (όπου προκύπτουν όλα τα απαλλοτριούμενα επικείμενα) ως εξής:

1/ Για την Θωμάκη Αγγελική του Γεωργίου και της Κυριακής, συζύγου Δημητρίου Καββαδία στο ποσό των 262,14 ευρώ (1.835,00 Χ 14,286%),

2/ Για την Θωμάκη Παντελίτσα του Γεωργίου και της Κυριακής στο ποσό των 786,43 ευρώ (1.835,00 Χ 42,857%), και

3/ Για την Θωμάκη Χαρίκλεια του Γεωργίου και της Κυριακής στο ποσό των 786,43 ευρώ (1.835,00 Χ 42,857%),

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/418/2017.-

Leave a Comment