Απόφαση αριθμ. 30/416/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 416η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 19404/09-05-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

            Με το υπ. αριθμ. 19404/15-04-2014 αίτημα τους 1) η κ. Ξανθή Χρησταρά του Χαραλάμπους συζ. Σπ. Ξένου 2) ο Ξένος Σπυρίδωνας του Ιωάννη και 3) η Άννα Ξένου του Σπυρίδωνα συζ. Παπαριστείδη Νικ. φερόμενοι ιδιοκτήτες του με αρ. κτ.0625007 γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΚΧ 828 & Ο.Τ. 830 ζητούν

α) τον εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσης τους για έλλειμμα γης (18,46 +51,73 +18,46=) 88,65τμ αποδεχόμενοι την τιμή μονάδος της 512/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και

β) καθώς και την αποζημίωση των επικειμένων (18 μεγάλα ελαιόδεντρα) σύμφωνα με τις τιμές Μονάδος του Πρακτικού 1/2014 της Επιτροπής του Π.Δ. 5/86

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 32640/29-04-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώνεται η με αρ. 06/2013 διορθωτική Πράξη της Π.Ε. Περιοχής “Μπαθαρίστρα Δέλτα” Κορίνθου οι αιτούντες δικαιούνται αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης, της με αρ. 0625007 ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους, Εμβαδού (18,46 +51,73 +18,46=) 88,65τμ και βάση τον καθορισμό αξίας γης με την 512/2013 Απόφαση Δ.Σ. Κορινθίων σε 120€/τμ το ποσό αποζημίωσής των ανέρχεται σε (88,65*120=)10.638,00€

Επίσης από τον κυρωμένο Πίνακα Επικειμένων με την υπ. αριθμ. 66264/06-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η ανωτέρω ιδιοκτησία (0625007) αποζημιώνεται για 18 μεγάλες ελιές η αξία των οποίων καθορίστηκε με το Πρακτικό 1/2014 της επιτροπής του ΠΔ 5/1986 σε 210€/τεμ και συνεπώς το ποσό αποζημίωσης επικειμένων ανέρχεται σε (188*210=) 3.780,00€.

  Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 12/257/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 23-06-2014 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Επί τη βάσει όλως των ανωτέρω φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση των αιτούντων και να αποδεχτεί την τιμή των 120,00€ ανά τ.μ., ήτοι να αποζημιώσει αυτούς συμμέτρως και κατά τα ποσοστά κυριότητάς τους Α) με το συνολικό ποσό των 10.638 (88,65 Χ 120€) ως αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και Β) με το συνολικό ποσό των 3.780€ (18 Χ 210€), ως αξία επικειμένων (18 μεγάλων ελαιοδένδρων) και να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού πρακτικού συμβιβασμού. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ. Ξανθής Χρησταρά του Χαράλαμπου συζ. Σπ. Ξένου, Ξένου Σπυρίδωνα του Ιωάννη και Άννας Ξένου του Σπυρίδωνα συζ. Παπαριστείδη Νικ., ιδιοκτητών του με αρ. κτ. 0625007 γεωτεμαχίου, που βρίσκεται στα ΚΧ 828 και ΟΤ. 830 στο σχέδιο πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου,  περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή τους για έλλειμμα γης (18,46+51,73+18,46=) 88,65τ.μ., καθώς και τα 210€/τμχ. για αποζημίωσή τους για επικείμενα (18 μεγάλα ελαιόδεντρα),  δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των 14.418,00€ (88,65τ.μ. Χ 120€/.τμ. + 18 μεγάλα ελαιόδεντρα Χ 210€/δέντρο).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 23-06-2014 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 36976/11-07-2014) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ένταξης του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0625007 στο σχέδιο  πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας των 1)Ξανθής Χρησταρά του Χαράλαμπου συζ. Σπ. Ξένου, 2)Ξένου Σπυρίδωνα του Ιωάννη και 3)Άννας Ξένου του Σπυρίδωνα συζ. Παπαριστείδη Νικ.,  με α)τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης (18,46+51,73+18,46=) 88,65 τετραγωνικών μέτρων συνολικά, ήτοι (88,65*120=) 10.638,00€ και β)τα 210,00€/δέντρο για 18 μεγάλα ελαιόδεντρα, ήτοι (18*210=) 3.780,00€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στους ως άνω αιτούντες συμμέτρως και κατά τα ποσοστά κυριότητάς τους α)συνολικού ποσού 10.638,00€ για έλλειμμα γης και β)συνολικού ποσού 3,780,00€ για επικείμενα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/416/2017.-

Leave a Comment