Απόφαση αριθμ. 30/417/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 417η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων στο σχέδιο πόλεως Αγίου Γεωργίου Κορίνθου της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 145 στο Ο.Τ. 225» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 19404/09-05-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων στο Σχέδιο Πόλεως Αγίου Γεωργίου Κορίνθου της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 145 στο Ο.Τ. 225.

  

  Σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4751/21-12-1995 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 455 με αριθμό 201, ο κ. Ηλίας Κόρρας του Βασιλείου, φερόταν ως ιδιοκτήτης δύο οικοπέδων, ήτοι του οικοπέδου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 145 στο Ο.Τ. 225 και του οικοπέδου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 145β στο Ο.Τ. 225.

Στον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 4891/8-11-2000 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, για την ιδιοκτησία με κ.α. 145 στο Ο.Τ. 225 καταγράφονται συνολικά τα κάτωθι επικείμενα που απαλλοτριώνονται για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, καθώς και εντός του αποδιδόμενου τμήματος ως εισφορά γης της ιδιοκτησίας, ήτοι:

-Μία αποθήκη τσιμέντινη κεραμοσκεπής σε κακή κατάσταση όγκου 60κ.μ.

-Μία δεξαμενή νερού από μπετό καλής κατάστασης όγκου 2,1κ.μ.

-10 μεγάλες ελιές

-14 μεγάλες λεμονιές

-2 μεγάλες αμυγδαλιές

-3 μεγάλες πορτοκαλιές

-Συρματόπλεγμα μέτριο 75μ.μ.

-Πηγάδι μέτριο 76μ. βάθους

-Αντλιοστάσιο 77μ.

Για την ιδιοκτησία με κ.α. 145β του Ο.Τ. 225 δεν καταγράφονται επικείμενα.

  Η κ. Ελένη Κόρρα του Ηλία, έχει υποβάλει την με αριθμ. πρωτ. 2354/22-01-2015 αίτηση με την οποία ζητά έξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας με κ.α. 145 στο Ο.Τ. 225, που περιγράφονται στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων, με τις τιμές μονάδος που είχαν οριστεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 με την από 11-9-2002 εκτιμητική της έκθεση.

Επίσης στην ως άνω αίτησή της έχει επισυνάψει και την υπ΄ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος της αποζημίωσης που θα καθοριστεί.

Συγκεκριμένα η αποζημίωση των προαναφερομένων επικειμένων σύμφωνα με την εκτιμητική έκθεση της επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 είναι:

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Αποθήκη τσιμέντινη κεραμ.

60κ.μ.

κακή

19,08€/κ.μ.

1.144,80€

Δεξαμενή νερού από μπετό

2,1κ.μ.

καλή

23,48€/κ.μ.

49,31€

Ελιές

10

μεγάλες

88,04€/τεμ.

880,40€

Λεμονιές

14

μεγάλες

58,69€/τεμ.

821,66€

Αμυγδαλιές

2

μεγάλες

46,96€/τεμ.

93,92€

Πορτοκαλιές

3

μεγάλες

58,69€/τεμ.

176,07€

Συρματόπλεγμα

75μ.μ.

μέτριο

2,93€/μ.μ.

219,75€

Πηγάδι

76μ. βάθ.

μέτριο

146,74€ κατ΄ αποκοπή

146,74€

Αντλιοστάσιο

77κ.μ.

17,61€/κ.μ.

1.355,97€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

4.888,62€

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 3/41/2015 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 04-05-2015 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Κατά συνέπεια και λαμβανομένου υπόψη ότι η κ. Ελένη Κόρρα ζητά να αποζημιωθεί για τα ανωτέρω αναφερόμενα επικείμενα, σύμφωνα με τις τιμές, που έχουν καθοριστεί με την ανωτέρω από 11-09-2002 εκτιμητική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 1 ΠΔ 5/1986 και είναι αυτές, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημά της αυτό, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για καθένα από τα επικείμενα, που έχουν καταγραφεί στην με κ.α.κ. 145 ιδιοκτησία του ΟΤ 225, σύμφωνα με τις τιμές, που αναφέρονται στην ανωτέρω εκτιμητική έκθεση, κατά είδος, κατηγορία και τιμή μονάδος και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Ελένης Κόρρα του Ηλία, δικαιούχου αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας με κ.α. 145, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 225 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενες από πλευράς της τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 με την από 11-09-2002 εκτιμητική της έκθεση, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς την ανωτέρω του συνολικού ποσού των 4.888,62€.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 04-05-2015 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 21325/22-05-2015) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, λόγω απαλλοτρίωσης για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, καθώς και εντός του αποδιδόμενου τμήματος ως εισφορά γης της ιδιοκτησίας, του οικοπέδου με κ.α. 145, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 225 στο σχέδιο  πόλης περιοχής «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου φερομένης ιδιοκτησίας του Ηλία Κόρρα του Βασιλείου και δικαιούχου αποζημίωσης της Ελένης Κόρρα του Ηλία,  με τα ποσά:

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Αποθήκη τσιμέντινη κεραμ.

60κ.μ.

κακή

19,08€/κ.μ.

1.144,80€

Δεξαμενή νερού από μπετό

2,1κ.μ.

καλή

23,48€/κ.μ.

49,31€

Ελιές

10

μεγάλες

88,04€/τεμ.

880,40€

Λεμονιές

14

μεγάλες

58,69€/τεμ.

821,66€

Αμυγδαλιές

2

μεγάλες

46,96€/τεμ.

93,92€

Πορτοκαλιές

3

μεγάλες

58,69€/τεμ.

176,07€

Συρματόπλεγμα

75μ.μ.

μέτριο

2,93€/μ.μ.

219,75€

Πηγάδι

76μ. βάθ.

μέτριο

146,74€ κατ΄ αποκοπή

146,74€

Αντλιοστάσιο

77κ.μ.

17,61€/κ.μ.

1.355,97€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

4.888,62€

 

δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην αιτούσα κ. Ελένη Κόρρα του Ηλία του συνολικού ποσού των 4.888,62€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/417/2017.-

Leave a Comment