Απόφαση αριθμ. 36/523/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

     ΑΠΟΦΑΣΗ 523η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 – λογιστική τακτοποίηση» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης  πιστώσεων απαιτείται η τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

α)μεταφέρουμε απο το αποθεματικό πίστωση 57,90€ προκειμένου να ενισχύσουμε:

 

τον Κ.Α 15/6236.0002 με τίτλο: ”Μισθώματα σχολικών κτιρίων” προϋπολογισμού 164.172,12€ με το ποσό των 57,90€ και τελικό ποσό 164.230,02€

 

β)

·         Μειώνουμε την πίστωση 10/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 5.230,00€ κατά 5.230,00€

·         Μειώνουμε την πίστωση 10/6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 2.500,00€ κατά 2.500,00€.

 

μεταφέρουμε συνολικά στο αποθεματικό ποσό 7.730,00 και απο εκεί μεταφέρουμε  ισόποσα :

 

  • Δημιουργούμε τον κ.α: 35/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού 5.230,00€
  • Δημιουργούμε τον κ.α: 35/6054.0007 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού 2.500,00€

Εγκρίνει τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων.

 

γ)    αυξάνουμε:

·         τον Κ.Α. 4111.0001 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 6.67%» προϋπολογισμού 390.000,00 € κατά το ποσό των 26.282,86 ευρώ και τελική πίστωση 416.282,86 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4111.0002 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 10%» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 130,00 ευρώ και τελική πίστωση 5.130,00 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4121.0001 με τίτλο «φόρος Μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού 280.000,00 € κατά το ποσό των 58.335,14 ευρώ και τελική πίστωση 338.335,14 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4123.0009 με τίτλο «φόρος τόκων 15%» προϋπολογισμού 7.000,00 € κατά το ποσό των 9.657,34 ευρώ και τελική πίστωση 16.657,34 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4124.0002 με τίτλο «χαρτόσημο 3% ενοικίων» προϋπολογισμού 16.211,55 € κατά το ποσό των 7.137,85 ευρώ και τελική πίστωση 23.349,40 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4124.0003 με τίτλο «ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ενοικίων» προϋπολογισμού 3.242,28 € κατά το ποσό των 1.377,64 ευρώ και τελική πίστωση 4.619,92 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4131.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 1.075,45 ευρώ και τελική πίστωση 21.075,45 ευρώ

·         τον Κ.Α. 4131.0015 με τίτλο «ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ» προϋπολογισμού 110.000,00 € κατά το ποσό των 1.565,86 ευρώ και τελική πίστωση 111.565,86 ευρώ

 

μεταφέρουμε συνολικά στο αποθεματικό ποσό 105.562,14€ και απο εκεί μεταφέρουμε  ισόποσα :

 

·         τον κ. Α  00/8211.0001 με τίτλο: Υπέρ Δημοσιου 6,67%” προϋπολογισμού 390.000,00€ κατά το ποσό των 26.282,86 € και τελικό ποσό 416.282,86€

·         τον κ. Α  00/8211.0002 με τίτλο: Υπέρ Δημοσιου 10%” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 130,00 € και τελικό ποσό 5.130,00€

·         τον κ. Α  00/8221.0001 με τίτλο: Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών” προϋπολογισμού 280.000,00€ κατά το ποσό των 58.335,14 € και τελικό ποσό 338.335,14€

·         τον κ. Α  00/8223.0009 με τίτλο:φόρος τόκων 15%” προϋπολογισμού 7.000,00€ κατά το ποσό των 9.657,34 € και τελικό ποσό 16.657,34€

·         τον κ. Α  00/8224.0002 με τίτλο: Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)” προϋπολογισμού 16.211,55€ κατά το ποσό των 7.137,85€ και τελικό ποσό  23.349,40€

·         τον κ. Α  00/8224.0003 με τίτλο: ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων” προϋπολογισμού 3.242,28€ κατά το ποσό των 1.377,64€ και τελικό ποσό  4.619,92€

·         τον κ. Α  00/8231.0010 με τίτλο: Μ.Τ.Π.Υ.” προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 1.075,45€ και τελικό ποσό  21.075,45€

·         τον κ. Α  00/8231.0015 με τίτλο: Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.” προϋπολογισμού 110.000,00€ κατά το ποσό των 1.565,86€ και τελικό ποσό  111.565,86€

Εγκρίνουμε  αντίστοιχα τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων για την  άμεση απόδοση των κρατήσεων

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων τα ποσά όπως καθορίζονται απο την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ , με αποτέλεσμα οι υποχρεωτικές εγγραφές στην ομάδα εσόδων 1 να υπολλείπονται των πραγματικών μεγεθών που τελικά βεβαιώνονται.

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2017 προκειμένου να τακτοποιηθούν λογιστικά οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων καθώς και οποιαδήποτε υπέρβαση    έχει προκληθεί στο σκέλος των εσόδων και να γίνουν όλες οι λογιστικές εγγραφές στον προϋπολογισμό  ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύουμε

τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «μισθώματα από αστικά ακίνητα» προϋπολογισμού 78054,16€ με το ποσό των 60.308,39 ευρώ και τελική πίστωση 138.362,55 ευρώ

τον Κ.Α. 0116.0001 με τίτλο «μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων»  προϋπολογισμού 8.143,00€ με το ποσό των 277.222,42ευρώ και τελική πίστωση 285.365,42ευρώ

 τον Κ.Α. 0129.0001 με τίτλο «διεκδικούμενες αποζημιώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 8.320,00€ με το ποσό των 1.828,78 ευρώ και τελική πίστωση 10.148,78 ευρώ

τον Κ.Α. 0417.0001 με τίτλο «Ετήσιο τέλος ενταφιασμού-διατήρησης» προϋπολογισμού 252.116,00€ με το ποσό των 70.167,00 ευρώ και τελική πίστωση 322.283,00ευρώ

τον Κ.Α. 0417.0002 με τίτλο «δικαίωμα ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 400,00€ με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 2.400,00ευρώ

τον Κ.Α. 0417.0003 με τίτλο «δικαίωμα διάθεσης τάφων τετραετούς χρήσης» προϋπολογισμού 28.470,00€ με το ποσό των 6.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 34.970,00 ευρώ

τον κ.α  0441.0001 με τίτλο: «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» προϋπολογισμού 439.762,62€ με το ποσό των 133.048,58€ και τελική πίστωση 572.811,20€

τον Κ.Α. 0451.0001 με τίτλο «τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 2.986,39€ κατά το ποσό των 311,88 ευρώ και τελική πίστωση 3.298,27 ευρώ

τον Κ.Α. 0452.0001 με τίτλο «τέλος επί των ακαθαρίστων εισόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων» προϋπολογισμού 32.000,00€ κατά το ποσό των 6.914,17 ευρώ και τελική πίστωση 38.914,17ευρώ

τον Κ.Α. 0461.0001 με τίτλο «τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά το ποσό των 26.749,92 ευρώ και τελική πίστωση 106.749,92ευρώ

τον Κ.Α. 0465 με τίτλο «Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων» προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 211.684,39 ευρώ και τελική πίστωση 211.684,39ευρώ

τον Κ.Α. 0469.0001 με τίτλο « Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προϋπολογισμού 62.493,47 € κατά το ποσό των 26.045,51ευρώ και τελική πίστωση 88.538,98 ευρώ

τον Κ.Α. 0521.0001 με τίτλο «εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών στοιχείων» προϋπολογισμού 150.000,00€ κατά το ποσό των 102.005,40 ευρώ και τελική πίστωση 252.005,40 ευρώ

τον Κ.Α. 0522.0001 με τίτλο «μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή» προϋπολογισμού 2.409,75€ κατά το ποσό των 4.272,25 ευρώ και τελική πίστωση 6.682,00 ευρώ

τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «τέλος διέλευσης τομείς οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών» προϋπολογισμού 2.821,71€ κατά το ποσό των 18.003,51 ευρώ και τελική πίστωση 20.825,22 ευρώ

 τον κ.α 1115.0001 με τίτλο: «προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων προϋπολογισμού 500,00€ κατά το ποσό των 75.964,30€ και τελικό προϋπολογισμό 76.464,30€

τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 97.871,89 ευρώ και τελική πίστωση 107.871,89 ευρώ

τον Κ.Α. 1512.0001 με τίτλο «πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική  Αστυνομία» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 246.327,75 ευρώ και τελική πίστωση 296.327,75 ευρώ

τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 8.962,18€ κατά το ποσό των 107.465,72 ευρώ και τελική πίστωση 116.427,90 ευρώ

τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «έσοδα από ποινικά» προϋπολογισμού 45.015,00€ κατά το ποσό των 36.873,43 ευρώ και τελική πίστωση 81.888,43 ευρώ

τον Κ.Α 2111.0001 με τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά το ποσό των 254.564,86 ευρώ και τελική πίστωση 504.564,86 ευρώ

τον Κ.Α. 2111.0002 με τίτλο «τέλη δημοτικού φόρου» προϋπολογισμού 55.000,00€ κατά το ποσό των 61.156,20ευρώ και τελική πίστωση 116.156,20 ευρώ

τον Κ.Α. 2112.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 831,85 ευρώ και τελική πίστωση 831,85 ευρώ

τον Κ.Α. 2115.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 260.067,92ευρώ και τελική πίστωση 280.067,92 ευρώ

τον Κ.Α. 2117.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 2.000,00 € κατά το ποσό των 2.995,58 ευρώ και τελική πίστωση 4.995,58 ευρώ

τον Κ.Α. 2118.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών » προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 85.432,97 ευρώ και τελική πίστωση 90.432,97 ευρώ

τον Κ.Α. 2118.0002 με τίτλο «τακτικά έσοδα 2% διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού 850,00 € κατά το ποσό των 2.486,75 ευρώ και τελική πίστωση 3.336,75 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0001 με τίτλο «τακτικά έσοδα από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 32.323,15 ευρώ και τελική πίστωση 37.323,15 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0003 με τίτλο «τακτικά έσοδα απο ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων» προϋπολογισμού 3.082,50 € κατά το ποσό των 78.614,42 ευρώ και τελική πίστωση 81.696,92 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0004 με τίτλο «τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης αιγιαλού» προϋπολογισμού 5.000,00 € κατά το ποσό των 1.612,30 ευρώ και τελική πίστωση 6.612,30 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0008 με τίτλο «τακτικά έσοδα απο ιθυοτροφεία» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 7.289,12 ευρώ και τελική πίστωση 7.289,12 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0010 με τίτλο «Μισθώματα από προηγούμενα έτη» προϋπολογισμού 3.953,56 € κατά το ποσό των 13.981,29 ευρώ και τελική πίστωση 17.934,85 ευρώ

τον Κ.Α. 2119.0011 με τίτλο «μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς παρελθόντων ετων» προϋπολογισμού 20.000,00 € κατά το ποσό των 2.200,00 ευρώ και τελική πίστωση 22.200,00 ευρώ

τον Κ.Α. 2211.0001 με τίτλο «έκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 420.022,37 ευρώ και τελική πίστωση 450.022,37 ευρώ

τον Κ.Α. 2211.0003 με τίτλο «έκτακτα γενικά έσοδα ανειδίκευτα» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 346,50 ευρώ και τελική πίστωση 346,50 ευρώ

τον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Αποφ. Υπ.Οικον. 2081241/11652/1997» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 337.470,34 ευρώ και τελική πίστωση 337.470,34 ευρώ

 τον Κ.Α.4213.0002 με τίτλο «επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ΤΠΔ  ΔΑΝΕΙΑ  ΔΕΥΑ  Δ7» προϋπολογισμού 00,00 € κατά το ποσό των 3.850,02 ευρώ και τελική πίστωση 3.850,02 ευρώ

τον Κ.Α. 4213.0003 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 Αποφ. Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) από βεβαιωτικό κατάλογο για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης» προϋπολογισμού 0,00 € κατά το ποσό των 108.406,64 ευρώ και τελική πίστωση 108.406,64 ευρώ

τον Κ.Α. 4219.0001 με τίτλο «επιστροφές χρημάτων» προϋπολογισμού 123.475,56 € κατά το ποσό των 130.837,59 ευρώ και τελική πίστωση 254.313,15 ευρώ

 

Από τις ανωτέρω ενισχύσεις  λαμβάνουμε το ποσό των 3.316.055,16€ μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και απο εκεί λαμβάνουμε το ποσό των 2.636.771,66€. Tο ποσό που παραμένει στο αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού) και ενισχύουμε-δημιουργούμε ισόποσα για τη λογιστική τακτοποίηση:

ως προς το σκέλος των εξόδων:

ενισχύουμε:

·         τον κ. α  45/6261.0001 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” προϋπολογισμού 10.250,33€ κατά το ποσό των 80.867,00€ και τελικό ποσό 91.117,33€

·         τον κ. α  20/6262.0002 με τίτλο: Δαπάνη  για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” προϋπολογισμού 0,00€ κατά το ποσό των 254.564,86€ και τελικό ποσό 254.564,86€

·         Δημιουργούμε  τον κ.α 30/7323.0004 με τίτλο: Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου”,με  το ποσό των 480.000,00€ και τελικό ποσό 480.000,00€

·         Δημιουργούμε  τον κ.α 30/6262.0013 με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ. Δήμου κορινθίων”,με  το ποσό των 350.000,00€ και τελικό ποσό 350.000,00€

·         τον κ.α 00/6492.0001 με τίτλο:Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προύπολογισμού 436.111,13 κατά το ποσό των 559.000,00 και τελικό ποσό 995.111,13€

·         τον κ.α 35/6273.0001 με τίτλο:”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 180.000,00 και τελικό ποσό 190.000,00€

·         τον κ.α 10/6273.0001 με τίτλο:”Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 237.000,00€ κατά το ποσό των 320.000,00 και τελικό ποσό 557.000,00€

·         τον κ.α 30/7111.0003 με τίτλο:”Απαλλοτριώσεις ακινήτων” προϋπολογισμού 1.533.431,99€ κατά το ποσό των 412.339,80€ και τελικό ποσό 1.945.771,79€

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/523/2017.-