Απόφαση αριθμ. 2/6/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-01-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιανουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2686/19-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 6η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2018» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και 221 του Ν. 4412/2016 η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών.  Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και 11ε του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018 ως εξής:

 

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

2.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5,

3.Σούκουλη Αντώνιο, Διοικητικό κλάδου ΔΕ1. 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Παντελέων Ευδοκία, Μηχανικό Υπολογιστών και Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ11,

3.Παντελέων Ιωάννη, Γεωπόνο κλάδου ΠΕ9.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1.Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3,

3.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό κλάδου ΤΕ,

2.Δεληγιώργη Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό κλάδου ΠΕ4,

3.Πέππα Ευθύμιο, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, προτείνει τα αναπληρωματικά μέλη των ορισμένων για το έτος 2017 αντίστοιχων επιτροπών να οριστούν ως τακτικά μέλη των ως άνω επιτροπών για το έτος 2018 και αντιστρόφως τα τακτικά μέλη των ορισμένων για το έτος 2017 αντίστοιχων επιτροπών να οριστούν ως αναπληρωματικά μέλη των ως άνω επιτροπών για το έτος 2018.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ. με αρνητική ψήφο, διότι προτείνουν τα αναπληρωματικά μέλη των ορισμένων για το έτος 2017 αντίστοιχων επιτροπών να οριστούν τακτικά μέλη των επιτροπών για το έτος 2018 και αντιστρόφως)

 

  Συγκρoτεί επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018 ως εξής:

 

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

2.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5,

3.Σούκουλη Αντώνιο, Διοικητικό κλάδου ΔΕ1. 

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Παντελέων Ευδοκία, Μηχανικό Υπολογιστών και Πληροφορικής, κλάδου ΠΕ11,

3.Παντελέων Ιωάννη, Γεωπόνο κλάδου ΠΕ9.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Γιαβάση Άννα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών-υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3, ως Πρόεδρο,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3,

3.Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3.

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό κλάδου ΤΕ, ως αναπληρωτή Προέδρου,

2.Δεληγιώργη Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό κλάδου ΠΕ4,

3.Πέππα Ευθύμιο, Πολιτικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ3.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Καραΐσκος Ιωάννης.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στο σημείο η της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: -Γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/6/2018.-