Απόφαση αριθμ. 4/42/2018

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 4418/02-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.,(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5) Μπάκουλης Δημ., 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικού Αρ.1 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€ » εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθεύτριας εταιρείας για τον εξοπλσμό των Παιδικών Χαρών του Δήμου, ώστε να αποδοθούν προς χρήση στους Δημότες, το συντομότερο δυνατόν.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 42η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού Αρ.1 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 13/169/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 05-06-2017 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 26-06-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 42544.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 22/265/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 30-06-2017, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 19-07-2017, Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλείστηκαν οι προσφορές και των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός, ορίστηκε η επανάληψη αυτού και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας Διαγωνισμού για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Ορίστηκε δε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 09-10-2017 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30-10-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ οψιν των μελών το αρχόμενο από 03-11-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, Πρακτικό Αρ.1 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνδέθηκε στο σύστημα και διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές από τους οικονομικούς φορείς, με τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

1

Παπακυριάκη Μερόπη

78056

2

Παρκοτεχνική Α.Ε.

78066

 

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς κατέθεσαν συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή. Η εγγυρότητα των δύο εγγηυτικών επιστολών ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε. Στην συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο οικονομικοί φορείς απέστειλαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους με τα δικαιολογητικά και υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών, από την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Προσφορά της κας Παπακυριάκη Μερόπης

H τεχνική προσφορά της κας Παπακυριάκη Μερόπης πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 02/2017 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

2. Προσφορά της Παρκοτεχική Α.Ε.

Είδος α/α 5.9 της μελέτης με τίτλο “Σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια σκάλα ανόδου, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί ”.

Για το είδος α/α 5.9 της μελέτης με τίτλο “Σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια σκάλα ανόδου, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί” η Παρκοτεχνική Α.Ε. προσέφερε το είδος με κωδικό S018KΚ στην προσφορά της. Διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος συμμορφώνεται ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης για το συγκεκριμένο είδος. Το όργανο με κωδικό S018KΚ του prospectus ταυτίζεται φωτογραφικά με αυτό που περιγράφεται στο αρχείο «Τεχνική Περιγραφή» του οικονομικού φορέα. Ωστόσο, στο Πιστοποιητικό με αρ. 69, που έχει εκδοθεί από την ΕΒΕΤΑΜ στις 12/7/2016 με ισχύ έως την 12-7-2019, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Α του Πιστοποιητικού, στη Σελίδα 1 από 12, αναγράφεται το «ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ» με κωδικό S018K, το οποίο δεν ταυτίζεται με τον κωδικό S018KK του προσφερόμενου οργάνου, ενώ σε καμία σελίδα του Παραρτήματος δεν γίνεται αναφορά στον κωδικό S018K.

Επομένως η τεχνική προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε. δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 02/2017 και αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 03-11-2017 έως και τις 31-01-2018, εισηγείται:

(Α) την προώθηση της προσφοράς της κας Παπακυριάκη Μερόπης στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

(Β) τον αποκλεισμό της προσφοράς της Παρκοτεχνική Α.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Πρακτικό και αφού λήφθηκε υπόψη το Άρθρο 2. Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους του Παραρτήματος Ι, Μελέτη 02/2017, Σελ.50: «Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού» καθώς και το άρθρο 5 της 28492/2009 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 27934/2014 Υ.Α.

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του αρχόμενου από 03-11-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, Πρακτικού Αρ.1 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειαςΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, τον αποκλεισμό της προσφοράς της Παρκοτεχνική Α.Ε. για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω Πρακτικό και την προώθηση της προσφοράς της κας Παπακυριάκη Μερόπης στο στάδιο της αποσφράγισης της Οικονομικής προσφοράς, η οποία θα αποσφραγιστεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι προκρίνεται μόνο μία οικονομική προσφορά, ενώ θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες, με την κατάλληλη δημοσιότητα.)

 

Α.- Εγκρίνει το αρχόμενο από 03-11-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, Πρακτικό Αρ.1 Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52 €» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.), με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Αποκλείει την προσφορά του οικονομικού φορέα Παρκοτεχνική Α.Ε. με μοναδικό α/α συστήματος :78066, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω Πρακτικό.

Γ.- Προωθεί την προσφορά του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη με μοναδικό α/α συστήματος : 78056 στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς.

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/42/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 23-02-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 03-11-2017 το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

Στην Κόρινθο, την 03-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 44879 ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 44844/03-10-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 44844/03-10-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 30-10-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03-11-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 44879 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς:

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Παπακυριάκη Μερόπη

30-10-2017, 09:59:46

2

Παρκοτεχνική Α.Ε.

30-10-2017, 13:26:36

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς συστήματος

1

Παπακυριάκη Μερόπη

78056

2

Παρκοτεχνική Α.Ε.

78066

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

  1. Για την κα Παπακυριάκη Μερόπη

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υ.Δ ΓΕΝΙΚΗ

ΤΕΥΔ

Υ.Δ ZINCOMETAL

Δ.Σ ZINCOMETAL

ΣΥΣΤΑΣΗ ZINCOMETAL

ΓΕΜΗ ZINCOMETAL

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ 1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ 2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ 3

ISO 9001 ZINCOMETAL

ISO 14001 ZINCOMETAL

ISO (3) ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

ΕΝ 1177 SUPER INTERFLEX

EN 71-3

EN1176 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

EN1176 ΜΙΚΡΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

EN1176 ΜΥΛΟΣ

ΕΝ1176 KOYNIΕΣ

ΕΝ1176 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΝΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ1176 ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PROSPECTUS

Αποδεικτικά καταλόγου κυριότερων έργων για το 2014

Αποδεικτικά καταλόγου κυριότερων έργων για το 2015

Αποδεικτικά καταλόγου κυριότερων έργων για το 2016 Α ΜΕΡΟΣ

Κατάλογος κυριότερων έργων

Αποδεικτικά καταλόγου κυριότερων έργων για το 2016 Β ΜΕΡΟΣ

Τεχνική Συστήματος

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. LD1729200001 από την attica bank σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 68/25-01-2018 έγγραφο της attica bank.

 

  1. Για την Παρκοτεχνική Α.Ε.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ.-ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_15-09-2017

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΔ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΔ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROSPECT ATMAKOM

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROSPECT ΤΣΙΓΟΜΕΤΑΛ CORONA T-670

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROSPECT ΤΣΙΓΟΜΕΤΑΛ NOVA

ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROSPECT ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E.

ΥΔ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ULLMAN

ISO ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΑΚΟΜ

ISO ΑΤΜΑΚΟΜ

ISO ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ

ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΜΑΚΟΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΔ ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 917ILG1743177/30-10-2017 από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 311361-1/25-01-2018 έγγραφο της attica bank.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Παπακυριάκη Μερόπη

49984/31-10-2017

2

Παρκοτεχνική Α.Ε.

50565/02-11-2017

 

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:

  • Παπακυριάκη Μερόπη

  • Παρκοτεχνική Α.Ε.

 

κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους ενσφράγιστους φακέλους και υπέβαλλαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:

  • Παπακυριάκη Μερόπη

  • Παρκοτεχνική Α.Ε.

 

με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 02/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, επισήμανε τα παρακάτω:

 

1. Προσφορά της κας Παπακυριάκη Μερόπης

H τεχνική προσφορά της κας Παπακυριάκη Μερόπη πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 02/2017 και προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

 

2. Προσφορά της Παρκοτεχική Α.Ε.

 

    1. Είδος α/α 5.9 της μελέτης με τίτλο “Σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια σκάλα ανόδου, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί ”

Για το είδος α/α 5.9 της μελέτης με τίτλο “Σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια σκάλα ανόδου, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί” η Παρκοτεχνική Α.Ε. προσέφερε το είδος με κωδικό S018KΚ στην προσφορά της. Διαπιστώθηκε ότι το προσφερόμενο είδος συμμορφώνεται ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης για το συγκεκριμένο είδος. Το όργανο με κωδικό S018KΚ του prospectus ταυτίζεται φωτογραφικά με αυτό που περιγράφεται στο αρχείο «Τεχνική Περιγραφή» του οικονομικού φορέα. Ωστόσο, στο Πιστοποιητικό με αρ. 69, που έχει εκδοθεί από την ΕΒΕΤΑΜ στις 12/7/2016 με ισχύ έως την 12-7-2019, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Α του Πιστοποιητικού, στη Σελίδα 1 από 12, αναγράφεται το «ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ» με κωδικό S018K, το οποίο δεν ταυτίζεται με τον κωδικό S018KK του προσφερόμενου οργάνου, ενώ σε καμία σελίδα του Παραρτήματος δεν γίνεται αναφορά στον κωδικό S018K.

 

Επομένως η τεχνική προσφορά της Παρκοτεχνική Α.Ε. δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 02/2017 και αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 03-11-2017 έως και τις 31-01-2018, εισηγείται:

 

(Α) την προώθηση της προσφοράς της κας Παπακυριάκη Μερόπης στο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς

 

(Β) τον αποκλεισμό της προσφοράς της Παρκοτεχνική Α.Ε. για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Πρακτικό και αφού λήφθηκε υπόψη το Άρθρο 2. Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους του Παραρτήματος Ι, Μελέτη 02/2017, Σελ.50: «Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού» καθώς και το άρθρο 5 της 28492/2009 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 27934/2014 Υ.Α.

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος