Απόφαση αριθμ. 30/419/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 419η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 35568/2016/04-11-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου”»

 

            Μετά τα συνημμένα σχετικά 5 (α),(β)και (γ) εκδόθηκε η 10/111/2015 απορριπτική Απόφαση (συν.δ) της Οικονομικής Επιτροπής στο προγενέστερο αίτημα αποζημίωσης ελλείμματος γης και ρυμοτομούμενων επικειμένων των Τριανταφύλλης Φουρλά και Λέντζου Βασιλείου, ιδιοκτητών της με αρ. κτ. 0625017 (στα Ο.Τ 861 και ΚΧ862) ιδιοκτησίας σε ποσοστά 64,71%  η πρώτη και 35,29% ο δεύτερος.

            Τώρα οι ίδιοι ανωτέρω επανήλθαν με νέο αίτημα με αρ. Πρωτ. 35568/05-09-2016 κατά το οποίο επιθυμούν να συμβιβαστούν εξωδίκως στις τιμές ανά μονάδα τις οποίες προτείνει ο Δήμος Κορινθίων δηλ. αφενός για την γη την 512/13-11-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και αφετέρου για τα επικείμενα με το Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων δηλαδή:

 

α)για το έλλειμμα γης (21,14+13,60=)  34,84τμ με 120€/τ.μ. = 4.180,80€

β)περίφραξη συρματόπλεγμα 72 μ.μ. με 15€/τ.μ. = 1.080,00€  και

γ)την Αποθήκη σε καλή κατάσταση 90κ.μ. με 62€/κ.μ. = 5.580,00€ .

Συνολικά 4180,80+1080,00+5580,00=10.840,80€ .

            Έπειτα του τελευταίου αιτήματος και επειδή η αποθήκη όπως γράφεται στην Τεχνική Έκθεση πολιτικού μηχανικού Χρυσάνθης Στατήρα (συν.7) “… έχει ανεγερθεί χωρίς άδεια οικοδομής.. δεν έχει νομιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο” άρα δεν είναι νομίμως υφιστάμενη, και ως εκ τούτου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να αναγράφεται στους πίνακες επικειμένων και να μην αποζημιωθεί (§7δ άρθρο Ν.1337/1983). Κατά τα λοιπά συμφωνούμε με τις προτεινόμενες αξίες και συνεπώς τις αποζημιώσεις για τα α)έλλειμμα γης και β) συρματόπλεγμα.  Έτσι βάση των ανωτέρω πιστεύουμε ότι η αποζημίωση των αιτούντων θα πρέπει να ανέλθει συνολικά σε 4180,80+1080,00=5.260,80€ .

            Με το παρόν επανεισηγούμαστε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή ώστε να αποφασίσει  εκ  νέου για την αποζημίωση με εξώδικο συμβιβασμό των αιτούντων αυτής.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 31/385/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 10-02-2017 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Επί τη βάσει όλων των ανωτέρω φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει μερικώς δεκτή την αίτηση των αιτούντων Τριανταφύλλης Φουρλά και Βασιλείου Λέντζου  και να αποζημιώσει αυτούς κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αδιαιρέτου με το συνολικό ποσό των 5.260,80€, ήτοι με το ποσό των 4.180,80€ για την αποζημίωση γης (34,84 τ.μ. Χ 120€) και με το ποσό των 1.080€ για την περίφραξη (72μ. Χ 15€), ν΄ απορρίψει δε το αίτημά τους για την καταβολή ποσού 5.580€ (90 κ.μ. Χ 62€) για τον οικίσκο – αποθήκη, δεδομένου ότι ως προείπα αυτός είναι αυθαίρετος, ήτοι έχει ανεγερθεί χωρίς την εκ του Νόμου απαραίτητη προς τούτο άδεια και συνεπώς δεν δύναται ν΄ αποζημιωθεί. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει μερικώς δεκτό το αίτημα των κ.κ. Τριανταφύλλης Φουρλά και Λέντζου Βασιλείου, ιδιοκτητών της με αρ. κτ. 0625017 ιδιοκτησίας, που βρίσκεται στα ΟΤ 861 και ΚΧ 862 στο σχέδιο πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου,  περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή τους για έλλειμμα γης (21,24+13,60+18,46=) 34,84τ.μ., καθώς και τα 15€/μ. για αποζημίωσή τους για επικείμενα (περίφραξη συρματόπλεγμα) 72μ.,  δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των 5.260,80€ (34,84τ.μ. Χ 120€/.τμ. + 72μ. περίφραξη συρματόπλεγμα Χ 15€/μ.).  Όσον αφορά το αίτημά τους για αποζημίωση αποθήκης 90κ.μ. με προτεινόμενη τιμή τα 62€/κ.μ., προτείνει να απορριφθεί, καθώς η εν λόγω αποθήκη έχει ανεγερθεί χωρίς άδεια οικοδομής και δεν έχει νομιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, άρα δεν είναι νομίμως υφιστάμενη.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 10-02-2017 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 7008/15-02-2017) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ένταξης της ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 0625017 στο σχέδιο  πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας των Τριανταφύλλης Φουρλά και Λέντζου Βασιλείου, με α)τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης (21,24+13,60=) 34,84 τετραγωνικών μέτρων συνολικά, ήτοι (34,84*120=) 4.180,80€ και β)τα 15,00€/μ. για 72μ. περίφραξη συρματόπλεγμα, ήτοι (72*15=) 1.080,00€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στους ως άνω αιτούντες συμμέτρως και κατά τα ποσοστά κυριότητάς τους α)συνολικού ποσού 4.180,80€ για έλλειμμα γης και β)συνολικού ποσού 1.080,00€ για επικείμενα, και, αθροιστικά, του ποσού των 5.260,80€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

  Β.- Απορρίπτει το αίτημα των ως άνω αιτούντων για αποζημίωση αποθήκης 90κ.μ. με προτεινόμενη τιμή τα 62€/κ.μ., διότι η εν λόγω αποθήκη έχει ανεγερθεί χωρίς άδεια οικοδομής και δεν έχει νομιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, άρα δεν είναι νομίμως υφιστάμενη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/419/2017.-