Απόφαση αριθμ. 30/424/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 424η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση της κ. Κεζέπη Θεοδώρας του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 853 – Ο.Τ. 854 – Κ.Χ. 856 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 18419/08-04-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της κας Κεζέπη Θεοδώρας του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 853- Ο.Τ. 854 – Κ.Χ. 856 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρας – Δέλτα Δήμου Κορινθίων

 

Η κα Θεοδώρα Κεζέπη του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου με την υπ. αριθμ. πρωτ. 16838/31-3-2014 αίτησή της ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμή μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων ως φερόμενη ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 853- Ο.Τ. 854 – Κ.Χ. 856 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ. αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας όπως έχει διαμορφωθεί με την υπ. αριθμ. 4013/28-6-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και σύμφωνα με τον πίνακα επικείμενων που έχει κυρωθεί με την υπ. αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

Συγκεκριμένα αιτείται:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσης της από το Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσης της λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 35,61 τ.μ.   ως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120€/τ.μ), αποδεχόμενη την υπ. αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος των προς απαλλοτρίωση επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας με βάση τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με την υπ. αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την η οποία αποδέχεται ως τιμή μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο τις ακόλουθες, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986:

·         για 2 μεγάλες ελιές με τιμή μονάδος 210€/ελιά

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού για τις εν λόγω αποζημιώσεις γης και επικειμένων, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 9/204/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Δαγκοπούλου – Τσόγκα Θεοπούλα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 23-06-2014 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση της αιτούσας κας Κεζέπη Θεοδώρας, να προχωρήσει στην αποζημίωση αυτής λόγω ελλείμματος γης με ποσό αποζημίωσης τα 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης και να την αποζημιώσει για τα επικείμενα με ποσό 210€/ελιά και συνολικά: α) με το ποσό των 4.273,20€ για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης (35,61τ.μ. Χ 120€/τ.μ. = 4.273,20€), και β) με το ποσό των 420€ για τις δύο (2) μεγάλες ελιές (2 ελιές Χ 210€/ελιά = 420€) αφού μία τυχόν έγερση αιτήσεως αυτής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου θα οδηγήσει στην έκδοση αποφάσεως, η οποία θα ορίζει περίπου αυτό το ποσό ως προσωρινή τιμή μονάδος. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Θεοδώρας Κεζέπη του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου, φερόμενης ιδιοκτήτριας της με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 853 – Ο.Τ 854 – Κ.Χ 856 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς της τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή της για έλλειμμα γης επιφάνειας 35,61τ.μ., καθώς και τα 210€/μεγάλη ελιά για αποζημίωσή της για επικείμενα – δύο (2) μεγάλες ελιές,  δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς την ανωτέρω του συνολικού ποσού των 4.693,20€ (35,61τ.μ. Χ 120€/.τμ. + 2 μεγάλες ελιές Χ 210€/ελιά).

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 23-06-2014 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 35775/04-07-2014) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Δαγκοπούλου – Τσόγκα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ελλείμματος γης για την ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 853 – Ο.Τ 854 – Κ.Χ 856 του εγκεκριμένου σχεδίου  πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Κεζέπη Θεοδώρας του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου, με α)τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης επιφάνειας 35,61 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι (35,61τ.μ. Χ 120€/τ.μ. =) 4.273,20€ και β)τα 210,00€/ελιά για 2 μεγάλες ελιές, ήτοι (210€/ελιά Χ 2 μεγάλες ελιές =) 420,00€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην ως άνω αιτούσα α)συνολικού ποσού 4.273,20€ για έλλειμμα γης και β)συνολικού ποσού 420,00€ για επικείμενα, και, αθροιστικά, του ποσού των 4.693,20€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.