Απόφαση αριθμ. 30/423/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 423η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση του κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 4721/05-02-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτηση του κ.Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ.748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”  Δήμου Κορινθίων”.

 

 Ο κ.Στυλιανός Στεργίου του Αποστόλου και της Αγγελικής με την με αριθμ. Πρωτ. 2055/19-01-2016  αίτησή του, ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, ως συνιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που

περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.775- Κ.Χ. 748 του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ.3920/ 15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

  Συγκεκριμένα αιτείται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής του από τον Δήμο Κορινθίων, ήτοι της αποζημίωσής του λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 47,34 τ.μ., ως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120€/τ.μ), αποδεχόμενος την υπ’ αριθμ.24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

  Επίσης, προσκόμισε στην Υπηρεσία μας και την υπ’ αριθμ.52/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε  ως δικαιούχος της αποζημίωσης που θα καθοριστεί  για την επιφάνεια των 47,34 τ.μ., ως καθολικός διάδοχος των κ.κ.Αγγελικής και Χρήστου Αγγελαδάκη που εμφαίνονται  στον πίνακα της πράξης εφαρμογής, κατόπιν της υπ’ αριθμ.18691/24-05-2012 γονικής παροχής – δωρεάς του Συμβ/φου Κορίνθου Αντωνίου  Ρομπόκου.

  Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής  ή μη του αιτουμένου εξώδικου συμβιβασμού για την εν λόγω αποζημίωση γης, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 7/62/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 11-04-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Κατά συνέπεια και λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση αυτού την 13-11-2013 και με την οποία επανακαθορίστηκαν οι τιμές ρυμοτομούμενων ακινήτων στο Σχέδιο Πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου (εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα) και ορίστηκε ως νέα τιμή αποζημίωσης του Δήμου στις περιπτώσεις αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης το ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. γης, θεωρώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα του κ. Στυλιανού Στεργίου, το οποίο, άλλωστε, είναι απολύτως σύμφωνο με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για 47,34τ.μ., που του οφείλει ο Δήμος Κορινθίων στα 120,00 ευρώ/τ.μ. γης και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου, συνιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου,  περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή της λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 47,34τ.μ., δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τον ανωτέρω του συνολικού ποσού των 5.680,80€ (47,34τ.μ. Χ 120€/.τμ. = 5.680,80€).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 11-04-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 14594/15-04-2016) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης, λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 775 – Κ.Χ 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου συνιδιοκτησίας του κ. Στεργίου Στυλιανού του Αποστόλου με τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης επιφάνειας 47,34 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι 47,34τ.μ. Χ 120€/τ.μ. = 5.680,80€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στον ως άνω αιτούντα συνολικού ποσού 5.680,80€ για έλλειμμα γης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/423/2017.-

Leave a Comment