Απόφαση αριθμ. 30/422/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 422η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση της κ. Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 9604/10-03-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτηση της κας Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού, περί  εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα ” Δήμου Κορινθίων”

 

    Η κα Αθανασία Καράγιωργα συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού, με την με αριθμ. πρωτ. 5450/11-02-2016 αίτησή της,  ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία της με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ.709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής της με αριθμ. Πρωτ. 1949/14-11-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 05/2011 διορθωτική πράξη εφαρμογής της με αριθμ. Πρωτ. 3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας.

    Συγκεκριμένα αιτείται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής της  από τον Δήμο Κορινθίων, λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 134,40 τ.μ., όπως φαίνεται στην στήλη 44 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής  και όπως προκύπτει και από το άθροισμα των στηλών 50 & 51 του  ιδίου  πίνακα ( ήτοι 7,53 + 126,87 =134,40 τ.μ.), προτείνοντας ως τιμή μονάδος την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.), αποδεχόμενη την υπ ‘αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Δηλαδή  η αποζημίωσή  της  να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ  ευρώ (134,40 τ.μ. X 120 €/τ.μ.= 16.128 €).

  Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτουμένου εξωδίκου συμβιβασμού για την εν λόγω αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης,  σύμφωνα με το εδάφιο ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 10/86/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 11-04-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Κατά συνέπεια και λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία κατά τη συνεδρίαση αυτού την 13-11-2013 και με την οποία επανακαθορίστηκαν οι τιμές ρυμοτομούμενων ακινήτων στο Σχέδιο Πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου (εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, αναλόγως εφαρμοζόμενες και στην αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης αλλά και προσκύρωσης) και ορίστηκε, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, ως νέα τιμή, με την οποία θα αποζημιώνει ο Δήμος Κορινθίων, στις περιπτώσεις ελλείμματος γης και προσκύρωσης, τους εκάστοτε ιδιοκτήτες το ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ., θεωρώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα της αιτούσας, το οποίο, άλλωστε, είναι απολύτως σύμφωνο με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει: α) την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, που οφείλει ο τελευταίος προς την αιτούσα, για 7,53τ.μ., στο ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. γης, ήτοι να την αποζημιώσει, για την αιτία αυτή, με το ποσό των 903,60 ευρώ, β) την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης 126,87τ.μ., από την με κ.α.κ.: 0506042 ιδιοκτησία σε όμορες ιδιοκτησίες, που οφείλει ο Δήμος Κορινθίων προς την αιτούσα, στο ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. γης, ήτοι να την αποζημιώσει, για την αιτία αυτή, με το ποσό των 15.224,40 ευρώ και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Αθανασίας Καράγιωργα συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού, ιδιοκτήτριας της με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 707 και Ο.Τ 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου,  περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς της τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή της λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 134,40τ.μ., δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς την ανωτέρω του συνολικού ποσού των 16.128,00€ (134,40τ.μ. Χ 120€/.τμ. = 16.128€).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 11-04-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 14598/15-04-2016) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης, λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 707 και Ο.Τ 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας της κ. Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου και Ανδριανής Σπαρτινού με τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης συνολικής επιφάνειας 134,40 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι 134,40τ.μ. Χ 120€ = 16.128,00€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην ως άνω αιτούσα συνολικού ποσού 16.128,00€ για έλλειμμα γης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/422/2017.-

Leave a Comment