Απόφαση αριθμ. 30/421/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 421η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 27607/01-08-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 27607 / 05-07-2016 αίτημά τους οι Αθανασόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και η  Μελά Κωνσταντίνα του Σωτηρίου, ιδιοκτήτες των με αρ. κτ. 0613008 και 0640001 γεωτεμαχίων σε ποσοστό 50% έκαστος που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 851,ΚΧ.852, 856 και ΟΤ.858 αντίστοιχα, ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για την τιμή μονάδος των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών τους σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

Ο πίνακας επικειμένων της Π.Ε. περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” κυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ. 66264/06-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και κατόπιν καθορίστηκαν οι αξίες των επικειμένων με πρακτικό της Επιτροπής του πδ. 5 / 1986.  Κατόπιν αυτών και του σχετικού αιτήματος των ιδιοκτητών η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα.

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613008

 

Σύνολο (€)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο ανά ιδιοκτησία (€)

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

80,00 μ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

13,5

1.080,00

1.664,00

 

3.331,80

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210

210,00

ΠΟΡΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

6,80 τ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

55

374,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0640001

Είδος κτίσματος -ποιότητα κατασκευής

Όγκος (κ.μ.) ρυμ/ύμενου κτίσματος

Συνολικός όγκος κτίσματος

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο ανά ιδιοκτησία (€)

ΥΠΟΣΤΕΓΟ 1 / Λ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15 κ.μ.

30 κ.μ.

14

420,00

1.667,80

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

ΜΑΝΤΡΑ με

3,24 κ.μ.

95

307,80

ΚΑΓΚΕΛΟ

14,40τ.μ.

50

720,00

ΛΕΜΟΝΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

110

220,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων θα πρέπει να ανέλθει σε 3.331,80€ ή 1665,90€ κατ’ έκαστο.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες για τη συντέλεση του εξώδικου συμβιβασμού και την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 23/283/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 31-10-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Κατά συνέπεια και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω αιτούντες ζητούν να αποζημιωθούν για τα ανωτέρω αναφερόμενα επικείμενα, σύμφωνα με τις τιμές, που έχουν καθοριστεί με το ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1/2013 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 ΠΔ 5/1986 και είναι αυτές, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημά τους αυτό, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για καθένα από τα επικείμενα, που έχουν καταγραφεί στις με κ.α.κ. 0640001 και 0613008 ιδιοκτησίες του ΟΤ 851, ΚΧ 852, 856 και ΟΤ 858, σύμφωνα με τις τιμές, που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, κατά είδος, κατηγορία και τιμή μονάδος και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ. Αθανασόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου και Μελά Κωνσταντίνας του Σωτηρίου, ιδιοκτητών των ρυμοτομούμενων επικειμένων των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας τους με αρ. κτ. 0613008 και 0640001, που βρίσκονται στα ΟΤ. 851, ΚΧ. 852, 856 και ΟΤ. 858 αντίστοιχα στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενες από πλευράς τους τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί με το αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των 3.331,80€.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 31-10-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 44916/02-11-2016) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, των γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0613008 και 0640001, που βρίσκεται στα ΟΤ. 851, ΚΧ. 852, 856 και ΟΤ. 858 αντίστοιχα, στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας σε ποσοστό 50% έκαστος των Αθανασόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου και Μελά Κωνσταντίνας του Σωτηρίου,  με τα ποσά:

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613008

 

Σύνολο (€)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο ανά ιδιοκτησία (€)

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

80,00 μ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

13,5

1.080,00

1.664,00

 

3.331,80

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210

210,00

ΠΟΡΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

6,80 τ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

55

374,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0640001

Είδος κτίσματος -ποιότητα κατασκευής

Όγκος (κ.μ.) ρυμ/ύμενου κτίσματος

Συνολικός όγκος κτίσματος

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο ανά ιδιοκτησία (€)

ΥΠΟΣΤΕΓΟ 1 / Λ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15 κ.μ.

30 κ.μ.

14

420,00

1.667,80

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

ΜΑΝΤΡΑ με

3,24 κ.μ.

95

307,80

ΚΑΓΚΕΛΟ

14,40τ.μ.

50

720,00

ΛΕΜΟΝΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

110

220,00

 

δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στους αιτούντες κ.κ. Αθανασόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου και Μελά Κωνσταντίνα του Σωτηρίου του συνολικού ποσού των 3.331,80€, το οποίο αναλογίζεται στους ανωτέρω κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους σε 1.665,90€ έκαστος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/421/2017.-