Απόφαση αριθμ. 30/420/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 420η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 37312/05-10-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 37312/14-09-2016 αίτημά τους οι Κούτχιας Ιωάννης και Λάσκα Μαρία  ιδιοκτήτες των  γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0612045 στο Ο.Τ.807 και με αρ.κτ.0613038 στο Ο.Τ.846, 847 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”  ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” 1/2013.

Δηλαδή να αποζημιωθούν για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα ως εξής:

 

·         για κάθε μεγάλη ελιά με 210 €

·         για κάθε μεσαία ελιά με 155 €

·         για κάθε μικρή  ελιά με 100 €

·         για κάθε μεγάλη αμυγδαλιά με 100 €

 

Οι τιμές μονάδας με τις οποίες ζητούν να αποζημιωθούν οι αιτούντες είναι σύμφωνες με το Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Ακινήτων 1/2013. Συνεπώς η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τα επικείμενα όπως στον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με 1.585,00 €.

 

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612045

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο 

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210€

210,00

1.585,00(€)

ΕΛΙΑ

5

ΜΕΣΑΙΑ

155€

775,00

ΕΛΙΑ

4

ΜΙΚΡΗ

100€

400,00

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

2

ΜΕΓΑΛΗ

 100€

200,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ.  0613038

ΑΝΕΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Συνολικά η αποζημίωσή των Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε  (210+775+400+200)1.585,00 €.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 28/344/2016 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18-11-2016 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

 

«…Επομένως, συμφώνως με τα ανωτέρω, θεωρώ ότι οι τιμές, που προτείνονται από τους 1/ Ιωάννη Κούτχια και 2/ Μαρία Λάσκα, φερόμενους συνιδιοκτήτες, κατά ποσοστό 50% έκαστος, της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612045 ιδιοκτησίας, της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως των επικειμένων της άων με κωδ. αριθ. κτημ. 0612045 ιδιοκτησίας, με εξώδικο συμβιβασμό, είναι συμφέρουσες για τον Δήμο Κορινθίων, καθώς είναι σύμφωνες με τις τιμές του υπ΄ αριθμ. 1/2013 (αριθ. πρωτ. 56046/10-10-2013) πρακτικού εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων, εκ του οποίου προκύπτει, ότι οι αξίες των άνω επικειμένων έχουν καθοριστεί ως εξής: Για κάθε μεγάλη ελιά στο ποσό των 210 ευρώ, για κάθε μεσαία ελιά στο ποσό των 155 ευρώ, για κάθε μικρή ελιά στο ποσό των 100 ευρώ και για κάθε μεγάλη αμυγδαλιά στο ποσό των 100 ευρώ.  Ως εκ τούτου, θεωρώ, ότι είναι συμφέρον για τον Δήμο Κορινθίων, να προβεί στον αιτούμενο εξώδικο συμβιβασμό, κατ΄ άρθρο 23 Ν. 2882/2001 και να καθοριστεί εξωδίκως, η τιμή των ρυμοτομούμενων επικειμένων, της άνω με κωδ. αριθ. κτημ. 0612045 ιδιοκτησίας, συμφώνων με τις  αξίες επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων. …»

 

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ. Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας, ιδιοκτητών των ρυμοτομούμενων επικειμένων του γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας τους με αρ. κτ. 0612045, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 846, 847 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενες από πλευράς τους τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί με το αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των 1.585,00€.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 18-11-2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 47878/21-11-2016) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Γιαλού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0612045, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 846, 847 στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας των Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας,  με τα ποσά:

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612045

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος (€)

Σύνολο 

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210€

210,00

1.585,00(€)

ΕΛΙΑ

5

ΜΕΣΑΙΑ

155€

775,00

ΕΛΙΑ

4

ΜΙΚΡΗ

100€

400,00

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

2

ΜΕΓΑΛΗ

 100€

200,00

 

δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στους αιτούντες κ.κ. Κούτχια Ιωάννη και Λάσκα Μαρίας του συνολικού ποσού των 1.585,00€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/420/2017.-