Απόφαση αριθμ. 6/45/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 45η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων» θέτει υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 31593/18-07-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

                                                                          

Eισήγηση  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση  της ΑΔΣ 182/2015/15-06-2015 (786ΘΩΛ7-91Ρ)

  Λαμβάνοντας υπ΄ όψη:

Την ΑΔΣ 182/2015/15-06-2015 (786ΘΩΛ7-91Ρ)

Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 2190/62816/05-08-2015 (ΑΔΑ 6ΧΞΘΟΡ1Φ-8Δ5) με την οποία θεωρήθηκε η ΑΔΣ 182/2015

Την Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου (ΔΥ 21-06-2017)

Την εύρυθμη λειτουργία των πανηγύρεων

Εισηγούμαστε την

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο Άρθρο 2 (θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις) της πρώτης γραμμής του πίνακα

Από:

ΤΟΠΙΚΗ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ- ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ)

-ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) 270

-ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ (από Αδειμάντου μέχρι Αράτου και από Νοταρά μέχρι Κ. Παλαμά)

-ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Κ. Παλαμά)

270

Σε:

ΤΟΠΙΚΗ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ- ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ)

-ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ (από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθν. Αντίστασης) Ζώνη Β΄

-ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου) Ζώνη Α΄

270

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο Άρθρο 2 (θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις) της πρώτης παραγράφου μετά από τον πίνακα:

Από:

«Οι θέσεις θα έχουν έκταση από δύο έως 4 τ.μ. έκαστη και πλάτος από ένα έως 1,5 μέτρα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και θα απεικονίζονται σε σχετικό σχεδιάγραμμα.  Ανά τρεις (3) θέσεις θα υπάρχει διάδρομος ασφαλείας πλάτους 0,50 μέτρων ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων και των εμπόρων.»

Σε:

«Οι θέσεις θα έχουν έκταση τέσσερα (4) μέτρα μήκος και ένα (1) μέτρο πλάτος σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και θα απεικονίζονται σε σχετικό σχεδιάγραμμα.  Ανά τρεις (3) θέσεις θα υπάρχει διάδρομος ασφαλείας πλάτους 0,50 μέτρων ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων και των εμπόρων.»

Την παραπάνω αντικατάσταση την προτείνουμε καθώς η υφιστάμενη έκταση του κάθε πάγκου δεν είναι λειτουργική και δυσχεραίνει τον έλεγχο των συμμετεχόντων επιτηδευματιών.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την εισήγηση της ως άνω τροποποίησης της με αριθμό 182/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, για τη λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης.

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της με αριθμό 182/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής διάταξης περί λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησής της που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/45/2017.