Απόφαση αριθμ. 6/47/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συζήτηση του παρόντος θέματος παρίστανται κάτοικοι της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου», οι οποίοι κατέθεσαν κι έγγραφο υπόμνημα επί του θέματος, και ο νομικός τους εκπρόσωπος κ. Κοσμάς Αναστάσιος.

            Απόφαση 47η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. 33400/31-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για  χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης

               υγραερίου στην ειδική θέση ¨ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου»

ΣΧΕΤ. : αρ. 29376/4-7-17  αίτηση

 

Κατόπιν  της άνω σχετικής αίτησης η εταιρεία με την επωνυμία: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨, αιτείται τη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου  οχημάτων υπό ανέγερσης εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην ειδική θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου συνολικής έκτασης 16.081,05 μ2 (δύο όμορα γεωτεμάχια με αριθμό ΚΑΕΚ: 280554601033/0/0 και 280554601031/0/0) όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχανικού Γ. Κωστήρη .

       Έχοντας υπ’ όψιν :

1.Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

2.Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

3.Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

4.Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07,   Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

5.Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

6.Την αρ. πρωτοκ. 29376/4-7-17 αίτηση της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨.  

7. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨  με την  οποία  δηλώνει:

α) ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με δική της  ευθύνη και δαπάνη την μεταφορά της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις,

β) ότι το συγκεκριμένο  γήπεδο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας βάσει των 5.594/16-03-2017 & 5.613/07-06-2017 συμβολαίων της   Συμβολαιογράφου Κορίνθου  Παναγιώτας Φιλιππίδη ,

γ) ότι η εγκατάσταση  θα χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική χρήση και δε θα έχει καμία άλλη χρήση, η οποία απαιτεί άλλου είδους κυκλοφοριακή σύνδεση,

δ) ότι όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις πολεοδομικές διατάξεις,

ε)  ότι σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη,

στ) ότι δεν θα προβεί σε επεκτάσεις που ενδεχομένως θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό,

ζ) ότι σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερομένων και των εγκεκριμένων σχεδίων, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων δικαιούται δίχως καμία υποχρέωση αποζημίωσης, να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση και να διακόψει την είσοδο-έξοδο οχημάτων.

8.Το από Ιούνιο 2017 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500  και την από 10/06/2017 τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Γ. Κωστήρη που αφορούν  την   άδεια –εισόδου

9.Την 25/72017 γενόμενη αυτοψία   της τεχνικής υπηρεσίας στην υπόψη θέση

 10.Το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό με αριθμό ΚΑΕΚ  28055EK00250  και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

 11.Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

12.Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 13.Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/06 και την κατάταξη των εγκαταστάσεων που προβλέπει  η χρήση της παραπάνω εγκατάστασης κατατάσσεται στην κατηγορία Β διότι δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της αγροτικής οδού (βάσει της παρ. στ. της συνημμένης τεχνικής έκθεσης)  και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατασκευή κόμβου για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

 η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

 

1.    Το πλάτος της εισόδου-εξόδου θα είναι οκτώ (8) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της  διέλευσης βαρέων οχημάτων (βυτιοφόρα) καθώς και του πλάτους (6,5 μ.) της αγροτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της εισόδου  και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνεται στο συνημμένο της  παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

2.    Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου δηλαδή κατασκευή φρεατίου – εσχάρας στην είσοδο-έξοδο ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των ομβρίων  και την αποφυγή  λιμναζόντων υδάτων.

3.    Η είσοδος έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

4.    Θα κατασκευαστεί η είσοδος έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 

5.    Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με  ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

6.    Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

7.    Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8.    Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Γ. Κωστήρη, Πολιτικού Μηχανικού.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με  την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης , στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου  και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

 

 

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής και το υπόμνημα των εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

  Κατόπιν μελέτης του φακέλου της υπόθεσης και των σχετικών με αυτή εγγράφων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος προτείνει αρνητική ως προς το ως άνω αίτημα εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων και συγκεκριμένα να μην χορηγηθεί η αιτούμενη από την εταιρεία με την επωνυμία Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου ιδιοκτησίας της στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορινθίων, διότι το υδατόρεμα, που διέρχεται στο κοινό όριο των δύο γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας της εταιρείας, για τα οποία λογιζόμενα ως ενιαίο αγροτεμάχιο ζητείται η άδεια, δεν είναι οριοθετημένο κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν ενιαία έκταση.

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, το υπόμνημα των ενδιαφερομένων κατοίκων της εν θέματι περιοχής και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           

            Εισηγείται αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της χορήγησης της εν θέματι άδειας εισόδου – εξόχου οχημάτων και ειδικότερα να μην χορηγηθεί η αιτούμενη από την εταιρεία με την επωνυμία Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου ιδιοκτησίας της στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορινθίων, διότι το υδατόρεμα, που διέρχεται στο κοινό όριο των δύο γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας της εταιρείας, για τα οποία λογιζόμενα ως ενιαίο αγροτεμάχιο ζητείται η άδεια, δεν είναι οριοθετημένο κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν ενιαία έκταση.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/47/2017.