Απόφαση αριθμ. 6/48/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 04-09-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38419/31-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός  5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Χατζής Μιχ., 2)Κεφάλας Στ.,  3)Ανδρ. Σούκουλης.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 48η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων» θέτει υπόψη των μελών την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων

ΣΧΕΤ. : 1. Η από 17-09-2015 αίτηση του κ. Δρούσκα Νικολάου

             2. Το με αρ. πρωτ. 21879/03-06-2016 έγγραφό σας

 

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, των υποβαλλόμενων νέων στοιχείων – σχεδίων και κατόπιν εξέτασης του φακέλου δικαιολογητικών για το αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του Συνεργείου Επισκευής Ψυγείων Αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας κ. Δρούσκα Νικολάου, σε οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως στην Ποσειδωνία Κορίνθου, επί Αγροτικής Οδού, εισηγούμεθα θετικά και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τον συνημμένο στην ως άνω εισήγηση φάκελο δικαιολογητικών του αιτούντος.  Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της εισόδου-εξόδου της ως άνω επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά, αναφέρονται τα εξής:

  Δημιουργείται μια εσοχή στο πρόσωπο του οικοπέδου.  Με την εφαρμογή καμπυλοτήτων από κράσπεδα οπλισμένου σκυροδέματος και κίτρινη ανακλαστική διαγράμμιση, δημιουργείται μια είσοδος – έξοδος οχημάτων, πλάτους 8,00 μέτρων.  Η συγκεκριμένη διάταξη επαρκεί για τις ανάγκες της εγκατάστασης και δεν επιβαρύνει την οδό, η οποία στο άκρο του διαμορφωμένου προσώπου φτάνει σε αδιέξοδο.

  Η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της πόρτας των 8,00 μέτρων και της οδού θα ασφαλτοστρωθεί, ώστε να υπάρχει ενιαίο αισθητικά τοπίο με την οδό και να εξασφαλίζεται ασφαλής, άνετη και δίχως παρεμποδίσεις κυκλοφορία.  Παράλληλα θα τοποθετηθεί πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης Ρ2 στην έξοδο των οχημάτων από την εγκατάσταση.  Κρίνεται ότι λόγο της φύσης της οδού (αδιέξοδο μικρού πλάτους που δεν επιτρέπει την στάθμευση οχημάτων σε αυτή, με μικρό φόρτο, η οποία εξυπηρετεί αγροτικές εκτάσεις), δεν απαιτούνται περαιτέρω πινακίδες.

  Η ακριβής τοποθέτηση στης σήμανση θα οριστεί επί τόπου, βάσει και της υφιστάμενης κατάστασης παραπλεύρως τη οδού.

Επιπλέον θα εφαρμοστούν επιπλέον μέτρα ασφαλείας:

-Περίφραση του οικοπέδου περιμετρικά σε όλες τις πλευρές και στο υποχωρημένο πρόσωπο (μέσα από τη ζώνη της εισόδου εξόδου), ως ήδη υφίσταται.

-Όλες οι καμπυλότητες και νησίδες που αφορούν στο σχεδιασμό της εισόδου-εξόδου θα κατασκευαστούν από κράσπεδο οπλισμένου σκυροδέματος, μέγιστου ύψους 0,20 μ.

-Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, κατά το επισυναπτόμενο στο φάκελο δικαιολογητικών σχέδιο.

-Εφαρμογή κίτρινης ανακλαστική γραμμής και ανακλαστήρων οδοστρώματος στα σημεία που περιγράφονται στο παρόν σχέδιο.

-Δεν καταλαμβάνεται απαλλοτριωμένη έκταση του Δημοσίου.

-Δεν διαταρράσεται η απορροή της οδού και της εγκατάστασης από τα έργα της εισόδου- εξόδου.  Τα όμβρια απομακρύνονται με φυσική απορροή, βάσει των κλίσεων και σταθμών του οικοπέδου.

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τον φάκελο δικαιολογητικών και  την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           

       Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στον επαγγελματικό χώρο Συνεργείου Επισκευής Ψυγείων Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δρούσκα Νικολάου σε οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως στην Ποσειδωνία Κορίνθου επί αγροτικής οδού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6/48/2017.